Digibron.nl

BIOSCOOPBEZOEK

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 9 mei 1947
Auteur: K.
Pagina: 6

(5)

Opvoedkundige films.

Is liet bezoeken van een zendings-film verkeerd? Zoo ook een Roode Kruis film? Films vertoond door de Alg. Protest. Chr. Film stichting? een oorlogsfilm?

Wat een moeilijke vragen, niet voor mijzelf, maar wel om leiding te geven. Een negatief antwoord is spoedig gegeven, maar lost de vragen niet op.

Kunst, als ze gebezigd wordt ter eere Gods, is niet af te keuren, de Bijbel en de practijk van iiet ieven zijn daar, om dit te bewijzen.

En toch, wij zouden hier willen adviseeren, jongen.s en meisjes, onthoudt U ervan. Al is het positief verkeerde, er niet direct van aan te wijzen, toch de bioscoop verslaat hare honderd duizenden, ja millioenen, en laat ons daarom voorzichtig zijn.

Ouder.; , tracht Uw kinderen hierin voor te gaan, niet door enkel hen te vermanen of met hardheid te dwingen, dat ze thuis moeten blijven, maar dwingt ze door liefde en zorg vooral, er iets voor in de plaats te stellen.

Laat huiselijkheid toch vooral Uw kinderen aan het ouderlijk huis binden.

Zijn er jongen.s en meisjes, die het niet met mij eens zijn? Dan heb ik hier nog een kleine verdediging.

Is het niet naar de bioscoop gaan, een gebrek in Uw opvoeding? In het oog van de wereld wel. Dat staat ook in den Bijbel. Lees het woord van den Apostel: Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren". (1 Petr. 4 : 4). Maar is dit achter staan bij de wereld nu werkelijk zoo'n zware post? Is die geringe strijd nu al zoo moedbenemend? Vraag het eens een bioscoopbezoeker, die de Heere komt te bekeereu, wat zijn oordeel is, en of het zwaar valt deze te verlaten? Het is gelijk met Chr'sten uit de stad des verderfs, hij is noch door vrouw, noch door kinderen, noch door geburen tegen te houden, hij moet eruit.

O, wat een wereldsche gezindheid ook in onze kringen. Ach wat een naam, dat wij leven, maar wat wordt de kracht verloochend.

De Heere belooft aan Zijn kerk:

„Uwe oogen zullen den Koning zien in Zijn schoon-„heid; zij zullen een vergelegen land zien."

HeJ niet zien van een film zal ons niet schaden ten opzichte van onze eeuwige behoudenis; maar het missen van het zien van de weergalooze schoonheid van den Heere Jezus, zal een eeuwige nacht baren.

Dat is niet een gescherm met bijbelteksten, maar hier is de kracht, het merg, de pit, het wezen van ons Christelijk geloof. Zoek eerst het Koninkrijk Gods.

Jongens en meisjes, kom, wanneer hoort U daarover eens op de vereenigingen niet uit kracht van belijdenis, maar uit de waarachtige beoefening van het waar zaligmakend geloof.

Ik weet, dat dit negatief antwoord niet allen zal bevredigen. Ook ben ik overtuigd, als straks van Hervormde en mogelijk ook Gereformeerde zijde, synodale rapporten over dit onderwerp verschijnen, het gegeven advies eveneens zal worden afgekeurd. Menigeen zal zeggen: U treft hetzelfde aan bij de lectuur: kwade en goede boeken; omdat er zooveel verkeerde liederen zijn, laat men toch het zingen van psalmen en geestelijke liederen niet na?

Het is waar en toch blijven wij erbij; moet gij vanwege Uw studie, dienst of wat ook, de fiïm bezoeken, maak er een zoo matig mogelijk gebruik van, doch onthoud verder van film-bezoek. U

Twist er niet over, maar sta daarnaar, dat Christus door het geloof in Uwe harten wone. Dan zal de liefde van Christus ons dringen, hier in ons korte ondermaansche leven, dat pad te gaan, dat Hem welbehagelijk is.

Ja, dan zullen wij Christus vinden en die Hem vindt, krijgt niet een goedkeuring van menschen, maar trekt een welgevallen van den Heere.

En die bijzondere gunst Gods zij U allen van harte toegewen.sc.ht.