Digibron.nl

VERSLAG JAARVERGADERING.

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 16 augustus 1946
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8

Onder leiding van den ere-voorzitter, den weleerwaarden Heer Ds. A, de Blois, hield de J.V. „Timotheus" van de Ger. Gem. te Gouda, haar 20ste jaarvergadering.

Ds. de Blois opende de vergadering met het gezamenlijk zingen van Ps. 68 : 10 en het lezen van 1 Sam. 7, waarna hij voorging in gebed.

In zijn openingswoord heette Ds. de Blois alle aanwezigen, die in groten getale opgekomen, waren, hartelijk welkom. In 't bijzonder richtte de voorzitter zich tot Dr. C. Steenblok, die van zijn belangstelling blijk gaf, door deze avond aanwezig te zijn. Verder bepaalde de voorzitter zijn gehoor bij het voorgelezen hoofdstuk en wees er op, dat de kinderen , , Israëls", na een tijd van 20 jaar onderdrukt te zijn, uit de hand der Filistijnen verlost werden. Samuel richtte daarom een gedenksteen op en noemde de naam: „Eben Haëzer" — , , Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen'. Ook de J.V. van Gouda mag wel een steen oprichten en belijden, dat de Heere haar tot hiertoe geholpen heeft.

Hierna gaf de voorzitter het woord aan den eersten inleider, vr. G. Verdouw, die het onderwerp , , Simon Petrus" behandelde.

Na het voordragen van dit, met veel zorg gemaakte onderwerp, werden enkele vragen gesteld, en werd gezonde critiek geleverd. Hierop volgde de eerste pauze, maar vooraf werd gezongen Ps. 25 : 4. De inmiddels gehouden collecte bracht ruim v ƒ 77.-op.

Na de pauze kreeg vr. G. Verdouw, als secretaris, het woord voor het uitbrengen van het jaarverslag, waarin o.a. meegedeeld werd, dat de J.V. op dat ogenblik 45 leden telde.

Verder kregen de afgevaardigden gelegenheid tot feliciteren. Hiervan maakten gebruik: afgevaardigden van de kerkeraad, mannenvereniging en zangvereniging, van den Haag en Moerkapelle, terwijl de meisjesvereniging van Gouda, en de J.V. van Boskoop schriftelijk hun gelukwensen uitten.

Punt 5 van het programma vermeldde een opstellen-wedstrijd, getiteld „3 x veertig".

Ie, Mozes in Egypte door vr. L. Gorissen.

2e. Mozes in Midian door vr. L. v. Nieuwpoort.

3e. Mozes in de Woestijn door vr. W. J. Smit.

Met aandacht en een weinig spanning werd naar deze opstellen, die ieder pl.m. 10 min. duurden geluisterd.

Dan volgde de 2e pauze. Na heropening deelde Dr. Steenblok de uitslag mede.

„Het was, ' aldus de dominee, „moeilijk een besluit te nemen, daar de opstellen weinig in kwaliteit verschilden. Toch meende de jury aan vr. L. Gorissen de eerste-en aan vr. L. v. Nieuwpoort en W. J. Smit de tweede-en de derde prijs toe te moeten kennen."

Vervolgens was er een onderwerp getiteld: „Een veelzeggende veldslag na de eerste oorlogsverklaring door vr. W. Verboom. Ook hierop werd een vraag gesteld, v.n.1. naar aanleiding van de titel, daar deze, zoals uit de bespreking bleek, aanvechtbaar was.

Voordat deze vergadering werd besloten, richtte Ds. de Blois zich nog tot de J.V. en zeide blij te zijn, dat Gouda zich weer zo spoedig in de komst van een nieuwen leraar mag verheugen. Tengevolge daarvan, deed Ds. de Blois een voorstel, om hem te degraderen tot ere-lid, en Dr. Steenblok als ere-voorzitter te benoemen. De voorzitter van de vereniging vr. M. C. Vos dankte hierna Ds. de Blois voor zijn hulp en toewijding, die de vereniging altijd mocht ondervinden, en richtte zich tevens tot den nieuwen leraar o.a. met de vraag of deze het ere-voorzitterschap wilde aanvaarden.

Hierop werd bevestigend geantwoord.

Tenslotte stelde Dr. Steenblok nog voor om te zingen Ps. 119:5, en eindigde hierna met dankgebed.

Hiermede was deze gezellige avond ten einde.