Digibron.nl

Een historische datum

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 6 maart 1959
Auteur: C. de Bode.
Pagina: 6

21 februari 1959

Naast het Landelijk Verband van J.V.'s, dat reeds 28 jaar bestaat en naast het Landelijk Verband van M.V.'s, dat bijna 12 jaar bestaat, is op zaterdagmiddag 21 februari 1959 te Gouda een Landelijk Verband van Knapenverenigingen der Ger. Gemeenten opgericht.

Het was die zaterdagmiddag een historisch moment toen 18 leiders van onze K.V.'s besloten en beloofden voortaan samen te werken in 't belang van onze jeugd.

Ik geef U hier een kort verslag van deze belangrijke vergadering.

Na een oriënterende bespreking op 3 januari j.1., waren op 21 februari alle leiders van bestaande K.V.'s weer uitgenodigd en zo kon ds. Hegeman, na Schriftlezing en gebed, achttien leiders welkom heten. Tot onze blijdschap was ook de heer Hoogendoorn weer aanwezig. In zijn kort openingswoord bepaalde ds. Hegeman ons bij de verzen 4 en 5 van Ps. 119:

Heere, Gij hebt geboden, dat men Uwe bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om Uwe inzettingen te bewaren.

Hij wees ons op het gebod en het gebed dat uit deze verzen spreekt. Wij zijn onmachtig, maar nochtans rust de plicht op ons om in Zijn wegen te wandelen en anderen voor God te winnen. Wij hebben een grote en mooie taak gekregen om onze jeugd te leiden. Deze taak is zwaar, in eigen kracht zal het niet gaan, daarvoor is veel gebed nodig.

Nu werd de mening der aanwezigen gevraagd over een op te richten Landelijk Verband van Knapenverenigingen. Allen voelden veel voor samengaan en samenwerking zodat hiermee de oprichting een feit was.

Ds. Hegeman wenste ons kracht en genade van God toe om deze opdracht te kunnen vervullen.

Het L.V. van K.V.'s zal een zelfstandig karakter dragen, maar in nauw verband staan met het L.V. van J.V.'s

De heer Hoogendoorn sprak zijn blijdschap uit over de beslissingen, die genomen waren en zegde alle steun en advies toe. Verder merkte hij op, dat het blad „Daniël" voor ons open staat en dat we steeds op ruimte mogen rekenen. Ds. Hegeman dankte hem en het L.V. van J.V.'s hartelijk voor deze gulle medewerking.

Ds. Hegeman en vr. C. de Bode werden nu met algemene stemmen benoemd tot voorzitter en secretaris. Als 2e voorzitter werd ds. A. Vergunst gekozen, die deze benoeming inmiddels heeft aangenomen. Vervolgens werden de verenigingen Vlaardingen en Leiden aangewezen om nog ieder een bestuurslid te benoemen.

Verder werd besproken nog dit jaar een landdag met de K.V.'s te houden, hoogstwaarschijnlijk in de pinkstervakantie.

Na nog enige algemene zaken besproken te hebben sloot de voorzitter deze goede vergadering en eindigde ouderling Moree van Nieuw-Beijerland met dankgebed.

Een volgende maal hopen we iets te schrijven over het nut en de werkzaamheden onzer K.V.'s.

Hieronder volgen de verenigingen, die zich aangesloten hebben, met tussen haakjes het aantal leden.

Soest (16), Rotterdam-Z. (45), Rotterdam-Zuidwijk (20), Rotterdam-Cl (15), Rotterdam-CII (18), Nieuw-Beijerland (12), Vlaardingen (28), Capelle a.d. IJssel (17), Lisse (24), Leiden (18), Zeist (20), Genemuiden (70), Dirksland (20).