Digibron.nl

De wettige erfgenaam van Palestina

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 9 september 1960
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1, 2

Het land Kanaan is de eeuwen door een twistappel geweest tussen Jood en Arabier. Izak en Ismaël de zonen van Abraham strijden met elkaar over de erfenis van hun vader. De zonen van Hagar stellen alles in het werk om de nazaten van de zoon der belofte verstrooien. Doch de zonen van Ismaël, hoe fier de Arabieren zich mogen verheffen op hun afkomst, blijven toch altijd de kinderen van de dienstmaagd. Ze zijn uit het vlees geboren en tonen dit tot in onze tijd daar ze aanbidders zijn van de halve maan.

Het geestelijk zaad van Abraham zijn de kinderen der beloften, zij alleen delen in de rijke beloften Gods.

De Heere heeft in zijn souverein welbehagen aan Abraham, Izak en Jacob het land Kanaan beloofd tot een eeuwige erfenis. We moeten het wereldgebeuren lezen met Gods Woord in de hand. Vandaag staat Israël weer in het teken van de wereldbelangstelling. Het volk der Joden heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis der mensheid. God zelf heeft dit volk uitverkoren om de draagster te zijn van de heilsbelofte. De Christus Gods is uit Israël voortgekomen, daarom zegt het Woord des Heeren: de zaligheid is uit de Joden. Het volk van Israël heeft Christus verworpen toen Hij op aarde leefde en stierf voor zijn Kerk. Dat is de grootste zonde van het Joodse volk. De Heere heeft Israël daarvoor gestraft door het licht des Evangelies van hen weg te nemen en hen in een eeuwenlange ballingschap onder de volkeren der wereld te laten ronddolen.

Heeft God het oude bondsvolk nu geheel weggeworpen en totaal verlaten? De Bijbel getuigt het tegendeel, de Heere heeft dat volk zich verstoten, dat Hij tevoren lief gehad heeft.

Het is zeer nodig dat we goed onderscheid maken in onze gedachten tussen het natuurlijk Israël en het geestelijk Israël. De Kerk des Heeren is Gods volk dat is het geestelijk Israël gesproten uit de [oden en de volkeren der wereld. Dat is de Kerk van het nieuwe testament. Israël zoals het nu als een nieuwe staat in het Oosten leeft is het natuurlijk Israël, het volk der Joden.

Dat volk heeft iets bijzonders, ze zijn een lastige steen voor alle volkeren en toch een wondervolk. Verdrukt, vervolgd en nooit uitgeroeid.

Wie is nu de wettige erfgenaam van Palestina.

De Joden vertellen U: wij hebben de oudste rechten daarom komt dit land ons toe. De Arabieren hebben eeuwenlang in Kanaan gewoond en noemen zich de eigenaren.

De regeerders der volken nemen de wetboeken ter hand waarin de rechten der naties beschreven staan. Wij nemen Gods onfeilbaar Woord, dat is ons wetboek. Wat zegt de Bijbel over deze kwestie.

Dat God door een souvereine schenking aan Jacob en zijn nageslacht het land van Kanaan heeft gegeven.

Toen Jacob in Bethel onder de open hemei te slapen lag verscheen de Heere aan hem in een droomgezicht.

Neem uw bijbel en lees eens Gen. 28 : 13. Daar hebt ge het goddelijk eigendomsrecht van Israël op het beloofde land. Dit land waarop gij ligt te slapen zal Ik aan u geven en aan uw zaad. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is een goddelijke schenking aan Jacob.

En in Psalm 105 leest u dat God zegt tot Jacob: Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van ulieder erfdeel. Neem opnieuw Gods Woord ter hand en lees Numeri 34 daar staat beschreven dat de Heere het land heeft laten verdelen onder de twaalf stammen Israëls. En wat zijn de grenzen van het land dat God aan Jacob gaf. Wel, al het land dat zich uitstrekte tussen de rivier van Egypte tot de Euphraat. Israël heeft dit land bewoond ten tijde van de regering van David en Salomo.

De Bijbel vertelt ons zeer duidelijk dat het eigendomsrecht van Palestina aan het Joodse volk behoort. De Arabieren betwisten dit recht, vele volkeren misgunnen Israël dit recht, de Heere zal op Zijn tijd het Joodse volk in het bezit stellen van de ganse erfenis. Het be-

loofde land zal weer bewoond worden door de twaalf stammen Israëls. Juda en Efraïm zullen dan samengesmolten zijn zoals Gods Woord ons leert.

