Digibron.nl

van de Administratie!

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 11 oktober 1946
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8

Aan onze Militairen en hun familieleden deelen we mede, dat de verzending naar Indië van „DANIËL" met ingang van No. 7 zonder onderscheid plaats heeft per LUCHTPOST in gesloten envelop. Redactie en administratie komen hierdoor zeker ten volle tegemoet aan de wenschen van militaire lezers en degenen, die met hen meeleven. Ons blad komt nu veel vlugger op de plaats van bestemming en zal ook niet meer in zeer geschonden toestand overkomen.

Eerst thans kunnen we belanghebbenden mededeelen, dat de redactie besloten heeft geen commercieële advertenties te plaatsen. Door overvloed van copie is er geen plaatsruimte voor.

Alleen advertenties, betrekking hebbende op vraag en aanbod van vereenigingen voor zoover dit studie-materiaal geldt, worden opgenomen.

Ontvangen giften voor „Daniël".

Van de J.V. der Geref. Gem. te Middelburg f 25.— Van de J.V. der Geref. Gem. te Genemuiden f 10.— Van de Geref. Gem. te Genemuiden f 25.—

We zeggen deze geefsters hartelijk dank voor hun Verenigingsnieuws gaven, die ons zeer welkom zijn.