Digibron.nl

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 81

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zaterdag 1 januari 1898
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 81

DE DORDTSCHE LEERREGELEN OP

OORDEEL YAN DE NATIONALE SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN YAN DE YEREEN1GDE NEDERLANDEN, GEHOUDEN BINNEN DORDRECHT IN DEN JARE

1618

EN

1619,

OVER

DE BEKENDE VIJE HOOFDSTUKKEN DER LEER, WAAROVER IN DE GEREFORMEERDE KERKEN DEZER YEREENIGDE NEDERLANDEN YERSCHIL IS

GEYALLEN.

HET EERSTE HOOFDSTUK DER LEER, NAMELIJK,

Van de Goddelijke Verkiezing en Verwerping.

Het eerste Artikel. Aangezien alle menschen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zoo zoude God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het gansche menschelijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken des Apostels Be geheele wereld is voor God verdoemelijJc. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. III 19, 23). En: De bezoldiging :

:

der zonde

is

de dood (├łom. VI

:

23),