Digibron.nl

Valse voorlichting

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 31 januari 1958
Auteur: RONDKIJKER
Pagina: 6

RONDKIJK

In de „Kerkbode van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam" van zaterdag 25 januari vonden we een zeer lezenswaardig artikel over voorlichting in sommige kerkbladen, met name hoe daarin vaak de geestelijke ondervindingen van Gods kinderen bespottelijk worden voorgesteld. (Het artikel is ondertekend met V., naar onze mening ds. A. Vergunst te Rotterdam. Het geeft wel enigszins verwarring omdat er nog een V. medewerker is aan deze Kerkbode, n.1. de heer A. W. Verhoef). Verschillende voorbeelden worden in de Kerkbode aangehaald en dergelijke schrijverij ten zeerste gelaakt. Zo wijst hij er op dat in „De Rotterdammer" een artikel heeft gestaan van ds. Herman Knoop (overgenomen uit De Reformatie) waarin geschreven werd over „waarheden krijgen." Afgezien dat hierin in onze kringen wel eens wordt gedwaald en nogal eens gemoedelijkheid valt te bespeuren, wordt door de schrijver terecht veroordeeld, dat men een vals beeld geeft van Gods kinderen, die door Woord en Geest worden bearbeid en die waarlijk iets kennen van die verborgen omgang met God, van dat heilgeheim, dat aan Zijn vrinden naar Zijn vree-verbond wordt getoond. Het is goed, dat in onze eigen kerkelijke pers daar eens stelling tegen wordt genomen; het is bedroevend en ook ergerlijk hoe over de geestelijke bevindingen en ervaringen van Gods kinderen, die op hun moeilijke levensweg daaruit vaak bemoediging en onderwijs putten, wordt gesmaald.

De schrijver haalt verder het weekblad „Kerknieuws" aan, die daar ook nog al eens het handje van heeft en o.a. een knipsel plaatste uit een artikel van een Geref. predikant te Zoetermeer, over „Tale Kanaans en straattaal. Terecht wordt door de schrijver in de Kerkbode van Rotterdam opgemerkt, dat de Tale Kanaans altijd weer blijkt ergernis op te wekken. En hij vraagt: of komt het soms, dat men die taal niet verstaat?

De schrijver V. vervolgt dan in de Rotterdamse Kerkbode: „In hetzelfde nummer van „Kerknieuws" kwam een ax*tikel voor naar aanleiding van enige advertenties in „De Banier". In de aangehaalde advertenties werden correspondentie-vrienden of vriendinnen gezocht. Daar was o.a. sprake van een jongen van 17 jaar, die correspondentie zocht, twee meisjes van 19 en 21 jaar, twee jongens van 21 en 24 jaar cn één van plm. 35 jaar. De veronderstelling wordt geuit, dat deze advertenties verkapte huwelijksadvertenties zijn. De schrijver meent, dat wel geen lezer hem dat zal tegenspreken. Nu, ik kan dat zonder meer in zulke advertenties maar niet lezen. Meent de schrijver beslist dat een jongen van 17 jaar, die een correspondentie zoekt en daarom een advertentie plaatst, een verkapte huwelijksadvertentie 'plaatst? Of dat twee meisjes van 19 of 20 jaar al aan het adverteren zijn om een man, cmdat men een correspondentie zoekt? Maar daargelaten nog, al zou hier van verkapte huwelijksadvertenties sprake zijn, dan nog kan ik de sprong niet begrijpen, die de schrijver maakt, wanneer hij dan zegt: „dat is de kring waar men te vuur en te vlam tekeer gaat tegen de televisie, waarin men vergaderingen convoceert waar de vrouwen alleen maar mogen komen, als er geen politiek besproken wordt, de kring waar men met censuur dreigt als de vrouw met kort haar loopt of met ongedekte hoofde naar de kerk komt. En dan zulke wereldgelijkvormigheid te mogen constateren. Het is wel traanwaardig. O, tempora, o, mores." Tot zover de schrijver. Nu, het verband tussen deze advertenties en het geschrijf van deze redacteur is mij niet duidelijk. Wij zouden deze schrijver dit willen doen weten, dat wanneer ik zulk een ongerechtvaardigde conclusie lees en zulk schimpen op onze kringen, omdat men daar nu niet altijd maar 1 klaar staat om overal mee mee te doen en waar men ook nog, b.v. ten aanzien van de televisie wil bedenken, dat de Heere zegt: Haat ook de rok, die van het vlees besmet is, ik bij mij zelf zeg: Deze schrijver komt uit de kring, waar men evangeliseert, zo noemt men dat althans, door prijzen uit te delen op avonden, in de kroeg gehouden, waar men aan het klaverjassen is, want zodoende benadert men deze mensen met de leer van het Evangelie; waar men meent in de kerk lekespelen te moeten opvoeren zie Kralingse Kerkbode 21 dec. 1957); waar men soos-avonden belegd om de jeugd aan de leer van Christus te binden (zie Kralingse Kerkbode „Mededeling van de sooscommissie"); waar men op de dag des Heeren met de jeugd samenkomt om elkaar het rollenspel te leren, (zie mededeling in de Kralingse Kerkbode van 11 januari 1958); waar Okke Jager vandaag aan de dag een gevierde man is, die in zijn boek „Humor van de Bijbel" openlijk profanaties ten beste geeft; waar de Gereformeerde leer, waarvoor de Vaders der Afscheiding eenmaal spot en schimp verdragen hebben, ingeruild wordt voor een praktisch Pelagianisme; waar het Gereformeerde leven, dat de veelgeroemde „kleyne luyden" van weleer in eenvoudigheid hebben betracht, prijs gegeven wordt voor een leven, waarin men vlees en geest, kerk en wereld steeds meer vermengt.

Neen, helaas, ik kan de bovengenoemde artikelen geen voorlichting meer noemen, nog minder objectieve voorlichting, maar het is niet dan het maken van een karikatuur van dingen die velen heilig zijn."

Uw rondkijker is het met de gemaakte opmerkingen volkomen eens en nam daarom een deel van dit artikel over. Opdat de brede kring van onze Daniël-lezers daar ook eens kennis van nemen. Spot en schimp zal wel altijd het deel blijven van het eenvoudige volk van God. Het juichende christendom mag er nog zo op smalen — de Heere zal het er zelf voor opnemen. Want Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Ps. 72 : 12 en 13. Dat behoort; ook tot de Tale Kanaans. Of moet deze taal ook worden uitgebannen?