Digibron.nl

Bondsdag — 12 Kampen

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 9 juni 1989
Auteur: A. Paalman
Pagina: 18, 19

Zaterdag 20 mei 1989 was het weer zover. Velen hebben er al naar uitgekeken; de bondsdag. Voor ons werd deze in Kampen gehouden in de kerk van de Ger. Gem.

Ds. P. Honkoop heelt deze dag met ons geopend met samenzang en gebed. Daarna werd er een gedeelte uit de Bijbel. Matth. 13:1-9 en 18-23. gelezen dat gaat over dc gelijkenis van het zaad. waarbij als thema was genomen: Als verdrukking of vervolging komt”.

Na een welkomstwoord dooide heer Mcinema werd aan Hare Majesteit de Koningin ccn telegram verzonden waarin haar Gods zegen werd toegewenst en dat wij als jeugdverenigingen van de Ger. Gem. onze noordelijke bondsdag —16 hielden.

Daarna zongen wc staande het Wilhelmus.

Na afloop hiervan hield ds. Th. van Sluijvenberg een bijbelse vertelling waarin ons een beeld werd geschetst van een landbouwer die zijn akker gereedmaakte om te zaaien. Zorgvuldig ploegde hij zijn grond waarbij hij zijn akker zoveel mogelijk van stenen ontdeed. Om grote stenen ging hij heen waarbij dan de aarde gedeeltelijk over de stenen kwam le liggen. Na zo zijn akker toebereid tc hebben kon hij gaan zaaien.

Ook de Heere laat het zaad van God nog strooien onder mensen door herders, dienaars en leraars van God.

Het zaad dat de Heere gebruikt, is het Woord des levens. Het is zaad met grote eeuwigheidswaarde dat ons wijs kan maken tot zaligheid.

Het zaad van de Heere is zaad met grote (kiem)kracht, het schenkt wasdom en vrucht. Bij de zaaier in dc gelijkenis kwam er ook zaad op de weg terecht, een beeld waarin hel Woord des Heeren weggerukt werd door het boze omdat het Woord niet verstaan werd.

Ook viel er zaad op de steenachtige plaatsen. Het zaad kiemt. Onder het Woord te mogen zijn. Je gaat luisteren, je denkt aan de gelukzaligheid van Gods kinderen. Je gaat bidden om een nieuw hart. Er werd een beeld geschetst van kinderen in onder andere Rusland die het Woord mochten horen in verboden samenkomsten.

Kinderen, die door deze samenkomsten óók begeerden de Heere te vrezen. Maar op school krijgen deze kinderen iets anders tc horen. God is een fabel, onze leiders maken dc mensen gelukkig. Hoe moeilijk wordt het deze kinderen gemaakt, ze kunnen twijfelen...., wie heeft gelijk?

Het zaad dat viel op steenachtige plaatsen, het had niet genoeg aarde, het geloof heeft geen diepte en het valt weg. Hoe gevaarlijk kan dat terugvallen in het oude leven zijn. Later...., als ik ouder word. dan denk ik wel aan God.

Ook viel er zaad in dc doornen. Doornen, als gedachten over het plezier van nu. Hoe kunnen ze het zaad (de prediking) wegdrukken. We horen wel maar luisteren niet. Het zaad in de

doornen, zonder God, zonder Christus, geen hoop hebbend, de ellendigste van alle mensen. Ook mocht er zaad vallen in de goede aarde. We gaan luisteren, ook al begrijpen we alles niet. Het Woord gaat kracht doen in ons hart, we worden verlegen om de Heere. Dit is werk van de Heilige Geest. Hier mag en moet om gebeden worden. Denk eens aan Pinksteren: „Ik wil en zij zullen". Als het zaad in de goede aarde valt, gaan we de Heere om genade vragen, die Hij wil verlenen. „Ik ben de weg des levens”.

Het zaad: hoe is het bij ons gevallen? Als verdrukking of vervolging komt.... hoe is het zaad in ons hart gevallen? Hoe ben ik dan? Kies ik voor God of....

Na de bijbelse vertelling konden we luisteren naar het jeugdkoor „Sjaloom" uit Kampen die voor en met ons gezongen hebben.

Verder mochten we nog luisteren naar een vertelling van mevr. G. Fahncr-Vos met het thema: „Het zaad moet sterven”.

Een verhaal waarin het stadse christenmeisje Lydia, haar familie moest missen bij een aardbeving. Zij zelf werd nog gered en ging naar oom en tante Korpov die ook de Heere dienden. Waar Lydia als enig christenmeisje in groep 8 van de school zo aangevallen werd om haar geloof. Hoe belangrijk het dan is dat ook juist, als je een eenling bent en niet begrepen wordt, het zaad (het Woord) mag gevallen zijn in goede aarde. Lydia had een klasgenoot Olov, die zij niet vertrouwde. Zijn vader was immers bij de geheime politie? Lydia verdacht Olov ervan dal hij de samenkomst in het huis van haar oom en tante verklikt had. Oom werd toen meegenomen voor een dag. Maar hoe wonderlijk was het dat juist Olov aan Lydia vroeg om meer over dc Heere te vertellen. Olov kwam bij Lydia thuis, waarbij hij na enig praten ook nog dc enige Bijbel meekreeg om te lezen.

Na dc vertelling werd de aktie afgerond. De jeugdverenigingen uit Apeldoorn, Den Helder, Enkhuizen. Genemuiden, Rijssen en Kampen maakten door middel van affiches hun aktiviteitcn bekend en wat het had opgeleverd. Het totale verzamelde bedrag bedroeg ƒ62.755.50. Naast de Heere hartelijk dank.

Verder vertelde de heer Mauritz nog iets over zijn bezoek aan Rusland waarna de bondsdag werd besloten met zang en gebed door ds. Van Stuijvcnberg.