Digibron.nl

Zending in Rhodesia

Bron: Daniel
Datum: vrijdag 15 mei 1959
Auteur: N.
Pagina: 3

Dagelijkse zorgen

De zorgen voor een groot zendingsgebied zijn veel. In februari van het vorige jaar moest Mr. Miller in het ziekenhuis te Bulawayo voor een maagzweer worden opgenomen. Tijdelijk moest toen Van Woerden zijn plaats innemen in Ingwenya. Die zendingspost daar heeft een moeilijke tijd doorgemaakt. Enkele jaren geleden is een gedeelte van de gemeente weggegaan en deze personen veroorzaken nu veel verstoringen. Een dochter van een opperhoofd, dat lang geleden gestorven is. oefent nog grote invloed uit op de „afvalligen". De opperhoofden van cle stammen hebben een macht over het volk, waarvan wij ons geen denkbeeld kunnen vormen. Die wonderlijke macht schijnt ook de dochter nog te hebben. Tot voor kort stond zij voor de aanvang van de diensten bij het hek van het zendingsstation, om de mensen te weerhouden naar de kerk te gaan. Vreselijke verwensingen sprak ze clan uit en ze dreigde de mensen met erge dingen, die ze zouden overkomen. Het kwam zelfs voor clat een kerkganger 's avonds door cle ongure elementen werd aangevallen en lelijk werd toegetakeld.

Uit vrees bleven velen weg, niet zo zeer voor mishandelingen, die ze misschien te wachten stonden, maar meer nog uit vrees, dat cle oordelen, die uitgesproken werden, vervuld zouden worden. Zo diep zit het bijgeloof bij clie mensen in het hart. Wat viert satan zijn triomfen! Zou de vorst cler duisternis stil zitten, wanneer er iets goeds van de Heere valt? Het werk des Heeren moet uitgeroeid; dat is satans pogen vanaf het ogenblik, clat hij uit cle hemel is gebannen. En toch, hoe bemoedigend is het, te zien clat de Heere met Zijn werk doorgaat. Wie zal ook cle kracht van cle Heilige Geest kunnen tegenstaan?

Negen personen worden onderwezen in de zuivere leer. Deze mensen willen aangenomen en gedoopt worden. Voor Van Woerden is het werken zwaar. Er komen veel gevallen op geneeskundig gebied, waar hij geen raad mee weet. Door bemiddeling van Miss Nicholson, een onderwijzeres in het zendingsgebied, wercl contact opgenomen met de geneesheer-directeur van het ziekenhuis in Bulawayo.

De 25ste februari van het vorig jaar stond Van Woerden 's morgens om zes uur op. In het huis van Tallach, de bouwkundige en technicus, had hij overnacht. Bij de Millers ontbeet hij en om zeven uur werd gestart. De afstand naar Bulawayo is vijftig km, waarover anderhalf uur werd gereden. Het is wel eens anders geweest!

In het ziekenhuis aangekomen, sprak hij eerst met Margaret Finlagson, een zuster van mevrouw Fraser. In 1957 was Margaret naar Afrika gekomen, omdat haar zuster, mevrouw Fraser, zeer ernstig ziek was. Zij is toen in het ziekenhuis te Bulawayo gebleven en is daar liever clan op het zendingsveld. Hoe goed zouden ze claar haar hulp kunnen gebruiken, maar ze zegt, clat ze geen „zendeling" is en liever in een europees ziekenhuis werkt. Zuster Finlagson diende Van Woerden aan bij cle directeur. Deze man was zeer belangstellend en behulpzaam. Na wat gepraat te hebben, belde hij de polikliniek van het ziekenhuis op en schreef een brief aan de dokter, die aan clie kliniek is verbonden.

De hele morgen bleef Van Woerden bij de dokter in de kliniek. Hier kon hij zijn licht opsteken, wat zeer nuttig en leerzaam was. Melische problemen werden duidelijk besproken en er werden verscheidene gevallen uit de praktijk bekeken en onderzocht.

Zo moet Van Woerden door alle mogelijke middelen toegerust worden tot zijn taak, die nu, na het overlijden van Ds. Fraser, zeer zwaar is.

Wanneer Ds. Fraser voor enkele dagen weg was, moest hij enkele van diens lessen overnemen in het internaat, waar onderwijzers en ondenvijzeressen worden opgeleid. Die lessen van Van Woerden gaan dan hoofdzakelijk over natuurlijke historie, engels en geschiedenis. Zo gaat het leven op het zendingsveld. Voortdurend veel werk en telkens staat men voor problemen, die niet te voorzien waren.

Wat is er wijsheid nodig en volharding; ijver en takt! Hoe nodig is het, clat deze mensen gesteund worden door het „thuisfront", clat de noden van de arbeiders op het zendingsveld kan brengen tot Hem, Die in alle noden kan bijstaan, al is het vaak op een wijze, die wij niet goed keuren, maar die toch de beste is, wanneer we er achter staan.