Digibron.nl

Willem BilöeRóijk

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 7 september 1956
Auteur: M.N.
Pagina: 3

1756 7 septemper 1956

Hij kon als kind zich met geen spel bemoeien: gedwongen rust voor een verwonde voet — Zijn makkers zag hij daag'lijks buiten stoeien, doch hij deed zich aan studie steeds te goed.

En in zijn binnenst' brandde staag een gloed van ijver tegen 't verdere vervloeien in 't ongeloof, door 't vreemde fr.ans gebroed, dat vrijheid zo vijandig kwam besnoeien.

Ilij wou zijn hoofd voor mensen nimmer neigen, maar wel voor God, met kinderlijk ontzag; hij kon in 't donkerst van de nacht niet zwijgen,

want hij voorzag van ver een nieuwe dag: een voorjaar, bottend in de tere twijgen; het ivappren van de neergehaalde vlag.

7 september is het 200 jaar geleden, dat cle dichtergeleerde Willem Bilderdijk werd geboren.

In de 6e jaargang van „Daniël" is over Bilderdijk geschreven in de nummers 13, 15, 19, 20 en 22. J