Digibron.nl

VERENIGINGSNIEUWS

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 6 februari 1959
Auteur: C. L. Schneider.
Pagina: 7

BOSKOOP

Op donderdag 26 februari a.s. hopen de J.V. en M.V. een gecombineerde vergadering te houden onder leiding van dhr. Tj. Molenaar van Rotterdam.

RING LEIDEN VAN JONGEL. VER. DER GER. GEM.

Vanaf heden is J. Willemsen, Willem de Zwijgerlaan 6 te Leiden secretaris van bovengenoemde ring.

RING GOUDA VAN JONGEL. VER. DER GER. GEM.

Gaarne herinneren we nog even aan een vorig bericht, betreffende onze ringvergadering op vrijdag 20 febr. D.V. nam. 8 uur te Gouda, waar de volgende onderwerpen worden behandeld: „Paulus en Europa's eerste Christengemeente" door A. Wagenaar, Utrecht.

„De gevolgen van het 12-jarig bestand" door J. Hoogendoorn, Boskoop.

RIDDERKERK

Kort verslag van de jubileumvergadering der M.V. „Martha" en J.V. „Onderzoekt de Schriften" te Ridderkerk, gehouden in Gebouw Obadja op woensdag 17 dec. 1958.

Deze gecombineerde vergadering stond onder leiding van de ere-voorzitter der C.J.M.V., ouderling F. v. d. Vlis. Deze gaf op om te zingen Ps. 139 : 1 en 14 en ging voor in gebed. Hierna las hij Mare. 13 : 28—einde. In zijn openingswoord heette hij alle aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens bepaalde hij ons bij de gelijkenis van de vijgeboom. We zien, indien we erop letten, dat wanneer zijn tak teder wordt en zijn blad uit gaat spruiten dat de zomer nabij is. Ook wij moeten opmerkzaam zijn, aldus spreker, en letten op de tekenen der tijden. We zien dan in dat de tijden donker zijn, hetgeen wijst op het einde der dagen. Daarom, aldus spreker, let op hetgeen geschreven staat, n.1.: Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet wanneer de tijd is." Hiermede achtte spreker de vergadering voor geopend. Toen volgden de gebruikelijke jaarverslagen van de penningmeesteresse en de penningmeester.

Vervolgens werd het woord gegeven aan mej. A. Boer, die het gedicht: „Ons zilveren jubileum" naar voren bracht. In dit gedicht werd het verloop van de M.V. tijdens de 25 jaren, die zij nu bestond, in grote trekken weergegeven.

Ter afwisseling werd nu Ps. 97 : 7 gezongen.

Hierop volgde een onderwerp van vr. C. v. d. Giessen, getiteld: „Paulus te Athene".

Mej. M. v. d. Jagt las daarna een gedicht voor, getiteld: „Bekentenis."

De voorz. A. Snijders vertelde nu onder de titel: „Neem goed en bloed ons af"; gevolgd door samenzang van de M.V.: „Een vaste Burcht is onze God"; een en ander over het leven van Jan den Bakker, de eerste martelaar in ons land, die in het jaar 1525 tot de brandstapel werd veroordeeld.

Het woord was daarna aan de afgevaardigden.

Hierna werd nog een psalm gezongen en was er pauze. Na de pauze werd de vergadering heropend met het zingen van Ps. 43 : 3, waarna de jaarverslagen volgden van de secretaresse en de secretaris.

Mej. v. Belzen las nu een gedicht: „Ontwaakt gij die slaapt." Onder het motto: „Terugblik", bracht eerst de secretaresse der M.V., mej. A. Vlasblom, een verslag ten gehore over de gebeurtenissen die tijdens het bestaan van de M.V. waren voorgevallen. De oudste leden kregen hierna een aandenken, omdat zij zo lang hadden meegeleefd met de vereniging.

De voorz. der J.V. bracht een verslag in dichtvorm naar voren, over het 30-jarig bestaan der J.V., waarna ook de oudste leden der J.V. een aandenken ontvingen.

Het woord was hierna aan mej. M. Beider, die een voorlas, getiteld: „Daniël". gedicht

Het laatste onderwerp werd geleverd door vr. J. v. d. Heuvel, onder de titel: „Een groot held vogelvrij verklaard." Dit onderwerp handelde over de laatste levensjaren van Prins Willem van Oranje, over wie eerst de ban werd uitgesproken en die enige jaren later werd vermoord. In aansluiting hierop werd een fantasie gespeeld over „Het Wilhelmus", gevolgd met het zingen van het le en 6e vers van ons volkslied.

Het laatste punt was zang door de M.V.: „De Lofzang van Simeon."

Hierna werd deze gezellige en. leerzame vergadering door ouderling Brouwer gesloten. Na afloop konden belangstellenden de gemaakte kledingstukken van de M.V. bezichtigen.

De secr. C. L. Schneider.