Digibron.nl

Over verkering krijgen en hebben.

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 3 februari 1984
Auteur: L. S. C. Visser
Pagina: 7, 8, 9, 10

„Zeg... die Piet, is dat niet iemand voor jou? ”

„Jan heeft ook eindelijk eens een meisje..." Het onderwerp van gesprek is verkering hoe vaak gebeurt dat niet om je heen. Jongeren, maar ook ouderen vinden het altijd een heel belangwekkend onderwerp. Maar het is toeh wel iets dat ons, zo rond de leeftijd van twintig jaar heel erg bezighoudt.

Deze leeftijdsperiode op weg naar de volwassenheid is op allerlei gebied heel erg beslissend. Je kiest een beroep, opleiding, er moeten allerlei hindernissen genomen worden, je groeit naar zelfstandigheid en dan is daar ook de keuze van een levenspartner.

Hoe groeit een jongen of meisje naar een keus?

In de puberteit krijg je, eerder of later, oog voor het andere geslacht. Jongens krijgen belangstelling voor meisjes en omgekeerd. Ook ontwikkelt zich een sterk eenzaamheidsgevoel. Steeds meer groeit de behoefte aan liefde en begrip, een behoefte om geliefd te worden en om lief te hebben; twee zaken die bij elkaar horen.

Zo heeft de Heere de mens geschapen, in een liefdesrelatie tot Hem, en met de aanleg tot een liefdesrelatie met de medemens.

Door de zonde is dat allemaal zo verworden. We vergeten dat liefde op de ander gericht moet zijn en niet meest op onszelf.

Het is goed om je behoefte aan liefde, in de eerste plaats een behoefte aan iemand te laten zijn aan wie je je liefde kwijt kunt; dat wordt vroeg of laat beantwoord met begrip en wederliefde.

Je hoeft hierbij niet eens aan verkering te denken.

Een „gewone" vriendschap kan juist op deze jonge leeftijd heel veel betekenen en in de behoefte aan liefde en begrip voorzien.

Vriendschappelijk, ongedwongen kontakt met leeftijdgenoten is heel waardevol in de vorming van de eigen persoonlijkheid. In die omgang leer je jezelf kennen, ontdek je onvermoede eigenschappen bij jezelf, ook je zwakke kanten.

De jaren, die aan de volwassenheid voorafgaan, zijn heel waardevol voor de optimale ontwikkeling van je gaven en talenten.

Daarom is het ook raadzaam om niet op heel jonge leeftijd al verkering te hebben. Vroege verkering kan namelijk betekenen dat je je afsluit van de rest van je omgeving, je horizon wordt beperkt en het belemmert je vorming echt, je hoeft er niet zo vroeg bij te zijn.

Toch ben je op zoek... min of meer ben je je ervan bewust: als jongen, als meisje

alleen ben ik niet kompleet. Als je leeftijdgenoten ontmoet, wordt in stilte overwogen of hij/zij een mogelijke levensgezel zou kunnen zijn.

Aanvankelijk zijn de kontakten tussen jongeren erg oppervlakkig. Periodes van verliefdheid, flirtende omgangsvormen, losvaste verkeringen en vriendschappen zien we veel bij jongeren tot ongeveer zestien jaar.

Het kan een bepaalde waarde hebben in de ontwikkeling naar het uiteindelijke doel in de volwassenheid: het vermogen tot duurzaam liefhebben. Maar toch, je kunt niet in experimenten blijven steken en je moet er heel voorzichtig mee zijn, ook bij „gewone" vriendschap; je mag niet zomaar met de ander spelen.

Het is een teken van onvolwassenheid, waar je beter maar zo snel mogelijk afstand van kunt nemen.

Als het goed is, wordt de behoefte aan een levensgezel, in een relatie die door trouw gekenmerkt wordt, steeds groter.

Verkering krijgen....

De meeste verkeringen beginnen met een verliefdheid. Een jongen ontmoet een meisje; een meisje ontmoet een jongen Het eerste dat dan opvalt is de uiterlijke verschijning, de ander gaat een geweldige aantrekkingskracht op je uitoefenen. Dat hoeft niet meteen, het kan ook later komen. Je krijgt veel belangstelling voor die ander. Wanneer de geliefde aanwezig is, houd je hem of haar voortdurend in het oog.

