Digibron.nl

Het jaar dat ging.

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 8 januari 1954
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

A ls we een teimgblik werpen op bet jaar dat heenging, dan worden we wel allereerst en ernstig bepaald bij de nationale ramp, die ons land trof. De schrikkelijke stormnacht van 31 Januari op 1 Februari, zullen we niet licht vergeten. De dijken rondom onze Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden werden door de kolkende zee in stukken geslagen het land werd door het woeste water overspoeld, waarbij niet alleen have en goed werd meegesleurd, maar waarin helaas ook honderden mannen, vrouwen en kinderen een droevig einde vonden.

Het is een gewoonte geworden om in het eerste nummer van het nieuwe jaar in , , Daniël" terug te zien wat in onze gemeenten in het afgelopen jaar is gebeurd en vanzelfsprekend gaan dan eerst onze gedachten uit naar deze verschrikkelijke ramp. Vele van onze kerken in genoemd gebied werden zwaar getroffen; er zijn er bij, die nog niet in gebruik konden worden genomen. We denken b.v. aan een plaats als Nieuwerkerk in Zeeland, in welke gemeente ook de grootste verhezen zijn te betreuren. Bij de wisseling des jaars zullen het voor de velen in het rampgebied die verliezen geleden hebben, dagen geweest zijn van vernieuwde smart, bij de overdenking aan hen, die zo plots en op ongedachte wijze het leven lieten. De Heere mocht de ledige plaatsen met Zijn troost komen te vervullen en er mocht uit sterven, sterven geleerd zijn of geboren worden.

V. Over het algemeen genomen is er bij ons volk weinig indruk van deze ontzettende ramp overgebleven. De verharding des harten gaat door en van oprechte verootmoediging is weinig merkbaar. Dat is een zeer kwaad teken. We kunnen schrikken bij de gedachte dat de Heere door zal trekken, indien wij ons niet bekeren tot Hem die ons sloeg. Zijn Woord getuigt en kwam er in tot ons: Indien gij u niet bekeert zo zult gij insgelijks vergaan. Daarop ziende moeten wij wel uitroepen met de profeet: Heere ga met ons niet in het gericht want wie zal voor Uw Aangezicht bestaan.

Ons kerkelijk leven van het afgelopen jaar toont overigens wel een zeer droevig beeld. Eerst hadden we de hiex-boven aangestipte ontzettende ramp, waarop kort daarop een conflict ontstond, die tot scheuring in onze gemeente aanleiding gaf. We gaan daar niet in den brede op in, het is ons allen genoegzaam bekend.

RONDKIJK

Vijf predikanten traden uit, te weten: Dr. Steenblok te Gouda, Ds M. v. d. Ketterije te Alblasserdam, Ds F. Mallan te Bruinisse, Ds Chr. v. d. Woestijne te Barneveld en Ds D. L. Aangeenbrug te Terneuzen. Het is niet gemakkelijk om precies te omschrijven w^elke gemeenten geheel of gedeeltelijk uittraden. Meest zijn het kleine groepen, al zijn er ook bijna volledige gemeenten achter sommige predikanten gebleven, zoals b.v. te Bruinisse. In een kerkelijk blad lazen we een berekening, die op een schatting van 5000 uitgetredenen kwam, wat neer zou komen op 8 Toch komen er ook weer in het oude kerkverband terug. Bij de processen, die over de kerkelijke goederen werden gehouden, wees de rechter de bezittingen toe aan die gemeenten, die zich achter de Synode hadden gesteld. (Berkenwoude, Gouda, Vlaardingen enz.)

Droevig beeld! De stok liefelijkheid en samenbinding ligt wel zeer verbroken, het mocht ons maar veel ter harte gaan.

Zover ons bekend zijn is in het afgelopen jaar in zes gemeenten een nieuwe kerk in gebruik genomen, o.m. te Capelle a.d. IJssel, Goes, Gorinchem, Haamstede, Klaaswaal en Terwolde. Voor een nieuwe kex-k te Rijssen (Walkerk) werd de eerste steen gelegd. De kerken te Goudswaard en te Middelharnis bestonden 25 jaar.

Plannen voor een grote nieuwe kerk te Rotterdam-West worden gereed gemaakt.

Te Nunspeet op de Veluwe is een prachtig pand aangekocht voor een Kindertehuis en te Yerseke staat binnenkort een rusthuis voor ouden van dagen geopend te worden.

Te Den Helder werd een nieuwe gemeente geïnstitueerd en in Oostvoorne ontstond een station onder ressort Rotterdam (C.), waar Zondags godsdienstoefeningen worden gehouden.

Vanuit Amerika bezocht ons ds. C. Hegeman, die als gast op de Synode aanwezig was. Zijn ge-| meente Sioux Center tfestond in 1953 40 jaar.

Twee studenten n.1. de heren Molenaar van Herkingen en Rijk-! sen van Middelburg werd vervroegd concent gegeven tot prediken terwijl twee predikanten een beroep aannamen naar Amerika. Ds. A. Vergunst zal d.v. eind deze maand naar Corsica vertrekken en Ds. G. Zwerus te Middelharnis naar Sunnyside U.S.A.

Een predikant ging met emeritaat, n.1. Ds. J. v. d. Berg te | Utrecht.

Dat zijn in 't kort de belangrijkste zaken, die in onze gemeenten in het afgelopen jaar hebben plaats gehad. Volledig zijn we : daarbij allerminst geweest, maar > dat kan ook niet.

Wat de toekomst ons brengen zal heeft de Heere voor ons in Zijn wijze raad verborgen. We mochten alleen maar voor-en toebereid worden voor de naderende eeuwigheid, want al zijn we jong , de dood kan ons zo schielijk overvallen. Het jaar 1953 heeft dat wel bewezen.

De Heere zegene de arbeid op onze verenigingen en doe het onderzoek van Zijn Woord strekken tot ontdekking en verootmoediging, kon het zijn tot bekering des harten.

RONDKIJKER. y