Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 271

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 271

259 toch

beslaan,

terrein

merkt ge wel

op,

hoe ook het

eigenlijk diepe

maar veeleer uitzondering is. Minder nog in onze beschaafde landen, waar de gezondheid geknakt is, maar zeer stellig onder de meer afgelegen volken, bij de bergbewoners, en ten deele

regel,

ten plattelande.

zelfs

mogen daar

Lichte ongesteldheden

soms zware epidemieën doorbreken, maar voor

komen, is

geen

zijn

ziele

voor-

het overige

ernstig ziek zijn daar zelden gezien.

is alzoo ook in dit opzicht de verdeeling. De engel der krankheid gaat den één voorbij en slaat den ander. Iets wat u vooral in het oog springt bij kwalen die erfelijk zijn in de geslachten. Dan leven er twee familiën naast elkaar, en in de ééne draagt elk weer opkomend geslacht den blos der gezondheid op het gelaat en in de anderen worden de kindekens schier niet geboren dan met het teeken des doods op het gelaat. Wat bij de bhnden en dooven zoo treft, gaat daarom eigenlijk bij alle krankheid door, zelfs in epidemieën De krankheid is niet aller. TaQ werpt den één terneder, om den andere ongedeerd te laten. En die ook hier doodt en levend maakt, of wilt ge, krank maakt en gezond houdt, wie is het anders dan de Heere, die ook in dit opzicht met de kinderen der menschen doet naar zijn welbehagen?

Ongelijk

:

mensch door

Niet de

zijn

zonde, alleen Gods vrijmachtig welbehagen,

bepaalt, in en buiten epidemie, welke geslachten, familiën en personen

wel en welke niet met deze krankheden zullen bezocht worden. Zelfs zouden we Schriftuurlijk blijven, zoo we van plagen spraken ; want van Joram staat in 2 Chron. 21 18 opgeteekend „Boven dit alles j^laagde hem de Heere met een krankheid, daar geen genezen :

:

aan was." Het zijn

niet enJcele schuldigen te midden van een omgeving van en nu die enkele schuldigen met krankheid geslagen, terwijl die heiligen bloeien in welstand en kracht. Eer omgekeerd ziet men vaak zondaars, die den Heere tarten, en die toch, zooals de Psalmist zegt, „zelfs in geen moeite zijn als anderen"; en wie heeft omgekeerd onder de blinden en kranken niet dikwijls

heiligen,

vromen

stille

wel

Ook

in

dit

met het merkteeken hunner verkiezing ongemerkt vertoonden.

aangetroffen, die

koop

niet te

maar was het

die het u

liepen,

opzicht

steeds en

blijft

het

:

De

lijdende knecht

van God.

Wel

om der zonde wil, en zou er zonder krankheid denkbaar zijn, maar de schuld is uit Adam, aller, is is van ons geslacht als zoodanig en waar God nu allen treffen kon, daar is het zijn genade, en niets dan zijn genade, die de duizenden spaart, om slechts de honderden met zijn plagen te kastijden. zonde

is

alzoo alle krankheid

geen

;