Digibron.nl

De engelen Gods - pagina 283

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: maandag 1 januari 1900
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 283

bE

dan toch

ze

zijn

hem tegemoet

ingang

zijn

279

den geest van Gods kind nabij, komen

in het sterven

bij

DER ENGELEN.

blEÏs^ST

Vaderhuis, en voeren Jiem Tlods

in het

hemel binnen.

Over den

gewonen

der engelen

dienst

de

van

Niet juist

duidelijk.

sterven

maar

af,

engelen.

vele

;

de Schrift spreekt hier

u zou

een engel die apart voor

overige engelen u niet aangingen.

kan

<iods uitverkorenen

Ijij

alzoo moeilijk verschil van gevoelen bestaan

zijn,

Niet één engel haalt u

alsof'

bij

uav

Niet één engel heeft gejuicht, toen ge

u eindelijk bekeerd hebt, maar meerdere engelen.

En evenmin kun-

nen we zeggen, dat de bepaalde engelen die ons bijstaan, altoos dezelfde Daarin blijft God de Heere vr^". Hij kan bij u of bij engelen zijn. mij

van

nooden,

onze

en

vaststa,

engelen.

dezelfde

altoos

aard

kingen aan

zijn

bij

afwisseling, naar den

engelen bezigen, mits het

worde, dat God de Hcere

ontkend

niet

kan ook

Hij

andere

zijn

feit

maar

genadewer-

uitverkorenen zóó inricht, dat de dienst zijner engelen,

en dan natuurlijk van bepaald aangewezen engelen, hierbij voorkomt. In ons laatste artikel zal nog nader blijken, hoe dit in verband staat met den dienst dien Satans engelen verrichten ter onzer verleidino; en Thans verzoeking en om onze zielen te moorden als we uitglijden. stippen we dit slechts aan. Er alleen aan toevoegende, hoe uiteraard

deze dienst der engelen,

zoowel op ons lichamelijk leven

zielsleven belrekking heeft.

hem

belet

Al

is

en

blijft

toch de engel een

weinig ook op ons lichaam in

even

als

te

op ons geest, dit

werken, als onze

omdat ze geest is, deswege niet t/oor den wil onze spieren en zenuwen zou kunnen beheerschen. Komt men nu echter tot de laatste vraag, die vooral den laatsteu

ziel,

tijd

veel verhandeld

sluitend

bepaalt, en dus g^en betrekking zou

uitverkorenen

de

op andere menschen, noch ook op de krachten en elementen

hebben der

tot

of namelijk deze dienst der engelen zich uit-

is,

natuur,

dan

neigen

we

er sterk toe,

voorstelling te kiezen, al geven

engelen

ten opzichte van

alleen

teedere karakter draagt.

hierover

ten

deze

zaliging

tegen

toe,

deze uitsluitende

dat deze dienst der

Gods uitverkorenen

dit

bepaalde en

Niet dan zeer schuchtérlijk spreken we ons

overmits de Heilige Schrift dit vraagstuk niet bepaal-

uit,

aanroert, en toch

delijk

om

we volgaarne

rust.

Was

is

het op de Schrift alleen, dat onze kennis

toch

de

dienst der engelen uitsluitend tot de

der uitverkorenen bepaald, dan zou het engelenheir, stel de

mensch ware

niet gevallen,

geen dienst gehad hebben, en als eens de

zaliging der uitverkorenen voltooid zal zijn, geen dienst meer hebben.

En niet

dit

nu

is

in

het

leven

ondenkbaar.

geroepen

Zulk

een wereld van heilige wezens

zonder een heerlijke,

altijd

is

voortgaande