Digibron.nl

"Ons program" - pagina 375

Bron: Abraham Kuyper Collection
Datum: maandag 1 januari 1900
Auteur: Abraham Kuyper
Pagina: 375

RIJK6 BEZiT UVEK ZKK.

'y

359

Kolonisatie van Suriname.

§ 280.

Het zou er derhalve heen moeten, dat men (wat volkomen constitutioneel ware)

grond van het rijkssubsidie, de macht van den gouverneur weer

op

maakte;

onbeperkter

energiek

een

man van

deze

herschepping en bezieling van de Kolonie gebruik

liet

onbeperkte macht tot

maken

;

de ingezetenen

vreemd kapitaal en vreemde ondernemers

sociaal vooruithielp; en desnoods

naar den overrijken bodem henenlokte. Ziet

men

bodem

kloppen

te

ook

betaald,

Amsterdam

te

wel

dat er goud en

dan,

dan zal men,

valt,

als

En dan kan en

durven.

om

het besluit

nutten

wat

een

En

willen.

koelies

muiterij

deze

indien

op

de

zijn kapitaal

men

heenga,

met

te vestigen. Onpersoonlijke vereenigingen

Personen moeten

niet.

Chineezen

en

duurzaam

er zich

kolonie

uit dien

zal het beter worden, mits

geen kapitaal heensture, maar er zelf met

er

meer dan goud

anderen het leergeld hebben

er heen, die

wat weten en

de staats-immigratie zelf overnemen; aan de plantages

zelf

onderkomen verschaffen,

om

opeenhooping te keeren, en de Christenzendelingen aanmoedigen

bij

vooral onder deze koelies te arbeiden, dan kan hier,

wijze van overgang,

bij

een feodaal verband tusschen planters en werkvolk ontstaan, waarbij beiden welvaren.

Het Gouvernement zou en

voor planter

goed

houden; en door

te

doen hebben, dan rechtsveiligheid

daarbij niets te

beiden

koelie

te

waarborgen; de afvoerwegen en kreken

in kaart brenging en

opmeting van terreinen

die

vollediger kennis onder de Nederlandsche bevolking te verspreiden, die voor

het wekken van den ondernemingsgeest geëischt bleek.

Defensie van

§ 281.

En komt men dan

defensie

de

stemt ieder

's

Rijks bezit over zee.

ten

van deze

zoo

toe, dat alleen

nog op de hoogst gewichtige vraag naar

slotte

van onze Oost Indische bezittingen, dan

als

tegenover Engeland een gestadig op

Van andere mogendheden hebben we daarom

zijn

zaak

wijl

Engeland nooit ons koloniaal bezit

land

is.

zou laten

overgaan.

in

handen van Frankrijk

En de chimères, vóór nu

zijn

hoede

niets te vreezen, of Duitsch-

vier jaren voor het

opstoomen van een Turksche vloot naar Atjeh gekoesterd, zullen; nu Turksche vloot haar onbeduidendheid,

van veel kleiner

charter,

heeft

doen

zelfs

die

tegenover Russische schepen

wel door niemand meer

uitkomen;

worden gedeeld! Maar

Engeland

is

assimilatie-vermogen

Transvaal

en Afghanistan

zijn

om

Gevaarlijk

gevaarlijk.

en

onverzadigbare

heusch

nog

niet

zijn

schier

hebzucht,

die

eindeloos

met

aan haar laatste bete toe

de is.