Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 93

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 93

81

„Na t welke alles Daniël vat onser vergacleringe gescheiden zynde, hebben wij onderscreven alle van herten ons verheught ende verblyt over den segen, die Godt over desen onsen arbeydt aen onsen broeder Daniël liadde gegeven, ende tegelijcke Godt van herten gebeden, dat hem gelieve denselven noch te vermeerderen ende Danielem voornoemt ten volsten van alle misverstandt ende dolingen verlossen ende in zyne godlicke waerheit verstercken ende also tot de waere eenigheijt ende gemeinschap der gemeinte J. Christi

Maar te zijn.

covins

wederommebringen."

al heel

^)

spoedig bleek deze vreugde van korten duur

Genoemde Synode toch, waar dit Rapport van Macwerd ingediend, informeerde bij den Kerkeraad

c. s.

van Sneek, of Daniël na de Conferentie van October 1617 te Sneek zich aan de Formula Concordiae gehouden had. De Kerkeraad en Classis van Sneek waren toch onrustig gebleven en vertrouwden de zaak niet recht omdat Daniël over de „gearticuleerde bekentenisse" zich niet nader had willen verklaren. Toen nu wederom eene Commissie benoemd werd zeide Daniël de drie artikelen van October 1617 „niet anders te connen verstaen, dan so verre die met sijn verstant overeenquamen." De predikanten van Sneek klaagden dan ook over hem: „bij hem Daniël was ontrouwelick ende onrechtelick gehandelt." De Deputaten der Synode vroegen daarop aan Daniël nadere verklaring der drie artikelen, waarin Daniël niet bewilligde maar .... een maand uitstel vroeg De Deputaten vroegen hem of hij geloofde dat de drie artikelen die hij onderteekend had orthodox waren. Waarop Daniël antwoordde „niet anders te connen zien, dan dat alsulck ondersoeckinge ende afvraginge was een inquisitie !

ende perssinge der conscientie, die vrij ende ongeperst behoorde te blijven." Zoo bleek dan hoe trouweloos Daniël in 1617 met zijne „Reducenten" gehandeld en tevens de Classe bedrogen had, w^eshalve besloten werd dat de veroordeeling zoo van de Classe van Sneek

^)

Reitsma en van Veen, Ada,

VI, p.

— in

268.

1617

als

van de Frie-