Digibron.nl

De nieuwe hemel en de nieuwe aarole wat betekent dat?

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 3 januari 1997
Auteur: ds. j. J. van Eckeveld
Pagina: 4, 5

Een nieuw jaar ligt voor ons. leder nieuw jaar bepaalt ons bij het nieuwe begin, dat de Heere maken zal. Daarvan zegt de Heere Zelf in Openbaring 21:5 „Ziet, Ik maak alle dingen nieuw". Johan nes zegt in datzelfde hoofdstuk: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (Openbaring 21:1). Al eerder in de Bijbel wordt gesproken over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. In Jesaja 65:17 zegt de Heere: Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde". Petrus grijpt daarop terug, als hij zegt: Maar wij verwachten naar Zijn beloftem nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont" (2 Petrus 3:13). leder nieuw jaar predikt ons, dat die nieuwe hemel en nieuwe aarde steeds dichterbij komen. Hebben wij met Petrus daarnaar leren uitzien?

De Heere zal die nieuwe hemel en die nieuwe aarde scheppen, zo lezen wij bij Jesaja. De Heere zal dus opnieuw scheppen.

Immers de schepping is verwoest door de zonde, beantwoordt niet meer aan Gods bedoeling. Gods schone schepping ligt nu onder de vloek vanwege de zonde. Heb je dat wel eens gezien? Heb je wel eens doorleefd in je hart, dat het ook jouw zonde is waardoor de schepping zucht?

Een schepping die weer beantwoorden zal aan Gods doe I

De schepping kreunt onder de zonde en de vloek. Maar als wij lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan betekent dit, dat er eenmaal weer een schepping zijn zal, die weer zal beantwoorden aan Gods bedoeling, dat is Zijn eer.

Overal in de schepping zien wij de gevolgen van de zonde. Denk maar aan de milieuvergiftiging, de zure regen, de afbraak van de natuur, bovenal denk aan het schepsel dat zich tegen de Schepper verzet. Wij leven in een wereld, die bloedt uit duizend wonden. En op de bodem van alle vragen ligt der wereld zondeschuld. Maar de Bijbel leert ons dat het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarmee wordt de geschapen werkelijkheid aangeduid. De aarde waarop wij wonen, maar ook het heelal met alle hemellichamen. Eens zal de schepping, de geschapen werkelijkheid, weer in volmaakte harmonie, in al haar delen, de grote Schepper prijzen. God zal weer een schepping hebben, die volkomen beantwoorden zal aan Zijn doel.

Om Christus' wil

Hoe is het mogelijk, dat God alle dingen nieuw zal maken? Valt het met de zonde dan toch mee? Nee, de verwoesting van de zonde is zo groot, dat mensenwoorden tekort schieten om daaraan uitdrukking te geven. Maar er heeft op deze aarde een kruis gestaan. Het kruis van Golgotha. Bij het kruis van Christus is de schepping betrokken. Toen Christus hing te bloeden aan het kruis, was de schepping zozeer daarbij betrokken, dat de zon tijdens de drie-urige duisternis haar licht verborgen hield en dat de aarde beefde. Er ging als het ware een trilling door de schepping heen.

Maar Christus heeft overwonnen, Hij heeft het volle oordeel Gods vanwege de zonde gedragen en doordragen. Zo heeft Hij door de diepte van Golgotha heen de weg gebaand naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Dat betekent natuurlijk niet, dat heel de mensheid verlost zal worden, maar dat betekent wel, dat er straks een nieuwe schepping zal zijn met daarin een schare, die niemand tellen kan uit alle volken, die volmaakt God zal verheerlijken.

Zul jij daarin ook delen? Iedere jaarwisseling predikt dat wij op reis zijn. Waarheen reis jij? Ben je op weg naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde? Alleen als je door het zaligmakende geloof met Christus verbonden bent. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

Geen vernietiging maar zuivering

Wat moeten wij ons bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde voorstellen? Hoe zal het in die nieuwe schepping zijn? Zal God Zijn schepping eerst totaal vernietigen en daarna een nieuwe schepping tot stand brengen, zonder samenhang met de oude schepping?

Nee, zeker niet! God zal Zijn schepping door de crisis van het eindgericht heen zuiveren, vernieuwen en

louteren. Hij vernietigt Zijn schepping niet. Hij geeft haar niet prijs. Maar spreekt Petrus er dan niet over dat deze schepping, die onder de vloek ligt, door vuur zal vergaan? (2 Petrus 3). Dat is waar, maar wij moeten dat wel goed lezen. Petrus vergelijkt dat in hetzelfde hoofdstuk met de zondvloed. Betekende de zondvloed de vernietiging van de eerste wereld? Nee, maar de zondvloed betekende wel een loutering en zuivering. Zo zal de zuchtende schepping aan het einde van deze bedeling door het vuur van het gericht heen gezuiverd en gelouterd worden.

