Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 199

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 199

187

van den strijd over de Sacramenten metaphysische praemissen zijn die den Caljuist vinist de Consubstantiatie van Luther en de Transsubstantiatie van Rome doen verwerpen. Maar wat hier meer ter zake doet, al die termen van accidentia, subiectum, complexum, transmutatio etc, die in dien strijd niet ontbeerd kunnen worden, zijn termen aan de Metaphysica ontleend. En hier is het dat hij den Theoloog bij het gebruik dier het voorbeeld aan

waar het

philosophische termen vooral vermaant nauwkeurig op het juiste gebruik dier

termen toe

te zien.

„Analogice termini Philosophici applicantur rebus Theologicis, vel ratione modi simul et rei, vel ratione modi tantum." „In primis accurate distinguendum fuerit, quid logice,

et

Deo ana-

quid per tropum tribuatur, ne quod per tropum

tribuitur, illud

analogice tribui putemus, aut quod analo-

per tropum tribui censeamus.'" De beteekenis dier beide citaten zagen we reeds in § 6. Als men nu weet, dat b.v. iemand als Ypey de onderscheiding van Theologia archetypa en ectypa, van Theo-

gice, id

logia unionis, visionis en stadii „beuzelachtige onderschei-

dingen" noemt, en het beroemde werk van a Marck qualificeert als ;,een verveelend dwaalhof van verbijsteringen"; *)

met instemming, meedat Hulseman het gebruik der woorden als irresisti-

wij

als

deelt

bilitas,

zien hoe Buddeus, blijkbaar

praedefinitio,

praedeterminatio etc, een gangraena al dadelijk, door hun keuze van woor-

dan zien we ze hun misnoegen over te kennen geven, uit welken hoek de wind waait, en waar hun de schoen wringt. Zij willen niet aan de Philosophie omdat ze de consequentie, waar die Philosophia sana toe brengt, weigeren te aanvaarden. En daarom laat Maccovius van de Schoolsche Theologie niet af, handhaaft hij haar met al de kracht die in hem is, en toont overal en allerwege duidelijk en klaar aan dat, wie de consequentiën van Gods Woord verwerpt, Gods Woord noemt, den,

*)

waar

')

Ypey, Beknopt

^)

Buddeus, Isagoge

Letterk.

Gesch. der System.

Historica- Theologica,

p.

GodgeL,

416.

I,

p.

9.