Kontakt wil je graag, maar kan je ook erg beangstigen, zodat je het juist ontloopt en je je afsluit voor de ander om maar niets te laten merken. Dat laatste met het gevaar dat verdere pogingen helemaal vastlopen. Ook ga je jezelf kritisch bekijken, als het ware door de ogen van de geliefde.

Er zijn momenten van overweldigende blijdschap maar ook van diepe teleurstelling, zeker als de verliefdheid niet wordt beantwoord.

De verliefdheid behoeft niet bij beiden tegelijkertijd te ontstaan. Het kan zijn dat iemand verliefd wordt omdat een ander op hem of haar verliefd is geworden.... Liefde wekt liefde. Toch moet je ook hierin voorzichtig zijn. Ga niet uit medelijden of omdat je graag verkering hebt, de verliefdheid van de ander positief beantwoorden, terwijl je eigenlijk niets voor die ander voelt.

Verliefdheid.... de vonk springt over, de gevoelens zijn wederzijds en er is bereidheid tot nadere kennismaking. De eigenlijke verkering kan beginnen en de verliefdheid kan plaats maken voor liefde. Verliefdheid is nog geen liefde, maar is impulsief en onberedeneerd.

Er zijn faktoren die de groei van de liefde in de weg kunnen staan. Het is goed om je al voor de verkering begint af te vragen: past deze jongen of dat meisje wel bij mij?

Verschillen in levensovertuiging, maar ook in afkomst en milieu, ontwikkelingsniveau, karakter, interesses kunnen onoverkomelijk zijn. Het is goed om vooraf al het een en ander te overwegen, want in het huwelijk moeten twee mensen lichamelijk èn geestelijk één kunnen worden.

Met name is het belangrijk om er op te letten of de levensovertuiging bij elkaar past. De gedachte dat de liefde alle tegenstellingen wei zal overwinnen gaat niet op, omdat er tegenstellingen zijn die door liefde alleen maar pijnlijker worden.

De levensovertuiging zet een stempel op het gehele Iven. Ze is niet direkt gebonden aan een bepaald kerkgenootschap, maar vergeet niet dat de Heere je niet voor niets plaatste in je eigen kerkverband.

Ook binnen je eigen gemeente zijn echter mensen van wie het levensideaal verre van geestelijk is. Hoe zal een huwelijk zijn tussen twee mensen waarvan de één de He ere wil dienen en voor de ander slechts materiële belangen gelden?

Zo kunnen er in deze periode zoveel problemen zijn. Daarom een belangrijke vraag aan jou: is het voor jou een gebedszaak of de Heere je een man of vrouw wil geven met wie je samen de Heere kunt dienen? Of.... als de weg anders is en je geen levensgezel vindt die bij je past, vraag dan aan de Heere of je kracht mag krijgen om dat te aanvaarden en positief te verwerken.

Verkering hebben....

Ook als een jongen en meisje, serieus overwogen, elkaar hun ja-woord gegeven hebben, is de strijd niet voorbij.

Vaak weet je dan nog maar zo heel weinig van 'elkaar af en je moet elkaar nog heel wat beter leren kennen voor de tocht naar stadhuis en kerk kan worden ondernomen. Je wordt, na het verliefde idealiseren, met de werkelijkheid gekonfronteerd. Dat gaat gepaard met gevoelens van teleurstelling. De les van geven en nemen moet worden geleerd, je bent zelf niet volmaakt en de ander ook niet, zo zijn botsingen niet altijd te vermijden.

Gevoelens van onzekerheid kunnen weer boven komen: is hij of zij nou wel de ware? Hierbij komt datje in het begin ook nog veel waarde hecht aan het oordeel van anderen met wie je vertrouwelijk omging. Een gevolg van het krijgen van verkering is ook dat de vriendenkring er anders uit gaat zien en dat er voor bepaalde kontakten geen gelegenheid meer is. Hoe vang je dat nu met elkaar op? Eerlijk praten met elkaar is dan onmisbaar, dat kan in het begin heel moeilijk zijn, ook dat moet geleerd worden. Je moet ook leren leven met de fouten en de gebreken die je in de ander ontdekt en de veranderde situatie.

