Digibron.nl

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 85

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zaterdag 1 januari 1898
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 85

:

HOOFDST.

I.

VAN DE VERKIEZING EN VERWERPING.

77

voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij bepaalde personen, uit de gemeene menigte der zondaren, Als zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is de hinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, enz., werd tot haar (namelijk Rebekka) gezegd Be meerdere zal den mindere dienen; gelvjk geschreven is : Jahob 11, 12, heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat (Rom. IX 13). En: Ér geloofden zoovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven (Hand. XIII 48). eenige

:

:

:

XI.

En

God

op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend kan de Verkiezing, door Hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, noch veranderd, noch herroepen, noch afgebroken worden, noch de uitverkorenen verworpen, noch hun getal verminderd worden. gelijk

en almachtig

is,

zelf

alzoo

XII.

Van

deze hunne eeuwige en onveranderlijke Verkiezing ter zaworden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheidene trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk l ) doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der Verkiezing, in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in Christus, kinderlijke vreeze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met eene geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen (2 Cor. ligheid

XIII

:

5).

XIII.

Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze Verkiezing, nemen kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven voor God te verootmoedigen, de diepte van zijne barmhartigheden te de

Curieuselijk beteekent: met begeerte en zorg, om iets goed, tot op den 1) grond, te weten te bomen; meest in den ongunstigen sin vaa nieuwsgierig.