Digibron.nl

"Ons program" - pagina 247

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: maandag 1 januari 1900
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 247

VAN DE SCHOLEN.

En

nu het kwansuis

dat

despotisme,

onzedelijk

overheid

de

maar

blijkt

der

bijzondere school zich niet dan

kan dringen,

in

onomstootelijk,

opkomen van

het

als correctief

men

indien

tegen

bedenkt:

dit

dat

1.

het initiatief der ouders in niets bevordert,

de stuitendste wijze tegenwerkt;

op

eer

vrijlaten

met valsche papieren

en

dieflijk

231

2.

dat de overheid

bij

haar

manier van schoolhouden met den geest en zin der ouders geen de minste

maar

rekening houdt, bijzondere

dien

zoo

school,

den rijken man

van

achtend,

mogelijk

maar

vrijlatend,

een privilege

feitelijk

krenkt en poogt te bannen; en

eer

concreet

door

is,

dat de

3.

genomen, de vaderlijke rechten van den

die

de

klasse

armen

voor niets

der bezittende kiezers

verleend aan het geld. § 168.

Intellectualisme het bederf der school.

Met den naam van Intellect ualisten pleegt men vaak de

drijvers

der Staatsschool te betitelen.

Met welk

recht, springt het oog.

Immers, de klacht het

multum

de

in

algemeen,

dat

op

onze

multa wegzonk

en

„veelweterij" de plaats

is

scholen van alle graden

innam

van echte wetenschap en rijpe wijsheid des levens.

En recht schap,

van bij

ons

brengt

dit

vanzelf op

beslissing, dat

voed;

beslist

de kerk beslist over het

kan bewaard

onderwijs

ontwikkeling rijzen

naar

punt,

laatste

t.

als

w. het zelfstandig

mannen van weten-

het schoolwezen toekomt.

Te weten: de vader

het

het

óók aan de onderwijzers,

eisch

zal;

dat

van

wat geest

zijn

kind zal worden opge-

beginsel waardoor

die geest zuiverlijk bij

in

welk peil de

blijven; de overheid beslist tot

maar de

beginsel, tot

wijze

dat

hoe nu

peil zal

het kind, in

komen, staat

dien

geest

ter beslissing

aan de onderwijzers, de leeraren en hoogleeraren zelven. Dit

moet

formeel

door hen

wetenschap der paedagogiek, en

mende kracht ming van haar

Ware nooit

der

derwijze

materieel

onderscheidene

luid

van de

naar evenredigheid van de vor-

wetenschappen,

den

tijd

die kennisne-

resultaten eischt, en haar profljtelljkheid voor het leven.

deze

toch

worden uitgemaakt naar

stelregel

in acht

genomen, dan zou het corps leeraren

dwaas en onzinnig hebben gehandeld,

weer mengen van een nieuw ingrediënt

in het

om

door het telkens

mengelmoes van leervak-

ken, stelselmatig èn het onderwijs èn de leerlingen te bederven.

Nu immers

klaagt schier ieder onderwijzer en stemt elk deskundige u toe, dat de polyhistoors in jongenskielen steeds meerder worden,

maar

dat

bij

de

mannen van

„rok en toga" het karakter ontbreekt en de stompheid u tegenstaat. Zoo spoedig verwelkt

wat

al te ras

opschoot, „als het geen diepte van aarde heeft!"