Digibron.nl

Verenigingsnieuws

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 19 oktober 1956
Auteur: De secretaris.
Pagina: 8

ROTTERDAM-ZUID JONGEMANNENVEREEN. Dr. A. COMRIE

Tijdens de gehouden contact-vergadering op dinsdag 9 oktober is de jongemannenvereniging Dr. A. Comrie opgericht. Het bestuur is als volgt samengesteld: H. J. Roost (voorzitter), H. Markwat (secretaris, Dordselaan 68a), C. v. d. Poel (penningmeester). De eerste vergadering zal D.V. gehouden worden op donderdag 25 oktober des avonds 8 uur in de zaal van de Geref. Gemeente, ingang 's Gravendeelstraat.

Daar deze vereniging nog wel enkele actieve leden kan gebruiken, hopen wij dat velen blijk zullen geven van hun belangstelling voor deze vereniging.

MUTATIES GENEMUIDEN: Als secretaris van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" is in de plaats van J. v. Dijk gekozen Joh. Mateboer Az. Pr. Beatrixstraat 1, Genemuiden.

ZEIST: Wegens zijn benoeming als Algem. adjunct der J.V. is in de plaats van C. Geluk Aristoteleslaan 1 B. te Zeist gekozen als secr. der J.V. „Soli Deo Gloria" H. van Reenen Fred. Hendriklaan 7 te Zeist.

MOERKAPELLE: Met ingang van heden berust het secretariaat van de J.V. ffce Moerkapelle bij A. Bac, Raadhuisstraat 19, Moerkapelle.

RING VAN J.V. EN S.V. IN ZEELAND

Op zaterdag 20 oktober hopen wij D.V. te vergaderen) in de bovenzaal aan de Segeerstraat te Middelburg. Aanvang half 3. Verkorte agenda:

Opening door de weleerw. heer ds. M. Heerschap:

Referaten: „Uit de Richt er ent ij d" door de heer P. Davidse te Meliskerke.

„Het hedendaagse Katholicisme" door de heer J. Adriaanse te Middelburg.

Vrienden, mogen wij op U rekenen? Ook kerkeraadsleden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.