Digibron.nl

Als gij in uw huis zit - pagina 20

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 20

8 gescholden en reeds nu zijn er heel wat gezinnen, waar ge., als het weder het even toelaat, èn 's middags èn 's avonds bijna niemand

meer

thuis vindt.

Het Hep

Van een

alles uit.

heel

anderen

kant

vindt ge hier zelfs iets van in zeer

vrome kringen. Daar heeft men zoo zijn vrienden, zijn lieve broeders en zusters^ zijn vroom gezelschap, en neigt er toe, om zijn huis en zijn huisgezin

te

verwaarloozen, en in die andere kringen

zijn

leven te laten

opgaan.

Reeds in de kerk van Christus in Paulus' dagen viel dat waar te nemen. Met name te Gorinthe liepen ook de geloovigen het huis uit, om saam in een groote zaal met de vrienden saam te komen, en daar een gezamenlijken maaltijd, een soort liefdemaal te houden. Ze brachten dan elk hun spijs en drank mede, en leefden zoo niet in huis, maar in de feestzaal.

Maar Paulus wil hier niets van weten, en vraagt hun: „Hebt dan geen huis om er te eten en te drinken?" (1 Gor. 11 22).

gij

:

En toen hij later merkte, dat enkele geloovigen zich derwijs in de dingen des Koninkrijks verdiepten, dat ze er hun huis en huisgezin om verwaarloosden, ontzag dezelfde apostel zich niet, om hiertegen te getuigen, door zijn krasse uitspraak: „Die zijn eigen huis niet wel regeert, is

erger dan een ongeloovige.^^

Neen, het geloof in Ghristus Jezus moest niet de ordinantiën Gods voor het leven ontbinden, maar die heiligen en vaster aantrekken. Niet door het huislijk leven te laten dalen in waardeering, maar door het te verheffen en te wijden, ontsloot men zich den weg naar het Vaderhuis dat bij God is.

is zooveel kleiner dan de „wereld." Het is als een oase de woestijn der aardsche dorheid, als een eiland in de wereldzee. In huis verliezen we ons zelven zoo niet, als daar buiten. We blijven er meer meester over ons zelven. We zijn er meer ons zelven. En de kleine afmeting van het huis is meer in overeenstemming met de kleine afmeting van onze kleine persoonlijkheid. In huis is het stiller, is het rustiger, is het kalmer. De wind des daags drijft er niet zoo sterk en het rumoer des levens dringt er zoo niet door. Daarom hoort ge in huis, wat ge op straat niet hoort, en kunt ge in huis veel beter dan daar buiten de stem van uw conscientie, de lofzangen van Gods engelen, de stem van uw God, die u toeroept, beluisteren. In huis zijt ge aan uw omgeving gewoon, en daarom wordt ge in

Ons „huis"

in