Digibron.nl

DE MORMONEN

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 6 januari 1956
Auteur: W. v. G.
Pagina: 3, 4

ii.

Organisatie

Er zijn verschillende graden in cle gemeenschap van de Mormonen. Na gebleken trouw kan ieder lid van graad tot graad opklimmen. Het hoogste gezag heeft cle profeet. Deze maakt cle wil van God aan cle heilige priesters bekend. Men kent twee priester-orden: De hogere priesters, die voor cle geestelijke belangen moeten zorgen, behoren tot de orde van Melchizedek; cle lagere priesters beheren de materiële zaken; zij behoren tot de ordening van Aaron. Aan deze laatste priesters moet men belasting betalen. Het aantal priesters is zeer groot: ongeveer één op zes Mormonen.

De controle door cle priesters op de leden is streng: men kan zich niet veel vrijheden veroorloven, zonder door een priester te worden betrapt.

Ook uit hun organisatie blijkt reeds dat cle wereld en cle kerk samengaan. Elk „meeting house" (vergaderzaal) heeft als regel ook een danszaal en een theater. In Nederland worden samenkomsten gehouden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Leer

De leer van de Mormonen vertoont zowel griekse en romeinse als joodse en mohammedaanse trekken. Van een christelijk element is eigenlijk geen sprake meer. Dat blijkt reeds duidelijk uit hun godenleer. De Vader en cle Zoon zijn wezens met menselijke lichamen en bewonen cle planeet Kolob. Ze zijn de stamvaders van een aantal goden en godinnen, clie cle andere planeten bewonen en op hun beurt cle mens hebben voortgebracht. Adam is de god van onze aarde; zijn eerste vrouw, Eva, bracht hij mee. Als Adam en Eva niet gevallen waren, zouden ze kinderloos gebleven zijn.

God is niet cle Schepper van cle mens, doch slechts cle oorzaak van zijn bestaan. De mens is eeuwig: vóór zijn geboorte bestond hij als geest, bij zijn geboorte kreeg hij een lichaam:

De kanon van cle Heilige Schrift is niet afgesloten. Ook nu nog leidt God Zijn Kerk door bijzondere openbaring aan cle profeten.

Hun leer is samengevat in het Boek van Mormon, de Paarl van Grote Waarde, het Boek der Verbonden en de Bijbel (de laatste echter in de door Smith „verbeterde" editie!)

De leerstukken, die van fundamentele betekenis zijn voor het Christendom, worden door de Mormonen verworpen. De zonden worden niet vergeven door de verdienste van Christus, maar door gehoorzaamheid en doop. De kinderdoop wordt ernstig spotten voor God genoemd. De doop, niet bediend door een Mormonenpriester, is waardeloos. De loochening van de kinderdoop houdt verband met de verwerping van de leer der erfzonde. Kleine kinderen zijn onschuldig en zondeloos.

Geweldig fulmineren de Mormonen tegen de Kerk en haar dienaren. Leden van andere kerken zijn heidenen, predikanten zijn bedriegers en verleiders. De ware kerk is gekenmerkt door apostelen en profeten.

Gruwelijk is deze leer, waarin geen plaats is voor verlossing van de zondaar door toerekening van de gerechtigheid van Christus, uit genade alleen. Hier is een evangelie naar de mens, ja zelfs een verheerlijking van de zondige mens. We achten het niet nodig deze leer te weerleggen. Ze spreekt zichzelf tegen en druist lijnrecht in tegen het Woord van God.

Leven

De Mormonen zijn berucht om hun opvattingen over het huwelijk die dikwijls aanleiding tot grove onzedelijkheid hebben gegven.

In 1852 werd de polygamie — de Normonen spreken van „het meervoudig huwelijk" — als dogma afgekondigd. Tien jaar later werd in de Verenigde Staten echter de veelwijverij bij de wet verboden. Noodgedwongen moesten de Mormonen zich bij dit verbod neerleggen. In stilte gaan zij evenwel hun gang. Het Mormonisme leert immers dat de vrouw zonder de man niet zalig kan worden. Hoe meer kinderen ze ter wereld brengt, hoe heiliger ze wordt. Door het aantal vrouwen, dat iemand bezit, wordt zelfs zijn rang in de heerlijkheid bepaald: Ongehuwden komen slechts in de eerste hernel, wie één vrouw had, komt in de tweede, terwijl in de derde hemel slechts plaats is voor iemand die meer dan twee vrouwen had! Men schroomt zelfs niet, van Christus te zeggen dat hij op aarde gehuwd is geweest met Maria Magdalena, Martha en andere vrouwen, en dat dezen Hem kinderen hebben geschonken, want in Jesaja 53 vers 10 staat: „Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien." (Een voorbeeld van de dwaze Schriftverklaring van het Mormonisme!)

Het is de Mormonen verboden, alcohol, koffie en thee te drinken. Roken mogen ze evenmin. Dat belet hun echter niet, een sterke handel te drijven in tabak en alcoholhoudende dranken.

De invloed van de Mormonen is in Amerika zeer groot. Zij zijn dikwijls eigenaars van grote banken, handelsondernemingen en spoorlijnen, zodat de regering terdege rekening met hen dient te houden. Vele Amerikanen beschouwen het Mormonisme dan ook als een gevaar voor de staat.

Tegen het andere, veel grotere gevaar heeft Christus reeds gewaarschuwd in Zijn profetische rede: „Ziet toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen in Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus.... en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Ziet, Ik heb het u voorzegd!"