Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 83

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 83

71

meeste stemmen besloten wort, die E. heeren Gedepu-

die

teerde Staten ende die E. heeren Scholarchen te remonstreren

om hierin te doen ofte laeten gescieden na behooren." ^) Nu eindelijk nemen de Classes deze zaak ter harte, geven hunne adviezen aan de Deputati Synodi, en als de Kerken van Friesland dan in Juni 1618 te Dokkum in Synodo vergaderen, kan de zaak haar beslag krijgen en Maccovius zijn „afscheidt" erlanojen. Toen werd besloten: „op die questie, oft dr. Maccovius, theologiae doctor maer

mach examineren ende tot den keris bi den meeste stemmen der dassen goetgevonden, dat hij sulx collegialiter met andere professoren theologiae wel mach doen." ^) Zoo was ook deze quaestie weer van de baan en was dus

geen predicant

zijnde,

ckendienst ordoneren,

aan Doctor Maccovius toegestaan collegialiter met de andere Hoogleeraren der Theologie de candidaten te examineeren, na welk examen destijds eene kerkelijke roeping kon aanvaard worden. Op zichzelf kan een Theologiae Doctor qua talis natuurlijk het recht niet hebben om tot de ambtelijke bediening toe te laten. Dat recht komt alleen aan de Kerken toe, en moet haar onverlet blijven. Maar wel kunnen de Kerken zelven van de Examinatie afzien en die aan een ander opdragen of overlaten. Dit gebeurde ook wel in andere provincies. En zoo kon het ook desgelijks geschieden met de Franeker Theologen, en ook met Maccovius, al was deze zelf nooit in kerkdijken dienst geweest.

Laat ons nu zien hoe deze strijd tusschen de Franeker Academie en de Friesche Kerken daarna zijn verloop had. De Nat. Syn. van Dordt 1578 had bepaald dat een kerkelijk examen zou worden ingesteld voor diegenen die „niet ghenoeghsaem ondersocht en syn", maar besloten „soo vele den ghenen aengaet welcke de vniwersiteyt van Leyden ofte

*) *)

eenighe andere

vniuersiteyt

Beitsma en tan Veen, Acta, VI, Beitsma en tan Veen, Acta, VI,

p.

241.

p.

254.

onser Religie

bequame