Digibron.nl

Oproep tot mobilisatie

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 13 juli 1956
Auteur: Red
Pagina: 5

De Minister van Oorlog en van Marine, Zijne Excellentie ir. C. Staf, verklaarde in een rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

„Laat men de jonge mensen (in de militaire dienst) zelf de plicht opleggen om te helpen het vloeken te verhinderen. Wanneer cle militairen bevreesd zijn voor represaille-maatregelen, laat men zich dan tot mij wenden."

DRINGENDE OPROEP tot MOBILI-SATIE van alle krachten onder cle militairen van alle rangen om het misbruiken van de heilige namen van God radicaal te doen ophouden.

MANNEN en JONGENS in de militaire dienst, helpt ons en strijdt zelf voor een grote morele overwinning in 1956.

Laat het vloeken en spreekt tegen cle vloeker.

LEGER. LUCHTMACHT en MARINE geven aan cle burgers van Nederland het voorbeeld.

Het wachtwoord is: Vrees God en houd Zijn geboden.

Berichten over resultaten en klachten over de strijd tegen de ontheiliging van Gods Naam cloor de militairen, zenden aan cle secretaris van de „Bond tegen het vloeken", cle heer N. M. Laarman, Sportlaan 45 te 's-Gravenhage.

*) Hoewel wij zo gaarne hierin óók hadden gehoord de noodzaak van de vreze des Heeren, om in Zijn kracht en biddend tegen het vloeken op te treden; plaatsen wij niettemin deze oproep, die overigens onze volle insemmmg heeft.

Red.