Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 278

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 278

266 van aan het einde toe te zijn, veeleer nu pas nadert aan de bergen van waarachter de eeuvs^ige morgen hem zal tegengloren. Nog een wijle, nog enkele mijlpalen, en zijn eigenlijk leven, zijn leven, dat nooit versterven zal, begint. Slechts bereide wie zoo eens als grijsaard bloeien wil, niet eerst als hij oud is, maar reeds in de dagen zijner manlijke kracht, zoo schoonen ouderdom voor.

Die wete wel, dat niets den ouden dag meer en banger bezwaart, dan de jammerlijke heugenis van meegesleepte zonden, van daden van ontrouw, van verloochening van zijn Heiland, van liefdedrang in zelfzucht verstikt. grijsaard, zoo menige vrouw op jaren kent de heerlijkvan den ouden dag niet, omdat in vroegere jaren van het lichaam te veel gevergd, de gezondheid verwaarloosd, de ziel bezoedeld, de conscientie bevlekt is, en het geloof te veel op de lippen, en te weinig in het hart heeft geleefd. En nu is ook daarvoor op den ouden dag nog wel medicijn bij den eenigen Medicijnmeester te vinden. Uw Jezus, die op aarde geen ouderdom gekend heeft, wil ook de ouden van dagen verkwikken door de vrucht zijner offerande. Simeon met zijn sneeuwwit hoofd, die het kindeke Jezus in zijn armen houdt, en uitroept: „Laat nu, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want nu hebben mijne oogen uwe zahgheid gezien", blijft het uitlokkend beeld van den grijsaard, die zich vertroost in zijn Heiland. Maar toch, wie eerst, als hij oud is, Jezus zoekt, staat, als de Ook de kracht almeer gebroken wordt, voor zoo harde worsteling. ledematen der ziel zijn bij den oude van dagen zoo weinig lenig, zoo stram en zoo stroef. Een man van zestig en meer jaren, die zich tot zijn Heiland bekeert, is zoo zeldzaam. En daarom wie als de ouderdom daar is, niet van zijn God verlaten wil omdolen, die zoeke zijn God terwijl Hij te vinden is. Niet eerst als hij oud is, maar in de dagen zijner jongelingschap in de jaren van zijn manlijke kracht.

Zoo menig

heid