Digibron.nl

De Jehova's Getuigen

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 30 september 1955
Auteur: Geschiedenis W. v. G.
Pagina: 3, 4

(i). , In verschillende plaatsen van ons land kan men, bij voorkeur op Zaterdagmiddag, mensen ontmoeten, die trachten een tijdschrift te verkopen, dat de naam „De Wachttoren" draagt. Dit blad wordt aangediend als „het enige officiële orgaan dat Jehova gebruikt om de Heilige Schrift te verklaren." Wie het nog niet wist, heeft het nu wel begrepen: we hebben hier te maken met de gevaarlijkste secte van onze tijd: „De getuigen van Jehova." Deze dwaalleer begint zich in ons land steeds verder te verbreiden en het aantal belijders neemt nog altijd toe. Op de vragen wie ze eigenlijk zijn, en wat ze leren, willen we in het kort trachten, antwoord te geven.

Geschiedenis

De vereerde stichter van deze secte was de Amerikaan Charles Taze Russell, in 1852 geboren en in 1916 overleden. Russell, die voor de handel was bestemd, kreeg op zijn

zeventiende jaar lust om de Bijbel te bestuderen en begon al spoedig te twijfelen aan de kerkleer. Vooral de eeuwige straf over de goddelozen was een steen des aanstoots voor hem. En langzamerhand kwam hij tot ontkenning of verdraaiing van de meest fundamentele leerstukken van het Christendom. Russell heeft „het plan Gods met de mensheid" ontvouwd en gepubliceerd in zijn hoofdwerk, de „Schriftstudiën", in zeven delen, 2600 bladzijden druks! Dit werk is de sleutel tot de Bijbel, die hij van niemand minder dan van Jehova Zelf in handen heeft gekregen.

Russell heeft buitengewoon veel geschreven. Dag en nacht was hij bezig met Schriftstudie en Schriftverklaring. Typerend voor zijn werklust is het feit dat hij overleed in de slaapwagen van een sneltrein.

Zijn volgelingen organiseerden zich in 1913 in het „Intern ionaal Verbond van Ernstige Bijbelonderzoekers." Later werd de secte ook wel „Het Wachttorengezelschap" genoemd, naar het door Russell opgerichte blad „De Wachttoren." In onze tijd noemen ze zich „Getuigen van Jehova" naar Jesaja 43 vers 12 : „En gij zijt Mijne getuigen, spreekt de Heere, dat Ik God ben."

De taak van Russell werd na diens dood overgenomen door rechter J. F. Rutherford. Deze wordt door de „Getuigen" als een groot profeet beschouwd. Het pleit evenwel niet voor zijn profetische geest, dat zijn eerste profetie nog vervuld moet worden!

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Jehova's Getuigen een intensieve propaganda gevoerd. Een tijdlang waren ze het zwijgen opgelegd geweest. Hitier ontbond de groep als „staatsgevaarlijk". In ons land werd de vereniging door Seyss-Inquart opgeheven en werden hun bezittingen verbeurd verklaard. Vanzelfsprekend waren ze felle vijanden van het Nazi-bewind en hebben ze krachtig deelgenomen aan het verzet.

Hun afkeer van het Nationaal Socialisme is echter gebaseerd op de verachting van alle overheid, die naar hun opvatting slechts een instrument van satan is. Ze erkennen geen vaderland en geen staatsgezag en zijn dus ook felle anti-militaristen.

Leer

Wat de Christelijke Kerk van alle tijden en plaatsen heeft beleden en noodzakelijk gesteld om te geloven tot zaligheid, wordt door de Getuigen verwoqoen: De leer van de Drieëenheid is een heidense Mythe, die geen enkele grond vindt in de Schrift.

Christus is niet van eeuwigheid God, doch een geschapen wezen, de prins der engelen. Hij is als geest opgestaan en heeft op deze wijze deel gekregen aan de Goddelijke natuur. Hij is geen menselijk, maar een Goddelijk schepsel, dus het menselijk oog kan hem niet zien. Hij zal ook niet zichtbaar wederkomen, maar is reeds geestelijk wedergekomen.

God (de Vader) heeft een geestelijk lichaam. Anders zouden de engelen in de hemel niet steeds Zijn aangezicht kunnen zien!

De mens heeft geen ziel, maar is ziel.

De doden rusten nog alleen in het graf in een toestand van bewusteloosheid. Op de bestemde tijd schept God hun een nieuw lichaam.

Niet alle gelovigen beërven de zaligheid. Er is een „kleine kudde" en een „grote schare".

De kleine kudde van precies 144000 personen zal het eeuwige leven ontvangen. Een veel groter aantal zal op aarde leven onder de theocratische regering van Koning Jezus.

Onder deze regering krijgen alle mensen een nieuwe kans om zich te bekeren. Degenen die ook deze kans voorbij laten gaan, krijgen géén eeuwige straf, maar worden^ vernietigd.

Het is niet zo moeilijk deze verschrikkelijke leer met uitspraken van Gods Woord te ontzenuwen. Vooral echter eenvoudige mensen laten zich nogal eens door de „Getuigen" overbluffen omdat ze voor alle voorkomende gelegenheden een Bijbeltekst gereed hebben maar uit zijn verband gerukt!

De hoofdgedachte van het Christendom — de verlossing van de zondaar door de verdienste van de Middelaar — is hun vreemd. Over ellendekennis en zondebesef kunnen ze niet meepraten. Christus heeft niet zozeer voor cle zonde betaald en de hitte van Gods toorn geblust, maar alle mensen een kans op het leven gegeven!

Aan hun leer van „Gods plan met cle mensheid" en hun dwaze uitleg van sommige Schriftgedeelten en Bijbelteksten zal een slotartikel gewijd zijn.

W. v. G.