Digibron.nl

VRAGENBUS

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 8 november 1946
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7, 8

G. J. VV. te E. vraagt hoe ik denk over opstellen-wedstrijd op onze Jongelingsvereenigingen?

Antwoord: Met Üw nadere toelichting op Uw vraag ben ik het volkomen eens.

Inderdaad moeten we er den nadruk op leggen, dat het onderzoek van Gods Woord i.z.h. moet geschieden in alle

eenvoudigheid onder biddend opzien tot God. De Heere moet ons verstand verlichten en dit geldt in groote mate bij het Bijbelonderzoek.

Wedstrijden organiseeren, ook wanneer het niet geldt een Bijbels onderwerp, acht ik niet aanbevelenswaardig, omdat zoo gemakkelijk hoogmoed op den troon komt en de factor hartstocht in het spel komt. Vrienden, die zoo'n eventueelen wedstrijd winnen kunnen o zoo gemakkelijk en gevoel van meerderheid boven de anderen krijgen.

Wellicht zal worden opgemerkt, dat het een prikkel geeft , om eens extra zijn best te doen en iets te leveren dat uit-'gaat boven het gewone. Vergeet echter niet, dat we verplicht zijn altijd iets goeds te leveren. Daarom kan ik er niet genoeg den nadruk op leggen, wees eenvoudig in Uw opstel en laat het getuigen van een ernstig onderzoek.

Leer biddend beoefenen, om een ander uitnemender te achten dan je zelf.

P. C. v. H. te G. vraagt of het geoorloofd is lid te worden van de Chr. Vakbeweging in dit geval van den Chr. Metaalbewerkersbond.

Antwoord: Als U mijn antwoord in Daniël No. 7 gelezen heeft over het al of niet geoorloofd zijn van „werkstaking", kunt U wel begrijpen, dat we in ons antwoord zeer voorzichtig moeten wezen.

Als de bond van Chr. Metaalbewerkers, volgens zijn grondslag aanvaardt de Chr. beginselen vervat in de Heilige Schrift en daardoor verwerpt de leer van den klassestrijd, zoowel als de leer van de opnermacht van den Staat en van ras en bodem, dan klinkt dat heel aardig, maar dan ben', ik het met U hartelijk eens, dat er wel eens een addertje onder het gras zou kunnen schuilen.

„Christelijke beginselen vervat in de H. Schrift, is vaag. Waarom staat er niet in de statuten: „Zijn grondslag is de H. Schrift naar de opvatting van de 3 formulieren van Eenigheid? "

En aangezien de Chr. vakorganisaties in 1891 op het sociaal congres te Amsterdam onder bepaalde voorwaarden de economische staking als geoorloofd hebben beschouwd, zou ik willen adviseeren, v/ordt er geen lid van, tenzij U zeker weet, dat bovenvermeld standpunt is 'losgelaten en dat de statuten zijn naar Gods Woord.

M, joh. R. te Sch. vraagt mijn oordeel over Zondagsdienst van postbesteller bij de P.T.T.

Antwoord: Mijn antwoord kan kort zijn, wijl ik in so. 5 al iets geschreven helt over den dag des Heeren. Weer verwijs ik U naar dezelfde daargenoemde bronnen, vaarin U duidelijk kunt lezen, dat God alle slaafschen arbeid verbiedt.

Al is het ook, dat U slechts 1 uur in de 24 weken op Zondag moet werken (zooals U schreef), toch moet ik U aanraden, verbindt U niet. Gehoorzamen is beter dan offerande. Houd den Dag des Heeren hoog, U zult er Gods zegen op ontvangen.

Over een volk dat den Sabbath loslaat, is Gods gramschap te wachten.

J.V. en C.J.M.V. te R. vraagt mijn oordeel over „espera nto'\

Antwoord: Esperanto is in 1887 samengesteld uit elementen van natuurlijke talen door Ds. Zamelhoff.

De bedoeling der z.g. wereldtaal is niet om op den duur de talen der volken te vervangen wat ook onmogelijk zou zijn, maar om een hulpmiddel te wezen voor handel en verkeer, dat het aanleeren van vele talen onnoodig maakt.

U is vermoedelijk ongerust, dat esperanto is ontstaan om de spraakverwarring volgens Gen. 11 op te heffen. Of althans een poging daartoe te wagen, maar ik geloof niet, dat U daar een consciëntiegeval van behoeft te maken.

Bovendien de taal, die bij een bepaald volk behoort, leeft, d.w.z. is aan verandering onderhevig. Zij groeit aan den eenen kant (neologisme) en sterft aan de andere zijde (archaïsme). Woorden komen (fiets, auto, vliegtuig) woorden gaan (wijf, oortje).

Taal, echte taal, is daarom niet wiskundig samen te stellen. Het is geen systeem, dat' we volgens een bepaalde methode en volgens vaste regels opbouwen. Neen, eerst de taal en dan de regels.

Als we daarom zelf een taal gaan maken in analogie met een bestaande taal (talen), dan kan zij wel voor het oogenblik op een levende taal gelijken, maar op de keper beschouwd, ontbreekt het leven, omdat zij niet in de volksziel leeft, waarin immers de taal wordt gevormd.

Alles bij alles oordeel ik, dat U gerust, als U er behoefte aan heeft, esperanto kunt gaan leeren, evenals er ook geen bezwaar tegen is andere talen te bestudeeren.