Digibron.nl

ZOUT

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 20 juni 1947
Auteur: Ds. v. d. B.
Pagina: 1, 2

Gij zijt het zout, der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Matth. 5 : 13a.

Deze woorden sprak de Heere Jezus in de bergrede en zijn bijzonder bestemd voor Zijn jongeren. Twijfel behoeft daaromtrent niet te bestaan. In des Heeren discipelen worden deze woorden gericht tot Gods kerk. Merkwaardige woorden, welke waardig-zijn verder na te gaan. Zout heeft twee bijzondere eigenschappen. Ten eerste is zout absoluut onvruchtbaar. Waar zout de bodem vervult verwacht men tevergeefs vrucht. Getuige daarvan zijn de oevers van de Zoutzee. Het andere kenmerk van het zout is, dat het bederfwerend is. Kostelijk beeld, hetwelk de Opperste Wijsheid hier van Zijn kerk geeft. Wat is dit volk in zichzelf? Gans onvruchtbaar. Niet in staat om enige vrucht voort te brengen ter verheerlijking Gods. Door de verlating Gods in het Paradijs kan er uit ons nooit enige vrucht meer komen. Wat maakt de Heere Zijn volk dat bekend door de onderwijzing des Heiligen Geestes. Hoe worden ze. van alles afgesneden om nog enige hoop om te dragen ooit iets voort te kunnen brengen, dat Gode verheerlijkend kan zijn. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik weet, zo zegt de apostel, dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Ziedaar de mens van nature geheel getekend. En dan zo dwaas te zijn, dat we in de mening verkeren nog iets te kunnen w r erken tot Gods ere. We zingen, we wandelen op Gods dag, doen aan sport, natuurlijk onder de naam christelijk, spelen comedie enz., enz. en dat alles zo men zegt tot ere Gods. Zietdaar het christendom van onze tijd. Al zondigend en de wereld dienend meent men in onbeschrijfelijke dwaasheid Gode tot eer te leven. Zout, zo getuigt God in Zijn Woord. Onvruchtbaar. Gans vervreemd van het innerlijke werk des Geestes tot waarachtige ontdekking aan de totale doodstaat des mensen, en onbekwaamheid tot enig geestelijk goed. Evenwel, van Gods kerk geldt de andere eigenschap van het zout, dat het bederfwerend is. O, als de wereld toch eens wist. wat ze aan Gods kerk te danken heeft, wat zou men dat Zion Gods waarderen. Om der uitverkorenen wil draagt God de ganse aarde. Hij verheerlijkt Zich in het openbaar brengen van Zijn uitverkoren Zion, dat Hij van eeuwigheid verordineerde ten eeuwigen leven. Dat volk roept Hij uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht, begiftigt Hij met die wonderbare vernieuwing des harten door de inplanting in Christus, en daaruit de mededeling der genade, zodat ze in nieuwigheid des levens leren wandelen, de zonde haten en God en Zijn dienst beminnen. Hoe gebrekkig ook in de uitleving, de Heere geeft aan dat volk een lust en liefde tot al Zijn geboden. Hij leert hén, dat ze alleen uit Christus vruchten kunnen voortbrengen van geloof en bekering. Nu, dat volk is op de aarde en zal straks ten hemel worden opgenomen. Nu is het getal der uitverkorenen nog niet ten volle toegebracht. Er zijn er nog of er moeten er nog geboren worden, die ter zaligheid moeten ingaan. Zijn eeuwige

heerlijkheid heeft God daar mee voor. Te midden van een wereld welke ten onder gaat in vijandschap tegen God en Zijn kerk, laat de Heere Zijn Zion voortleven, totdat die wereld rijp is voor het volkomen oordeel, en tot die tijd is die verachte, gesmade, gescholden en miskende hoop volks, dat het eigendom Gods is, krachtens verkiezing en koping, op aarde het middel, cfat die aarde niet ganselijk verdorven wordt. Wanneer de laatste uitverkorene zal ingezameld zijn, zal ook het einde zijn. Het zout der genade redt Gods kerk van de dood, die kerk is door dat zout der genade middel tot instandhouding der wereld. Alle roem is daarbij uitgesloten, want het is vrije souvereine genade.

Mijn jonge vrienden, ge behoort uiterlijk bij die kerk. O ge mocht arbeid ontvangen om tot die kerk te behoren als een levend lidmaat, en als een zoutend zout openbaar te worden. Indien het zout smakeloos wordt zo wordt het weggeworpen en deugt nergens meer toe. De Heere stelle Zijn kerk als het zout der aarde, om uit dien hoofde te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht en om hen eeuwig te stellen tot Zijn lof en heerlijkheid.