Digibron.nl

Johannes Maccovius - pagina 212

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: zondag 1 januari 1899
Auteur: A. Kuyper
Pagina: 212

200

Handelen we in een eerste § over de scholastieke ontwikkeling der Gereformeerde Theologie na Dordt als zijnde de vrncht van Maccovius' optreden,

om

in een

tweede § de

contraire richtingen in korte schets te behandelen, en in

een derde § met de meer bepaald contradictore richting der Mystiek te besluiten, als zijnde de richtingen die zich schrap zetten tegen de door Maccovius voorgestelde Methodologie.

§

De Scholastieke ontwikkeling der Gereformeerde

1.

Theologie na Dordt,

Nadat Maccovius dan de baan geopend

heeft, volgt aller-

Walaeus of de Wale, die aanvankelijk te Middelburg aan de Doorluchte School de Philosophie en de Grieksche

eerst

taal doceerde, later de Theologie te Leiden.

het dan ook

:

aarzelt niet

hem

te eeren.

De

totelicae ad

dat

„geenszins

Walaeus Theologiae

van schoolsche banden", ja men boven Christus werk: „Compendium ethicae Aris-

vrij

te beschuldigen Aristoteles

titel

van

normam

zijn

veritatis Christianae revocatum," toont

openlijk plaats

hij

Van hem heet

neemt

in de

der Scholastieken.

rij

^)

was medeopsteller van de Synopsis Purioris en aan

hem

vooral heeft

Scholastiek karakter te danken.

^)

de Synopsis haar

Voetius roemt ook de

Scholastiek van Rivet in diens: „in Catholico Orthodoxo." Cloppenburg voert

de Scholastiek in

Harderwijk

in,

')

en

handhaaft ze later als Hoogleeraar te Franeker.

We

zagen reeds dat Amesius, in Engeland volgens de scho-

eenvoudig en onschoolmatig voorgedragen zulks duurde tot in den aanvang van deeze eeuw. Dit is het eerste Tijdvak. Nu stond Makkovius op, en dreef weder alle leeraars van den Godsdienst na de Peripatetische School Zij moesten de Evangelies

;

:

leeren,

Filosoofij

en

er

het

stelsel

der Godgeleerdheid uit toelichten:

men volgde

mans raad en bevel. Dit duurde tot ongeveer het Jaar 1660. Dit is het tweede Met hem (Cocceius) neemt het derde tijdvak zijnen aanvang." tijdvak. 's

.

')

V.

.

,

.

D.

Aa,

Biograpkisch

Woordenboek,

sub

voce.

Dr.

J.

D. de Lind van Wijn-

1891 eene studie over Antonius Walaeus uit. ^) De Synopsis, de Theses van Gomarus, de Medulla en de Casus Conscientiae van Amesius en de Collegia van Maccovius waren toen de handboeken voor den Theol. student. Cfr. Voetius in zijn voorrede van de Select. Disp.

gaarden gaf

^)

in

Select. Disp., p.

10.