Digibron.nl

Benaarstigt U!

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 4 september 1953
Auteur: B. ROEST.
Pagina: 1, 2

Daarom geliefden! verwachtende deze dingen, benaarstigt U, dat gij onbevlekt en onstraf f olijk van Hem moogt bevonden worden in vrede. (2 Petr. 3 : 14)

De mens in Adams val merkt niet aan, dan de dingen die gezien worden. De begenadigden zeggen met Paulus door hetzelfde geloof: \\ ij merken niet aan de dingen die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet.

Petrus zegt: Verwachtende deze dingen. Welke dingen verwachten Gods kinderen? De tweede of laatste komst van Christus. Maar de dag des Heeren zal komen.

i)it is een grote gebeurtenis. Wat troost U de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? zo vraagt de levende kerk. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde, die zich tevoren om mijntentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachte, die al Zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. O, wat een grote zaak, Christus' eigendom in leven en sterven geworden te zijn, of nog te worden door levendmaking en een ganse bekering en verzoening door Woord en Geest; ja van Adam afgesneden te worden en door het geloof Hem ingeplant, om door uit-en inwendige roeping saam; door wedergeboorte zulk een staatsverwisseling te ondergaan; Dat is de ware vernedering des harten. Eri om dan als verlorenen in Christus borgtocht met God in vrede gesteld te worden door Zijn bloed en volheerlijke gerechtigheid, die Hij hun toerekent. De kerk verblijdt zich ook in deze zo donkere, ondergaande wereld in de komst van Christus en ziet naar Zijn komst uit op de wolken des Hemels.

De Heere Jezus zal komen en wel als een dief in

de nacht. Dan zullen al de profetiƫn vervuld zijn, ja de ganse raad Gods tot zaligheid en veroordeling.

Hij zal komen en geopenbaard worden met de engelen Zijner kracht, met vlammend vuur, wraak doende over degenen, die God niet kennen en over degenen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam ziju. De goddelozen beven voor de toekomst van Christus, maar de Bruid verlangt, als het geloof in oefening is. Het is dan: Kom haastelijk! Dan zal alles door vuur beproefd worden, de spottende wereld ondergaan en verstommen, maar Gods Kerk voor eeuwig verlost worden van alle ellende en dat voor eeuwig. Dan zullen schapen en bokken gescheiden worden; al de geveinsde, gemaskerde vijanden gescheiden van de ware vromen. O zalige verwachting, o groot verlangen!

Bij tijden mag Gods volk uit al de strijd, moeite, verval en ondergane; hun hoofden ten hemel hef-

feu, want de tlag der verlossing is aanstaande, eerst voor de ziel bij de dood en in die dag met ziel en lichaam. (Ziet in onze geloofsbelijdenis art. 37.) Dan zijn de ergernissen vveg. Dan ziet Gods volk Hem, Die zij nu verwachten tot zaligheid. Dat is een verwachting des geloofs op hechte gronden. Een verwachting in Christus' volbracht werk voor hen,

maar ook in hen verheerlijkt. En nu do plicht: Benaarstigt U, (lat gij onbevlekt en onbestraffelijk voor Hem moogt bevonden worden in vrede. Maar dan is het nodig om in Christus bevonden te worden. In Hem zijn zij alleen onbevlekt, in Hem alleen onstraffelijk, in Hem voor God in vrede bevonden, in Hem met God verzoend en bevredigd.

Dit geschiedt in de ganse weg der bekering die God houdt met Zijn volk. Benaarstigt U om uwe roeping en verkiezing vast te maken. Om in Hem, hoewel in zichzelf en verdoemelijk, rechtvaardig voor God bevonden te worden. Ziet eens, hoe de Catechismus dit alls Schriftuurlijk in de grootste orde verhandelt van Zondag 1 tot 23.

En nu is er in en door Christus alleen maar volharding tot het einde toe te bekomen. Aldus een benaarstiging om de volle verzoening te verkrijgen. Geen middelen moeten daartoe onbeproefd blijven. En om in Gods kracht alles te laten varen wat lot benaarstiging en heiligmaking van node is. Ja een bekering tot dc laatste ademtocht is nodig. Dus een benaarstiging om door de geloofsoefeningen in Christus te blijven. Kinderkens blijft in Hem, opdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van Hein niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Ja een benaarstigen om in Hem op te wassen. O wat zijn de meesten van Gods kinderen toch ook zorgeloos.

Wat is de liefde veelal verkild en is er een verachtering in de genade. Maar evenwel blijft waar, dat het vaste fundament Gods blijft staan. De roeping en verkiezing zijn onherouwelijk.

Van Kaleb staat geschreven wat God van hem heeft getuigd en waarmee ik dit kleine stukje eindig: och Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heelt Mij na le volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, O " C in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. (Num. 14 : 24).