Digibron.nl

RONDKIJK

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 2 juli 1948
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Moet Nederland weer rooms worden? In het Nieuwsblad van het Zuiden, een rooms dagblad dat in Noord-Brabant verschijnt, stond onlangs een hoofdartikel, met het opschrift: „Een winstpunt". We zullen U er een stukje van laten lezen, om U te laten zien hoe dit winstpunt, in de verroomsing van Nederland is behaald.

„De gemeenteraad van Utrecht nam dezer dagen een beslissing welke van meer dan plaatselijk belang is. Hij heeft n.1. het dekenaat van Utrecht in de gelegenheid gesteld de Geertekerk aan te kopen. Dit kerkgebouw, dat dateert uit de dertiende eeuw en uiteraard als katholieke kerk gebouwd was, ging na de Hervorming in protestantse handen over en deed tot 1930 als hervormde kerk dienst.

'In laatst genoemd jaar zag zij er bouwvallig uit; daken en muren vertoonden allerlei zwakke plekken en het was niet meer verantwoord kerkdiensten in de Geertekerk te beleggen. De Hervormde Gemeente wilde het gebouw wel laten restaureren, maar de gelden waren niet aanwezig en daar men voor godsdienstoefeningen dit gebouw wel missen kon, werd er niet hard voor gewerkt de herstellingskosten bijeen te krijgen. Zo bleef de kerk staan. Jaar op jaar zag zij er bouwvalliger uit. In de oorlogstijd besloot de Hervormde Qemeente het bedehuis voor afbraak te verkopen en ter plaatse een hofje te bouwen. Gelukkig kwam het niet zover. Wel werd het gebouw door de stedelijke overheid van Utrecht onteigend. Deze brak de vervallen onderdelen weg en herstelde de muren zoveel mogelijk. Nu zal het dekenaat van Utrecht de Kerk in de oude vorm restaureren en opnieuw in gebruik nemen. De Geertekerk wordt het monument van dankbaarheid, dat de Katholieke bevolking beloofde op te richten toen zij in de benauwing der oorlogsdagen aan God smeekte om Utrecht te sparen."

Het roomse blad gaat dan verder:

„Ogenschijnlijk heeft de verkoop van de Geertekerk weinig om het lijf, al kan men het waarderen, dat een middeleeuws bouwwerk daardoor in stand blijft. Maar de achtergrond van deze zaak is belangrijk. Het is ongetwijfeld een winstpunt voor de katholieken dat dit bedehuis weer in gebruik komt bij de Katholieke eredienst. Drie'eeuwen werd er de H. Mis gelezen, vervolgens klonken vier eeuwen de calvinistische predikaties binnen de muren der Geertekerk. En thans opnieuw zullen de H.H. Missen daar worden opgedragen. Men mag het niet ontkennen: langzaam herwint de R.K. kerk haar terrein. Niet alleen in geestelijk opzicht, ook in het stoffelijke."

Ons Protestantse Nederland mag hier wel ernstige notitie van nemen. Klinkt het niet als een aanklacht? Zonneklaar blijkt, dat Rome weer aan de macht moet komen, è-lle Protestantse kerken moeten rooms bezit worden! Hoor maar wat het blad verder schrijft:

„En al is het er nog ver vandaan, dat machtige kathedralen als de Utrechtse Dom, de Haagse St. Jacob, de Nieuwe Kerk te Amsterdam, de Grote Kerk te Breda, de Lievevrouwenkerk te Dordrecht, de oude Bavo te Haarlem, de St. Laurens te Alkmaar, de Martinikerk te Groningen, en de Bovenkerk te Kampen (om een groep uit de tientallen te doen) wederom katholiek bezit zijn, het bezit van de Geertekerk is een strategisch winstpunt, al heeft zij misschien niet meer waarde dan een pion op een schaakbord. Na de pionnen, zo mag men veronderstellen, komen de grote stukken ook wel."

Duidelijker kan Rome het niet zeggen. We weten dus waar we aan toe zijn.

Driehonderd jaar is het geleden, dat de vrede van Munster getekend werd. De kerk des Heeren was toen glorierijker in ons land dan ooit tevoren. We hadden mannen in onze aloude vaderlandse kerk, die voor de waarheid op alle terrein des levens pal stonden. Rome lag onder. Maar nu men allengskens de vastigheden van Gods Woord en Wet loslaat, voert Rome weer de boventoon. Het zij ons tot waarschuwing.

Het mooiste van alles is nog, dat de Geertekerk nu met grote geldelijke steun van het Rijk zal worden gerestaureerd. Dit heeft de Hervormde Kerkvoogdij te Utrecht onaangenaam getroffen. Eerst faalden de pogingen om steun voor de restauratie en kon dit gebouw niet als een historisch monument beschouwd worden. Nu kan het ineens wel. Dit zijn kromme wegen van de Overheid, die Rome in de hand speelt. Is de vraag, die wij boven dit stukje stelden, dan niet gewettigd: „Moet Nederland weer rooms worden? "

UIT EIGEN KRING.

Het curatorium der Theol. School te Rotterdam heeft van de 17 candidaten die zich hadden aangemeld, drie personen tot de school toegelaten, n.1. dhr. W. Hage te Den Haag; dhr. F. Cabaret te Rotterdam Z.; dhr W. Vogelaar te Amsterdam-

Bij de examens, die voorts werden afgenomen, werden de studenten van Gilst, Vergunst en Zwerus bevorderd.

Tot de volle bediening des Woords en der Sacramenten zijn toegelaten de volgende studenten, (die beroepbaar zijn):1. Joh. van Dijke; 2. F. J. Dieleman; 3. K. de Gier; 4. J. Hagestein; 5. M. Heerschap; 6. J. W. Kersten; 7. Fr. Mallan.

Gezien de grote nood onzer gemeenten is het een voorrecht te noemen, dat weer zeven candidaten zijn beroepbaar gesteld. De Heere mocht er Zijn zegen over gebieden.

— De Geref. Gemeente te Rotterdam Zuid (Ds. A. de Blois) is in aantal leden zo sterk toegenomen, dat wegens gebrek aan plaatsruimte in de kerk, godsdienstoefeningen in Charlois gehouden worden. Telkenmale gaat er een ouderling uit Rotterdam Zuid voor in de leesdienst. ^ ^

Naar wij vernemen is candidaat J. van Dyke te Rotterdam gelukkig aan de beterende hand. Het valt voor hem niet mee, juist nu hij beroepbaar is, het bed te moeten houden. De Heere moge hem spoedig algeheel oprichten.