Digibron.nl

VRIJMETSELARIJ

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 8 oktober 1948
Auteur: J. V.
Pagina: 3, 4

III.

GRONDSLAGEN.

Wat is eigenlijk vrijmetselarij ?

Vrijmetselarij is de werkzaamheid van nauwverbonden lieden. Zij gebruiken symbolische vormen, die bijna alle aan het metselaarsvak en aan de bouwkunst ontleend zijn. Zij werken, volgens hun mening, voor het welzijn van het menselijk geslacht. Zij streven er naar zichzelf en anderen tc veredelen. Om dat de te bereiken willen ze een verbond van het ganse mensdom tot stand brengen. In een kleine kring trachten zij dit doel reeds te verwezenlijken.

Faubel noemt in zijn werk: „De Vrijmetselarij" enige grondslagen der vrijmetselarij op. We laten ze hier volgen.

1. Erkenning van de hoge waarde van dc menselijke persoonlijkheid.

2. Erkenning van ieders recht om zelfstandig tc zoeken naar waarheid.

3. Erkenning van 's mensen zedelijke verantwoordelijkheid van zijn doen en laten.

4. Erkenning van de gelijkheid in wezen van alle mensen.

5. Erkenning van de algemene broederschap der mensen.

6. Ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn der gemeenschap. .

Dat ziet er niet onaardig uit, vindt U wel?

Doch er schuilen gevaarlijke adders onder dit schijnbaar zo groene gVas. Om alles stuk voor stuk te behandelen en te weerleggen zou mij veel te ver voeren en daarom zullen we volstaan met een samenvatting van hun voornaamste leerstellingen.

Gods Woord leert ons: „Uit God, door God, tot God." Doch de vrijmetselarij leert: „Uit den mens, door den^

mens, tot den mens." Zij zeggen, dat de menselijke persoonlijkheid van oneindige waarde is. De zedewet ligt in de mens zelve. De zelfstandige mens is aan geen gezag meer onderworpen, dan alleen aan de IN hem wonende REDE. Volgens hen eist God slechts een leven in rechtvaardigheid, vriendelijkheid en weldadigheid. Meer is nodig Dc naam „GOD" wordt door heh zelden of ooit gebruikt. Zij spreken over den „Oppersten Bouwheer van het heelal."

Het woord WRAAK verafschuwt ze. (In naam dan altijd.)

De Kerk en Gods Woord spreekt van „Gerechtigheid en Genade."

Daar willen de vrijmetselaars niets van weten, doch kanten zich fel daartegen. „Wedergeboorte en bekering" zijn bij hen niet nodig. Zij ontkennen volstrekt de „erfzonde." Val en zondenbederf worden niet meegerekend. Vanzelfsprekend is er dus ook geen VER-LOSSING en VERZOENING nodig.

Bij de vrijmetselarij staat ZELFVERLOSSING, ZELFREINIGING en ZELFVERHEERLIJKING op de voorgrond.

Hun levensspreuk is: „Kèn uzelf, bchéérs uzelf, verédel uzelf."

Met één woord: De grondtrek der vrijmetselarij is „MENSVERHEERLIJKING".

Ondanks al die vreselijke stellingen wil zij toch dc kerk niet bestrijden. Zij aanvaardt de zedelijke bestanddelen van het Christendom maar verwerpt absoluut de dogmatische stelsels. Zij aanvaardt geen waarheden, die aangenomen moeten worden op gezag. De dogmatische dwang is, volgens hen, geestelijke knechtschap.

Faubel zegt: „De mens staat te hoog om als speelbal tc dienen voor lot en toeval. De mens is geen automaat,

die door buiten hem liggende krachten in beweging gebracht wordt."

Alzo, een volslagen ontkenning van de voorzienigheid Gods.

Zij beroemen er zich op, dat zij de bezitters zijn van de échte verdraagzaamheid. In naam heet het, dat men nooit personen, die anders denken, mag veroordelen. Zijn er mensen, die andere inzichten of leringen hebben, dan moeten die door het idee van de algemene broederschap gedragen worden.

Wat een prachtige gezegdes. „Maar " zegt een van de vooraanstaande leden,

„mocht er soms een bepaalde kerk of partij iets doen, *vat in strijd is met de gemeenschap, waardoor het vrije denken aan banden zou worden gelegd, of waardoor het recht van de vrije ontwikkeling der menselijke persoonlijkheid zou worden ontnomen, dan (let wel) dan zal de vrijmetselarij zich daartegen verzetten met alle krachten en talenten, die hun ten dienste staan.

Dus met andere woorden: Niemand zal vervolgd worden, indien ze maar slikken, wat de vrijmetselarij hun voorkauwt.

Ziedaar de verdraagzaamheid der vrijmetselaars. Het zou er slecht voor ons uitzien, zo zij de baas werden.

Ook tegen enige staat of staatsman willen zij zich (volgens hun zeggen) niet keren. Aangekweekt moet worden „Vaderlandsliefde". Natuurlijk met handhaving van de gedachte der broederschap aller mensen.

De wetten wil zij eerbiedigen, revolutie tegengaan. Schitterende leuzen, doch Weer geef ik het woord aan een van hun voornaamste leden.

„Wanneer de ontwikkeling van de zelfstandige mens onmogelijk gemaakt wordt, dan kan de revolutie soms NOODZAKELIJK zijn."

Alweer dus diezelfde verdraagzaamheid van zoeven.

Leo Taxil, een persoon die tot de orde in Frankrijk behoord heeft, doch daaruit weggegaan is uit overtuiging, beschuldigt in zijn werk: „De geheimen der vrijmetselarij ontsluierd" hen er van, dat zij zich wel degelijk met de politiek bemoeid hebben, door het ontketenen van revoluties, hun aandeel in burgeroorlogen en van politieke moorden, op zelfstandige personen.

Zelf voelt hij zich ook niet zeker van zijn leven, want hij schrijft in zijn inleiding op bladz. 14 van de Nederlandse uitgave:

„Indien ik sterf aan een dolksteek of een pistoolschot, weet men uit welke holen mijn moordenaars zijn voortgekomen."

Ziedaar in het kort de grondslagen der vrijmetselarij. In het volgend artikel hopen we iets mee te delen over de verbreiding der vrijmetselarij.