Digibron.nl

De regeling van ons Kerkelijk leven

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 15 augustus 1947
Auteur: v. d. Sp.
Pagina: 7

(16)

Een classis is een samenkomst van enkele genabuurde kerken. Hoeveel kerken dat moeten zijn, daarvoor is geen vast getal te noemen. De Geref. Gemeenten tellen 9 classes; elke classis telt gemiddeld ± 13 gemeenten. Feitelijk zou de gehele kerkeraad naar een classisvergadering moeten gaan. Doch daar dit practiseh niet mogelijk is, benoemd elke kerkeraad twee afgevaardigden, die dan hun kerken vertegenwoordigen. Deze afvaardiging heeft gewoonlijk bij toerbeurt plaats. In een gemeente, die een eigen Dienaar des Woords heeft, zullen de predikant en een ouderling worden afgevaardigd; anders twee ouderlingen. Ook een diaken mag worden afgevaardigd, die dan, met goedvinden van de classis, keurstem ontvangt.

Wanneer de classis samenkomt moeten de afgevaardigden een lastbrief overleggen, waaruit blijkt, dat zrj de wettige afgevaardigden van hun gemeente zijn. Ontbreekt deze lastbrief, dan hebben zulke personen geen keurstem, maar alleen een adviserende stem. Kan op de dag, ' dat de classis samenkomt, één der afgevaardigden de vergadering niet bijwonen, dan mag hij niet zelf een plaatsvervanger aanwijzen. Daarom benoemt elke kerkeraad naast de twee afgevaardigden (primi) nog twee plaatsvervangers (secundi), die dan gaan wanneer de primi verhinderd zijn. Op de lastbrief staat dan ook vermeld, wie er primi en wie secundi zijn. De lastbrief moet ondertekend zijn door voorzitter en scriba van de kerkeraad.

Elke gemeente zendt twee afgevaardigden. Of het nu een gemeente is, die 70 leden telt of 1200 leden, dat doet nieta ter zake. Elke gemeente is een completekerk. Voor de classisvergadering uiteen gaat, worden tijd en plaats van samenkomst bepaald voor de volgende classicale vergadering. De kerk„ die aangewezen wordt om de volgende classicale vergadering samen te roepen, wordt „Roepende kerk" genoemd.

Om de drie maanden komt de classis in vergadering bijeen. Als de classis samenkomt, wordt deze geopend door de predikant van de „Roepende kerk", of wanneer daar geen predikant is, door de consulent van die gemeente. Hierna worden de lastbrieven nagezien en wanneer deze in orde bevonden zijn, gaat men over tot het samenstellen van het moderamen.

De praeses wordt aangewezen óf by toerbeurt öf bij stemming. Gewoonlijk is een predikant praeses.

Daarna gaat men over tot behandeling van de punten, die op de agenda voorkomen. Van te voren is door de „Roepende kerk" aan elke gemeente gevraagd of zij nog punten ter behandeling heeft voor de aanstaande classisvergadering. Alleen die zaken, die op wettige wijze ter tafel gebracht zijn, worden behandeld.

Aan 't eind van elke classicale vergadering dient de praeses aan iedere kerk te vragen:

le. „of zij in hun kerken hun kerkeraadsvergaderingen houden." Alleen dus maar of de vergaderingen gehouden worden; niet wat er behandeld en besloten is. In het vergaderen moet ook regel en orde zijn.

2e. , vOf de kerkelijke discipline geoefend wordt." De tucht moet steeds gehandhaafd worden; deze mag niet verslappen.

3e. „of de armen en de scholen bezorgd worden." De kerkeraad' behoort dus te zorgen, dat er scholen zijn, waar de ouders hun kinderen kunnen heen zenden. Zulke scholen, waar onderwijs gegeven wordt overeenkomstig Gods Woord en de leer der Geref.. Gemeenten.

4e. „ten laatste of er iets is, waarin zij het oordeel en de hulp der classis tot rechte instelling hunner kerk behoeven".

Op de laatste classicale vergadering vóór de Particuliere synode moeten de afgevaardigden voor deze synode worden verkozen.