Digibron.nl

Briefwisseling met mijn jonge vrienden

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 27 februari 1948
Auteur: BARUCH
Pagina: 5

35

Waarde jonge Vriend,

Daar zit ik je brief te lezen, geschreven op het schip in de Indische Oceaan. Je schrijft voor de derde maal en het klinkt als een ultimatum. Dal behoort zeker zo bij de militairen. Je eerste brief was niet aan Baruch gericht. Ik zal je verzoek en bezwaren aan Krijgsman overbrengen.

Ie tweede brief was aan Baruch gericht en daar had je geen antwoord op gekregen. Ie zult intussen bemerkt hebben, dal ik daarop enig antwoord heb gegeven in No. 33. Gezien je stemming, in je derde brief tol uiting gekomen, vrees ik, dat de ze je niet voldaan zal hebben. Je wilt steekhoudende verschilpunten tussen onze gemeenten en de kerk van jé meisje. Tocfi moei je dol ontitfoord maar eens rustig overwegen.

]e derde brief heb ik niet verscheurd, al meen je. dal ik van oordeel zal zijn. dat er geen goed garen met je te spinnen is. Je wilt nu zélf aan hel denken gaan, ett je éigen weg zoeken.

Baruch is ook in dienst geweest en heeft daar wel eens meerderen ontmoet, die hoog van de toren bliezen. Zij wisten het, want ze waren hoger dan degenen tot wie ze sprakeji. En dan heette het. als hun tegengeworpen werd: ..Ik dacht., .."; Wat? dénken ? ƒe hóeft niet te denken, er wórdt voor je gedacht I

Mijn jonge vriend, je moet wel dénken, maar niet je eigen weg zoeken. Wij worden niet geroepen. 0111 kinderen in het verstand te zijn. maar kinderen in de boosheid. Maar als je aan het denken gaat op je eigen• weg, dan zal daar niet veel goeds van komen, frleen je nu waa rlijk. dat de waarheid gekend wordt zonder dat ue daarbij denken? Dan moet je bij Rome wezen. Als aan een Roomse gevraagd wordt: ..Wat geloof je/", dan zegt hij: „Waf de kerk gelooft". Bij ons is. naar de Schrift. Ket geloof een zéker u> eten, dus een stellige kennis. Maar dat niet alleen, hel is ook een vast vertrouwen. En dal is , het tegenovergestelde van ..je eigen weg te gaan . (zie Zondag 7, Heid. Cat.) Wij kunnen niet leven bij het gezag uan de uitspraken van die of die. Gods Woord is een lamp voor onze voel. Maar dat a'eet je zelf ook wel, want je zegt: , , Als een dominee iels tegen mij zegt. neem ik dat niet zo maar aan, alleen wat in de Bijbel fefaat. geloof ik onvoorwaardelijk". — Maar, een dominee heeft ook niets anders te prediken, dan wat in Gods Woord staat. Ie moogt zo edel zijn als die van Berea, die dagelijks de Schriften onderzochten, of die dingen alzo waren.

Een dienstknecht des Heeren eist voor zichzelf geen gezag op. Zijn lastbrief is 's Heeren Woord. Wat niet naar het Woord is. zal geen dageraad hebben. Mensengezag is ijdel. Nu je laatstt! ontboezeming zeg je: , , Laten we , aannemen dat de vrede weer getekend is". Nu de vrede ts getekend, hoor. Nu heb je vnige vragen en maakt Baruch alweer vragenbusredacleur. Maar ik wil toch wel proberen je enig antwoord te geven.

Je vraagt dan. of de paus de anti christ is. Naar je mening is de /ood een anti christ, want hij loochent dat Jezus is de Christus. I Joh. 2 : 22.

Terecht zeg je , , een ' anti christ. Want er zijn vele anti christen (l Joh. 2 : 18). In de kanttekening kun je vinden dat het woord in liet Grieks betekent in hel algemeen iemand die, onder de naam van christen te zijn. zich stelt legen de leer van Christus persoon en ambl.

En al roemt nu het'pausdom Christus met de mond, het verloochent Hem mei de daad Ivr. 30. Heid. Cal.). Zo zegt ook Johannes: .Zij zijn uit ons uitcegaan. maar zij waten uit ons niet", Hieruit zie je. dat de anti christ moet gezocht worden onder hen, die uil de christelijke vergaderingen zijn voortgekomen, opgestaan én zich daarvan door hun afwijkende belijdenis en praktijk hebben afgezonderd (zie de kanttekeningen). Hel is de afval, die komt in het laatste der dagen (2 Ihess. 2 : 3). Waar Ch ristus wordl geloochend als profeet, dus menserigezag in de verkondiging van zijn waarheid op de voorgrond komt; waar zijn koningschap wordt aangetast, cds de mens gaat heersen in de kerk: ls zijn priesterschap wordt geloochend. wanneer een ander fundammit gelegd wordt tot zaligheid. — daar begint de openbaring van de antr-christ. Daar ligt ons hart voor open. Daarvoor worden wij gewaarschuwd. Wij worden gewaarschuwd voor hetgeen vóór ons ligt. niet zozeer voor hetgeen achter ons ligt. Al moge in het standpunt der Joden iets liggen van de anti-christ (zo kun je het ook onder het O.T. vinden) toch is de waarschuwing legen de anti clirist kennelijk iels onder hei N.T., van hel laatste der dagen, van de laatste ure (l Joh. 2 : 18) waarvan Johannes zegt: ij komt. Het is een tegen-christus. die dus een gelijkenis met de Ch ristus toont. Zoek hem maar niet te ver van huis.

Nu wil je nog wat weten over hel vagevuur. Maar danf wordl mijn brief te lang. Wil tot een volgende maal geduld hebben. Je hoejl geen ultimatum meer te sturen.

Met vriendelijke groeten aan al mijn jonge vrienden en vriendinnen noem ik mij

Je vriend

BARUCH.