Daarom moeten wij niet spreken over een vernietiging van deze schepping, maar wel over een loutering. God geeft Zijn schepping niet prijs, maar Hij wil Zijn schepping weer terughebben, zoals Hij die bedoeld heeft. Zo verwachten wij, zegt Petrus, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

De gedaante van deze wereld gaat voorbij

Dat bedoelt ook Paulus als hij zegt, dat de gedaante (in het Grieks staat er dan 'schema') van deze wereld voorbijgaat (1 Korinthe 7:31). Dwars door de loutering van het eindgericht heen, zal de gedaante van deze wereld worden vernieuwd en gezuiverd, zoals de gedaante van de natuur verandert als na de doodsslaap van de winter in het voorjaar het nieuwe leven weer tevoorschijn komt.

Dan wordt het gelaat van het aardrijk vernieuwd (Psalm 104:30). Wat zal dat zijn! Het geestelijke leven in het hart van allen, die de Heere vrezen, leert met reikhalzend verlangen uitzien naar die toekomst. Waarom? Om dan in die nieuwe schepping zonder zonde God volmaakt te mogen verheerlijken.

Ken je iets van dat uitzien? Want wees eens eerlijk, als het hier nooit je verlangen geworden is om God groot te maken en nooit je smart, dat je er maar niets van terecht kunt brengen, wat zou je dan in die nieuwe schepping willen doen? Gods kinderen zullen straks geen vreemd werk doen en geen vreemde Jezus ontmoeten!

Hoe zal het zijn?

Hoe zal die nieuwe schepping er uit zien? Wij mogen hier niet fantaseren en speculeren buiten de Bijbel om.

Altijd moeten wij hier blijven binnen het raam van het spreken Gods in Zijn Woord. Het is vanuit de Bijbel duidelijk, dat er in die vernieuwde schepping geen zonde en duivel meer zullen zijn, en dat ook alle gevolgen van de zonde zullen zijn weggedaan. Alle tranen zullen uit de ogen worden uitgewist, er zal geen ziekte, rouw of dood meer zijn. „En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan" (Openbaring 21:4). Wij zouden kunnen zeggen: een zonden meer, daarom ook geen wonden meer. Op de nieuwe aarde zal alles door de vrede bloeien. De nieuwe en vernieuwde schepping zal een volmaakte harmonie kennen, een volmaakte vrede met God.

1 1 / I Ij.

Hoe heerlijk dat alles ook is, toch zal dat het grootste niet zijn. Het grootste zal zijn wat Paulus zegt: Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen" (1 Thessalonicensen 4:1 7). Paulus zegt niet: ij zullen in de hemel wezen, maar wel: ij zullen met de Heere wezen. Waar is het je om te doen? Om in de hemel te zijn of om met de Heere te zijn?

Hemelzoekers worden teleurgesteld. Voor hen is geen plaats in die nieuwe schepping. Maar voor Godzoekers is er plaats bereid! Is het je om God te doen? Is het je grootste nood, dat je door de zonde God bent kwijtgeraakt? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet; houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven! Het gaat niet om de hemel, maar om de God van de hemel! Wat zou de nieuwe schepping zijn zonder de zalige en volmaakte gemeenschap met God?

Zijn gemeenschap en Zijn eer

Daarom is het zo troostvol dat Johannes, wanneer hij spreekt over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, zegt in Openbaring 21:3 „Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen".

Dat zal de grootste blijdschap zijn. Daarom staat er ook in vers 22, dat er geen tempel meer is, omdat de Heere daar Zelf de tempel is, en het Lam. Het zal één tempel zijn, één heilig huis des Heeren. Er zal een ongestoorde en volmaakte gemeenschap zijn met God. Als wij de Heere mogen vrezen is dat het grootste, want dan is het ons om God te doen. En in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde zal de zalige gemeenschap met God ten volle worden genoten, zonder iets dat nog ooit die gemeenschap verstoren zal. Dan zal alles weer beantwoorden aan het grote doel van de Schepper. Heel die nieuwe schepping zal vervuld zijn met een schare verlosten, die eeuwig Zijn lof zal zingen.

Zul je er ook bij zijn? Dan heb je hier leren wenen, omdat je God bent kwijtgeraakt, en dan is het je hier zo wonderlijk goed geworden nabij God te zijn. Wat zal het straks dan zijn? Eeuwig nabij God! Niet om iets in de mens, maar alles alleen om dat kruis en dat bloedende Lam van Golgotha, dat ons hier dan zo dierbaar geworden is, toen alle eigen hoop ons ontviel. „Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in jezus Christus, onze Heere" (artikel 37 Nederlandse Geloofs Belijdenis). Leefden Gods kinderen toch dichter bij de Heere, dan zou dat verlangen er meer zijn. Maar God blijft getrouw en Hij zal alle dingen nieuw maken! Wees dan maar gerust jaloers op dat volk, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven zal. Alleen dan heb je echt toekomst.

Zeist