Digibron.nl

Rondkijk

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 2 juni 1950
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

Ons Kerkelijk Jaarboekje voor 1950 is weer verschenen. Zo'n jaarboekje is een belangrijk ding in onze kerkelijke samenleving, waarom wij in onze rubriek daaraan gaarne aandacht willen schenken. Vergeleken met de eerste jaargang van 1948 en ook van 1949, zijn er belangrijke verbeteringen in aangebracht en is het thans zeer overzichtelijk samengesteld. Het papier is ook beter dan dat van de twee vorige jaargangen, al zou het voor de foto's meer gewenst zijn deze op illustratie of kunstdruk uit te voeren, bv. op losse velletjes er in geplakt. Op gewoon papier kan men de foto's nooit scherp afdrukken. Zou het boekje daardoor iets duurder worden (het kost nu slechts ƒ 1.25) was dit het meerdere bedrag overwaard.

Het kalendarium biedt ruime plaats voor allerlei aantekeningen en bovendien zijn er drie gelinieerde pagina's „Memorandum" bijgegeven, die de bruikbaarheid verhogen. In het boekje worden o.m. de Deputaten Synodi vermeld, de verschillende Synodale Commissies, Curatoren, Docenten en Studenten der Theologische School, de verschillende classes met de gemeenten die er onder ressorteren, de naamlijst der predikanten en

ook de Kerkelijke verenigingen. Onze J.V.'s, aangesloten bjj het Landelijk Verband hebben er weer een goede plaats in verworven en de daarbij vermelde secretariaten maken het boekje voor iedere J.V. onmisbaar. Maar ook de Knapen-, Mannen-, Meisjes-en Zangverenigingen met de Zondagsscholen zijn er in opgenomen, zodat het een overzicht geeft van al onze kerkelijke verenigingen in zijn geheel. Geheel compleet is het daar in' echter niet; om iets te noemen: er zijn vijf Zondagsscholen vermeld, terwijl er nog wel een enkele meer is, o.m. te Middelharnis. Maar dit is niet de schuld van de redactie, want deze beklaagt zich terecht, dat niet alle opgaven zijn verstrekt.

Uit het statistisch overzicht onzer gemeenten in Nederland nemen we de hoofdtrekken over:

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Totaal gem. pred. vac. leden doopl. ledental Part. Syn. Zuid 38 4 34 8446 7870 16316 Part. Syn. West 63 11 52 12959 14388 27347 Part. Syn. Oost 39 10 29 8667 9553 18220 Totaal 1949 Totaal 1948 140 25 115 30072 31811 61883 135 23 112 29631 31459 61090 Totaal 1947 132 20 112 27499 29848 57347

Een kleine verbetering hebben wij hierbij aangebracht, daar in het jaarboekje een storende fout is geslopen, nl. dat de namen Part. Syn. Oost en Part. Syn. Zuid zijn verwisseld, zodat de cijfers in de recapitulatie verkeerd staan. Zoals het hierboven is aangegeven is het juist.

Onze lezers zullen zich herinneren, dat Rondkijker verleden jaar een aanmerking heeft gemaakt op de statistiek van de volkstelling, waarbij een totaalcijfer van plm. 88000 gemeenteleden stond vermeld. Dat deze opmerkelijk groter groei niet juist was, bewijzen bovenvermelde totalen. Al is het dat enkele gemeenten geen opgave verstrekten komen we nog niet aan dit aantal. Het venschil moet daarin te zoeken zijn, dat velen bij hun opgave voor de volkstelling niet het 'rechte onderscheid wisten tussen Geref. Kerk en Ger. Gemeente.

v Over onze gemeenten in Amerika zijn verschillende bijzonderheden vermeld, al missen we daarbij — evenals in de vorige jaarboekjes — het antal leden der gemeenten. In Canada zijn twee stations bijgekomen; in Mac Leod en Dorchester worden door de gemeenten in N. Amerika diensten onderhouden. Vermeldenswaard is voorts de necrologie van predikanten der Ger. Gemeenten, het kerkelijk overzicht over 1949 dat uiteraard zeer kort is, en een zestal levensbeschrijvingen van overleden leraren, nl. van ds H. Kievit Jacz., ds J. R. v. Oordt, ds J. D. Barth, ds C. Pieneman, ds P. Los 'en ds J. Fraanje. Het boekje besluit met een verhandeling over „De Roeping", naar alle waarschijnlijkheid geschreven door Dr C. Steenblok, omdat deze alleen als de redacteur van het jaarboekje staat aangegeven.

Uit deze samenstelling valt te zien, dat het jaarboekje een onmisbare bron is geworden voor gegevens uit ons kerkelijk leven en wij raden de besturen onzer Jongelingsverenigingen aan, het in hun bibliotheek op te nemen. De jaarboekjes zullen zeer zeker op onze J.V.'s dikwijls worden geraadpleegd.