Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 272

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 272

260

Niemand onzer aanspraak. Ziek zijn

heeffc

ook maar één dag

zijns

levens op gezondheid

wegkwijnen tot we stierven zou ons aller verdiend nu God de Heere in zijn ontferming dit bange lijden der krankheid aan de meesten spaart, om er slechts enkelen meê te treffen, zouden die enkelen dan morren, omdat ook zij niet vrij uilgaan ? Dragen zij zelven dan ooit iets anders, dan wat zij even ten volle als die anderen, verdiend hadden ? Mag dan God de Heere op hen niet laten aankomen, wat nog altoos minder, dan hun rechtvaardige straf is ? Ja, zouden die enkelen, zoo ze God vreezen, niet veeleer te midden van hun lijden nog verkwikt worden door de liefde Gods die de anderen spaarde ? Of komt uit dat sparen der anderen niet ook hun de geur van de hefde Gods tegen ? Als allen getroffen werden, waar zou de zorgende liefde zijn, waar het hart dat troostte ? En als nu dat sparen der anderen in Gods hand middel is, om ook hun lijden te verzachten en hun de ziel door liefde te verkwikken, zeg zelf, zou dan ook bij het bangste leed niet nog lof en dank voor deze teeder beschikkende liefde Gods uit het hart van Gods kranke kind opklimmen ? lot

zijn.

En

en

als

Zoo schittert hoog en heerlijk ook hier het bestel van Gods wegen, maar niet de gezonde zeggen ga Omdat God u sloeg, daarom

mits zijt

:

gij

Dat

de zondaar.

wel die

en voor zijn verantwoording, en wie in zijn ziekte de schuld uit Adam, de zondeschuld van heel zijn geslacht, voelt nawerken, bekent juist deswege niet het minst de persoonlijke onderzoeking waarmee de Heere tot zijn eigen ziel komt. Wat de Christus tot den geraakte zeide „Ga heen en zondig niet meer," vindt zijn naklank bij elk kind van God, dat de golven van ziekte en krankheid over zijn hoofd voelt heengaan. Doch dit is en blijft de persoonlijke handeling tusschen God en zijn hart maar wat allen aangaat, is niet dit persoonlijke, maar is de genade Gods, die in het treffen van niet allen, maar slechts van enkelen, waar allen schuldig staan, openbaar werd. Nu toch ontsluit zich in die wondere krankheid een mysterie, waardoor onze Vader die in de hemelen is, van alle zijden de zedelijke, heilige krachten des levens opwekt tot de eere zijns Naams. Want wel is het zoo, dat de mensch in zijn zondig drijven ook zelfs de krankheid op een geestelijk kwaad kan doen uitloopen, en lang niet alle krankheid werkt zegen. Maar dit neemt niet weg, dat de krankheid er uit haar aard toch op aan is gelegd, om klein te maken wat te hoog was, om het

God

zal

betuigen

;

lijder zelf in stilte

want

elke

ernstige

tot zijn eigen ziel

ziekte roept tot

:

;