Digibron.nl

Ruimtevaart en het laatste oordeel

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 10 juli 1959
Auteur: Ma.
Pagina: 5, 6

Hij komt om de aarde richtenu (Ps. 46 : 13)

V

De afval waarover we in een vorig artikel spraken leidt niet alleen tot een slaaptoestand — de geest des diepen slaaps — maar opent de weg tot een driester optreden der antichristelijke machten.

De macht clie zich tegen God stelt — denk eens aan Babel, waar Joden voor-

kwamen, die zich uitstekend op hun gemak gevoelden! — zal door Christus zelf worden weggedaan.

Welnu let eens op de ruimtevaart en welke mogelijkheden, die voor een wereldmacht schijnt te bieden. Beheersing van de wereld, massale dreiging, wereldomvattende propaganda zijn slechts enkele aspekten, die de ruimtevaart en de daarbij behorende apparatuur mogelijk maakt. Bovendien zal de ruimte-

vaart gelet op de zeer hoge kosten steeds een instrument zijn, dat zich slechts in handen van een enkele macht kan bevinden. En zo schijnt de ruimtevaart een middel te zijn dat bij uitnemendheid mogelijkheden opent voor een wereldmacht. Is zo'n wereldmacht te verwachten? Gewis, de zoon des verderfs, die zich tegen God en Zijn gezalfde stelt, zal dingen naar een heerschappij, waartoe hij niet is gezalfd.

Een bange strijd moet voor Gods kerk worden verwacht, die wellicht niet het meest gevreesd behoeft te worden, vanwege de uitwendige moeilijkheden, doch veeleer door de zeer in de menselijke geest indringende methoden van geleidelijke ondergraving en uitholling der goddelijke normen en waarheden. En dat vooral door het kultuurchristendom, hetwelk een dagelijkse propaganda voert in allerlei toonaarden: wedergeboorte op grond van een aanname, rechtvaardigmaking op grond van geloven, heiligmaking gepaard met de werken van het vlees. Stel u voor op basis van zulke opvattingen „christelijke" wereldomvattende propaganda door middel van de ruimtevaartapparatuur, het is meer te vrezen, dan wellicht gewelddaden. Kwelling — denk aan Lot —; verdrukking — denk aan Israël in Egypte —; vervalsing der leer — lees Deut. 13 — en zoveel andere middelen, die de vorst der duisternis worden toegestaan zullen Gods Kerk benauwen.

Doch sterk is de Heere, Hij zal komen om zijn volk te verlossen. Wanneer? Dan, wanneer de laatste is ingezameld en de Heere Zijn beminde Kerk niet langer wil missen, maar verblijd wil zijn met Zijn gunstvolk. Dat volk zal uit de grote verdrukking opkomen om eeuwig met de Heere te zijn. Vreugde zal op hun hoofden zijn.

Wanneer? Dan, wanneer Christus Zijn vijanden niet langer wil dulden en Hij ze als de rechtvaardige Rechter zal veroordelen, waardoor Gods toorn eeuwig op hen zal zijn.