Digibron.nl

"Ons program" - pagina 80

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: maandag 1 januari 1900
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 80

DE OVERHEID.

64

En zoo mogelijk nog ééne

het

dat

persoon,

vloedrijker

in

nóg absoluter zin bevindt elk van

deel

zijn

en

dan het andere,

is

zijn eigen

in

lichaam uitnemender, sterker en inen hoofd heel onzen persoon

hart

dat

(althans in normalen toestand) omleiden naar onzen wil.

nu op de sociale organen overbrengend, vindt ook het kind

Dit

opgroeien

zijn

het familie-organisme, zijn vader als hoofd en bestierder

in

aanwezig. Aanwezig was

eer

heeft,

het

hij

maar

als

macht waaronder

een

leden lid

geboren

hij

is

;

die er

zich dus niet gesteld

hij

geworden.

is

spreekt het

ook vanzelf, dat er ook

tuigde organisme van het volksleven

weer

waaronder

en

zag;

levenslicht

En evenzoo nu die

bij

moeten

er

terwijl

zijn,

sommige

eindelijk,

moet wezen, dat macht over

alle

bijna invloedlooze, en naast

en boven die weer nóg machtiger

en invloedrijker

invloedrijke,

in het rijkbewerk-

waar

ook, één alles beheerschend

deelen heeft, en het geheel weet te

stieren en te leiden.

Zonder

dit

twee:

de

Staat

een

zou

Staat

de

Staat

organisme

wezen kunnen, en

die

zedelijk organisme, en aan het hoofd van dien

een

gezaghebbende Overheid, grondwaarheden,

sluitende,

geen

zelfs

die

zijn

dus

de

beide,

op

elkaar

van het wezen van den Staat onafschei-

delijk zijn.

(20 Mei '78.)

.

II.

REGEEREN. § 42.

Regreeren.

Aan de Overheid komt een

heerschend e,

derhalve karakter, ze den hoogen

het toe,

niet een

heerschappij te voeren.

bedienende

Ze heeft

macht ontvangen. En

ze mist

werpt zich zelve weg en verzaakt haar roeping, indien

moed

mist,

om met

bevelende autoriteit en dwingend gezag

op te treden. En,

let

wel, dit belijdt de anti-revolutionair, niet wijl zijn stelsel het

nu

eenmaal zoo eischt en de weêrlooze bevolking er dan maar aan moet opgeofferd.

de

Maar,

integendeel,

handhaving van

die

overmits naar

zijn innigste

autoriteit het volk gelukkig

overtuiging alleen

maakt en

prijsgeving

er van het nationale leven doet kwijnen.

Elke

regeeringsvorm,

hoe

tyranniek

en

despotisch

ook,

is

nog

altijd