Digibron.nl

Voorzienigheid en wereldhistorie

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 22 januari 1954
Auteur: J. KRAMP.
Pagina: 3

Hebben w r e in ons vorig artikel gelet op Christus, de Middelaar Gods en der mensen, als Eerste Voorwerp van het Goddelijk Raadsbesluit, thans willen we uw aandacht vestigen op het tweede voorwerp van Gods besluiten, namelijk: de schepping en het bestaan der w e v e 1 d.

Sedert God de aarde het aanzijn gaf, maakt de schepping met alles, wat daartoe behoort, een geschieden i s door. We spreken dan ook van de wereldhistorie. En van dat voortbestaan en de ontwikkeling, die er op de aardbodem zijn waar te nemen, belijden we, op grond van Gods Woord, dat ook daaraan de besluiten Gods ten grondslag liggen.

Evenals in vroeger tijden, wordt deze waarheid ook heden ten dage door vele mensen fel bestreden. Men wil dan niet weten van een Goddelijke macht, die achter al het wereldgebeuren staat en het lot en leven der wereld beheerst en bestuurt.

En toch is het zo en niet anders. Want God zou geen God zijn, als Hij een hulpeloos toeschouwer was, van wat er op aarde plaats vindt. Hij is de Allerhoogste, de Opperheer der ganse schepping, en daarom kan er niets gebeuren, of het is naar Zijn gemaakt bestek. Nauwkeurig volgen Zijn schepselen de banen, die God de Heere hen heeft voorgeschreven. Zijn Voorzienigheid gaat over alle dingen. Hij onderhoudt en regeert hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen!

Hem is ook bekend, wie en wanneer er door geboorte tot het mensdom worden toegedaan. Dat wij niet leven in de tijd van Abraham of van Paulus of van Luther, maar juist h e d e n, dat is Zijn Goddelijke wil; dat is naar Zijn besluit. De Heere laat de mensen geboren worden en optreden op zo'n tijd, als Hij ze in Zijn dienst of tot Zijn werktuig begeert. Als David tot koning gezalfd wordt, is er ook de persoon van koning Saul, die de gezalfde herdersknaap ten dode toe achtervolgt. Als de Zaligmaker geboren wordt, staat ook de wieg van Judas, Kajafas en Pilatus gereed. Als Prins Willem van Oranje de strijd voor de vrijheid van geweten aanbindt, dan is er naar Goddelijk besluit ook een Alva, die het rijk Gods tot het uiterste bestrijdt. Maar ook andersom: als de kerk in een doodslaap ligt neergezonken, verwekt Hij, op de juiste tijd een Luther en Calvijn om door hun reformatorische arbeid de kerk te zuiveren van de Roomse dwalingen. Als de Joden door hun Christushaat ztch het Evangelie onwaardig gemaakt hebben, verwekt de Heere een Paulus om de deur van de heidenwereld open te zetten en aan het Evangelie een gezegende loop te bereiden. Als de Israƫlieten zuchten onder de hand der verdrukkers, verwekt Hij de richters, die het volk weer van het slavenjuk vrijmaken. En als ge nog verder teruggaat in de geschiedenis bemerkt ge dat verschijnsel telkens. Na vier eeuwen van harde dienstbaarheid in Egypte treedt de figuur van Mozes naar voren, om de bevrijder van het vertrapte bondsvolk te worden.

En zo kunt ge heel de historie van alle eeuwen doorlopen in uw gedachten, en telkens weer bemerkt ge, dat alles zo precies en nauwkeurig in elkander past, en als de raderen van een machine zo juist op elkaar zijn aangewezen en in elkaar grijpen, dat het geheel zich aan het oog voordoet, als een kunstig werk van een hoog geniea. En met de dichter van Psalm 93 belijden wij:

De Heer' regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d' aard, en houdt door Zijne hand Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

En wat nu van heel de wereld in het algemeen geldt, is in bijzondere mate van toepassing op het volk, dat de Heere Zich ten erve verkoren heeft. Over hen waakt Hij, niet met het oog van de heer over zijn knecht, maar met het oog eens Vaders over Zijn dierbare kinderen. Tot hen inzonderheid roept Hij het vertroostend uit: De haren uws hoofds zijn alle geteld. Geen musje valt ter aarde zonder Mijn wil. Vrees dan niet, want gij gaat vele musjes te boven.