Digibron.nl

De uitvinding van de

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 21 maart 1952
Auteur: RONDKIJKER. J
Pagina: 9

De uitvinding van de Boekdrukkunst in 1423 is een grote zegen geworden. Een zegen, maar anderdeels ook een vloek. Het is wel eens genoemd , , een stap ten hemel en een stap ter hel." Ten hemel, omdat het door deze uitvinding mogelijk was geworden het Woord Gods, de Bijbel, op goedkope wijze, in grote mate te vermenigvuldigen en onder het volk te verspreiden. De snelle voortgang van de Reformatie werd er niet weinig door beïnvloed. Daarin is Gods wijs bestel te zien.

Een Bijbel of een gedeelte er van was vóór die tijd door het gewone volk niet te bemachtigen, omdat die geschriften te duur waren en niet konden worden betaald. Voor duizenden en nog eens duizenden werd dus deze uitvinding terecht een stap ten hemel

— de lezing van het Woord Gods, gepaard gaande met de werkingen van Gods dierbare Geest, werd een middel tot zaligheid. En dit is het nog. In schier alle talen is de Bijbel vertaald en gedrukt geworden. Het Evangeliewoord is er door van oord tot oord en van strand tot strand, verkondigd geworden.

Maar anderdeels heeft de boekdrukkunst schade en verderf aan de mensheid gebracht. Leugenleer, on-en bijgeloof kon er ook door worden verbreid. Satan vierde met deze uitvinding ook zijn triomfen. Neem maar eens hoe in de tijd van de Hervorming Rome en het Humanisme door middel van de boekdrukkunst hun revolutionnaire invloeden lieten gelden! Allerlei uitingen en beschouwingen, konden zich daardoor ook in grote omvang over de wereld verspreiden. Is de uitvinding van de boekdrukkunst van onschatbare waarde geweest, een nuttige uitvinding in het belang van de mensheid, het is ook een giftig wapen geworden, waardoor personen, groepen, volkeren en staten tegen elkaar werden opgezet.

RONDKIJK

Als we eens zien welke invloeden van , , de pers" uitgaan, dan wordt er niet tevergeefs van gezegd, dat het „de koningin deiaarde" is. Daarmee wordt aangetoond dat de pers een heersende macht heeft. En met „de pers" bedoel ik dan inzonderheid de bladen, die over de gehele wereld worden verspreid. Hoe weinig bladen — en er zijn er die in millioenen-oplage worden gedrukt — laten zich leiden door liet waarachtige Woord Gods! Het is alles in humanistische zin, de mens, het eigen ik op de troon. Weinig dagbladen met een positief Christelijk uitgangspunt worden er gevonden, zelfs in ons christelijk Nederland niet.

Het komt mij voor, dat daardoor veel mensen langzaam aan worden vergiftigd. De gestadige drup holt de steen. Het is toch zo: „wat niet voor Mij is, dat is tegen Mij." Helaas worden in veel christelijke gezinnen niet-christelijke, maar zgn. neutrale bladen gevonden. Met verslagen over dancings, voetbal, slechte feuilletons en tal van die dingen meer. Die door de jongelui uit christelijke gezinnen gretig worden opgeslokt.

Een krant is maar een krant, zo denken vele christelijke ouders. Maar zij vergeten, dat het verderf in huis wordt gehaald en de niet-christelijke pers door hun abonnements-geld wordt gesteund. Uw rondkijker heeft daar enige ervaring van en meende dit hier even te moeten aanstippen.

Het is hem heel goed bekend dat aan veel wat zich „christelijke pers" noemt ook wat mankeert. Maar op persgebied hebben we te kiezen. Hebben we zeer critisch te zijn, vanwege de verkeerde invloeden, die er van uitgaan. Ook op dit gebied wordt de eeuwige strijd gevoerd tussen God en Satan, de strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad.

Wie zal het winnen? Christus heeft overwonnen'. Gods Woord zal stand houden in eeuwigheid en geen duimbreed wijken.