Weet u wat er tegenwoordig gebeurt in het oude en verwaarloosde Palestina? Daar is nieuw leven gekomen door de terugkomst van Joodse immigranten. De woestijn is veranderd in een vruchtbaar veld door de ijver en vlijt van Jacobs zonen. Kanaan wordt weer een land vloeiend van melk en honig.

We zien dat God zijn belofte vervuld. Wat onze ogen aanschouwen van de herleving van het Joodse volk is duidelijk voorspeld door de profeet Ezechiël. Zeer opmerkelijk is wat beschreven staat in Ezechiël 37, 38, 39. Daar wordt duidelijk verklaard dat de Heere de tien stammen Israëls met Juda Cn Benjamin zal wederbrengen in hun eigen land.

De eeuwen zijn heengesneld en God heeft zijn Kerk gebouwd onder de zonen van Jap het.

En het loodse volk? Er ligt een deksel op hun hart.

En toch: God heeft dat volk niet losgelaten. Zie nu brengt Hij hen weder naar het oude vaderland.

De duivel is Gods aartsvijand en een tyran voor Gods volk. De vorst der duisternis heeft ook de Joden vervolgd; Hitier geïnspireerd door de duivel heeft meer dan zes miljoen Joden wreed laten vermoorden. En wie denkt niet aan de progroms van de vorige eeuw in Polen en Rusland?

Duizenden en tienduizenden Joden zijn toen wreeddadig en in koelen bloede omgebracht. Welk volk zou al deze vervolgingen kunnen overleven? Het Joodse volk is verdrukt geworden op ontzettende wijze, maar ze zijn niet uitgemoord. Dat is een Gods wonder.

En zie nu een ander wonder. Palestina is ontwaakt uit haar doodslaap.

De Arabieren hebben het vruchtbaar Kanaan tot een woestijn gemaakt. De Joden zijn teruggekeerd en hebben machtige bevloeiingswerken aangelegd, waardoor het droge land veranderd is in een hof van Eden. Een Joods concern heeft het monopolie om op zeer voordelige wijze het water van de zee zoet te maken zodat het gebruikt kan worden voor bevloeiing en drinkwater. Deze nieuwe uitvinding van een Joods geleerde is van geweldige betekenis voor de toekomst van Israël zelf en voor de wereldeconomie.

Men denkt zelfs dat het de grootste uitvinding van deze eeuw is. Grote installaties worden nu gebouwd aan de kust van de Middellandse Zee voor dit doel. De Joods-Amerikaanse geldmagnaten interesseren zich bijzonder voor de nieuwe staat Israël.

Bouwplannen voor nieuwe Joodse steden aan de zeekust zijn gereed. De oude stad der Filistijnen Askalon zal uit haar as herrijzen opdat de nieuwe immigranten die men verwacht uit Roemenië, Polen en andere Oost Europese landen huisvesting en brood zullen vinden.

De Staat Israël gaat met reuze schreden vooruit door de energie en liefde van haar inwoners. De afgunst en de vijandschap van de Arabische volkeren is zeer groot maar ze kunnen de vooruitgang van de Joden niet tegenhouden. Israël neemt snel toe in bevolking en invloed in het Midden Oosten.

Wat leert ons de herleving van het Joodse volk? Dat God getrouw is en altijd Zijn belofte vervuld. De Heere is almachtig en getrouw, Hij heeft zijn woord vervuld dat Hij beloofd heeft aan de zonen van Jacob, zodat de Joden weer wonen in hun eigen land.

God zal ongetwijfeld al de beloften aan het geestelijk Israël op Zijn tijd vervullen. De Heere zal zijn Kerk eens brengen in het nieuwe Kanaan in de eeuwige rust. De duivel probeert om op alle mogelijke wijze de Kerk Gods te verwoesten maar het zal hem niet gelukken. Laten we niet denken dat de duivel gebonden is, neen hij is uitgegaan om de volkeren te verleiden. De afval van God en Zijn dienst is vreselijk in onze tijd. Is er een volk op aarde dat niet verleid wordt door de duivel en zijn trawanten op de één of andere wijze? Doch Christus is Koning, Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in Zijn Goddelijke sterke hand.

Zijderveld.