Het kost tijd om te groeien naar die harmonische twee-eenheid, die voor een gelukkig huwelijk van belang is. Daarom is de verkeringstijd zo nuttig. Het is de voorbereidingstijd waarin je elkaar lichamelijk, psychisch en geestelijk leert kennen. In de verkeringstijd wordt als het ware het fundament voor het huwelijk gelegd. Soms blijkt in de verkeringstijd dat er teveel verschilpunten zijn, dat er van een naar elkaar toegroeien in liefde en eensgezindheid weinig sprake is. Wanneer dit het geval is, heb je de plicht, hoe moeilijk dat ook kan zijn, de verkering uit te maken. Heel waardevol is in de verkeringstijd dat je met en voor elkaar bidt of de Heere je steeds nader tot elkaar wil bréngen; dat je beiden mag weten dat het de Heere was, Die je samenbracht.

Liefde

In een gezonde verkering groeit de verliefdheid uit tot echte wederzijdse liefde. Liefde moet groeien. Een noodzakelijke voorwaarde voor liefde is: het betrokken zijn op de ander.

Liefde richt zich op de ander, geeft zich aan de ander...., wat liefde is, kun je zelf het beste lezen in 1 Kor. 13. Hoewel deze woorden zeker in de eerste plaats gelden van de liefde tussen Christus en Zijn bruidskerk, zijn ze toch ook van toepassing op de liefde die zich kan ontwikkelen

tussen een jongen en een meisje. Het steeds dichter naar elkaar toegroeien in liefde brengt ook gevaren met zich mee. Met de groei van liefde en geestelijke eenheid, zal ook de verleiding groter worden om de liefde in de volledige eenwording van man en vrouw te beleven.

Het lichamelijke kontakt zal daarom steeds inniger worden. Daarbij komt dat er in onze tijd veel misverstanden bestaan over de liefde. Men duidt vaak de sexualiteit aan met dezelfde naam.

Van veel kanten wordt gepropageerd om al op jonge leeftijd, buiten het huwelijk om, geslachtsgemeenschap te hebben....

De Bijbel leert ons anders, geeft ons duidelijk de grenzen aan waarbinnen wij als gedoopte, door de Heere afgezonderde jongeren, behoren te leven.

In de Bijbel wordt eerlijk gesproken over sexualiteit. Het is op zichzelf geen zonde, maar een gave van God.

De Heere heeft in Zijn Woord wel aangegeven binnen welk kader de sexualiteit haar vervulling mag krijgen, namelijk in het huwelijk.

In Gen. 2 : 24 wordt duidelijk nadruk gelegd op het „verlaten" van ouders, het „aanhangen" en het tot „één vlees" zijn.

Zo is Gods orde; Hij bedoelt met de verhouding van man en vrouw een innige gemeenschap die het totale leven omvat. Een totale geestelijke en lichamelijke eenheid, die alleen binnen het huwelijk tot ontplooiïng kan komen.

Als je het lichamelijke aspekt uit het huwelijk gaat lospeuteren, wordt het een op zichzelf staand iets. Dan wordt het geheim van de liefde geschonden.

In het Nieuwe Testament ligt het niet anders. In Matth. 19:5 herhaalt de Heere Jezus Gen. 2 : 24 en in 1 Kor. 7 wijst Paulus er duidelijk op dat hij sexuele eenwording alleen binnen het huwelijk verantwoord acht.

Bid om kracht en bewaring, om de weg te gaan die de Heere je in Zijn Woord wijst. Hij wil het geven.

Maak het ook elkaar niet te moeilijk. Wees voorzichtig met elkaar als je straks tot een goed en gelukkig huwelijk wilt komen. Laat de liefde zo in alles het sterkste zijn en alles wat zou kunnen schaden overwinnen en zoek zo het beste voor elkaar. Dan kan die liefde haar beeld vinden in wat de Heere met haar wilde vergelijken: de liefde tussen Hem en Zijn volk, tussen Christus en Zijn kerk.