Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 9

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 9

INLEIDING. Het leven zelfde.

is

een stroom. Niets staat

En zoo ook vertoont

alles

wat

stil

en

blijft

het-

zich ontwikkelt naar

een organisch proces, telkens een ander aanzien. En niet anders staat het met de organische ontwikkeling van de

Wetenschap der Theologie. Van welke eeuw ge ook de geschiedenis der Theologie bestudeert, telkens ontwaart men dat andere leerstukken op den voorgrond kwamen, dat andere zienswijzen heerschten^ dat andere methoden werden toegepast. In het bijzonder werd mijne aandacht door deze studie bezig gehouden met den overgang van de Theologie der Calvinistische Patres tot die der Calvinistische Doctores.

En ziende op de ontwikkeling van dat

proces, valt ons

oog allereerst op Maccoviüs, die door Gods bestel in ons Vaderland de man is geweest om dat proces der Theologie aldus te leiden. Hij opende de reeks der Doctores. Hij leidde die ontwikkeling der Theologie waardoor we van de meer eenvoudige, bijbelsche Theologie tot de meer wetenschappelijke Theologie zijn gekomen. Maccoviüs is een Theoloog, wel is waar weinig bekend bij wat niet academisch meeleeft, maar die toch met eere dient genoemd te worden. Maccoviüs is een Theoloog, vaak ongunstig beoordeeld, omdat hij de spits had af te bijten, maar voor wiens arbeid we God toch hebben te danken. Maccoviüs was een onzer beste Gereformeerde Theologen. En zijn nagedachtenis mag niet door ons volk aan de vergetelheid worden prijsgegeven, maar moet steeds in dankbare herinnering bewaard blijven.