Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 259

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 259

U7 We

zeggen

Want

in ijdelheid.

natuurlijk op zichzelf

het goed en kostelijk, dat

is

verleden eert, en dooreenstrengeling der geslachten

band

aan

Maar de

het

ijdelheid

schuilt

waarde

zijn

in

de

ligt.

hierin,

om

men

hecht aan wat ook

dat

men

zulke geslachtregisters

toonen van wat hooge familie men is, met wat groote historische figuren men verwant is, en in hoe hooge oudheid men den oorsprong van zijn geslacht kan nawijzen. Dat kunnen dan anderen zoo niet. Zelf kan men het wel. En alzoo strekken die geslachtregisters om zich zelven uit te zonderen, als behoorende tot een soort hoogere familie. En zoo nu moest het niet zijn. In elk geslacht moest men een geslachtboom in zijn Bijbel hebben, Om Hem, en dat geslachtregister moest om Gods wil opgeteekend. voor wiens oog een daglooner niets minder is dan een prins uit koninklijken bloede; en wiens zorge gaat over de opeenvolgende geslachten van arm en van rijk. Om het verhond Gods moest men zijn geslacht opteekenen, en dat Boek des gesiachts de heugenis bewaren, niet meest van de hooge en kwartieren die menschelijke ijdelheid gevormd had, maar titels veel meer van wat Gods genade en Gods gunste gewrocht had, om zulk een geslacht geestelijk te verrijken, en, als zegen in het uitwendige, het van niets tot iets te maken. Zooals thans die geslachtregisters zijn, prikkelen ze meest den menschelijken trots en gaan ze buiten Gods bestel en de eere zijns naams om. Zoo heel anders dan dit Boek des gesiachts m Mattheus' eerste waarin ge den mensch in zijn zonde en in zijn kleinheid kapittel, van geslacht op geslacht nu eens ziet klimmen als er vreeze Gods was, en dan weer ziet dalen als de vreeze Gods week, om in het eind de hemelen te zien scheuren, en van den troon der genade het Heil te zien neerkomen, waarvoor dit geslacht van Abraham en David in Gods raad gediend heeft. bijna

uitsluitend

opmaakt,

aan

Ie