Digibron.nl

Christus' onveranderlijke heerschappij

Bron: De Banier
Datum: donderdag 21 maart 1957
Auteur: Gr.-'Rapids Ds. W. C. LAMAIN
Pagina: 1

III.

Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Hooglied 5 : 11b

'an de Heere Jezus Zelf staat geschreen: „En in zware strijd zijnde, bad Hij ernstiger". Maar och, wat komen er in et leven van dat volle tijden, dat zij iêt meer kunnen bidden of zuchten. oms is het alsof innerlijk alles uitgeroogd is en zij geen 'kracht meer beitten om tot de hemel te roepen, laar hun Verlosser is sterk, Heere der eirscharen is Zijn Naam. Zij hebben een laohtige Helper.

[un Liefste is blank en rood en draagt e banier boven tienduizend. Zijn haar- )kken zijn gekruld, zwart als een raaf, lij heeft Zijn kerk en volk in de eeuvsdgeid aanvaard uit de hand Zijns Vadei-s, Lj heeft hen in de tijd gekocht en ver- )st, en Hij zal niet toelaten, dat de echtvaardige wankelt. Soms kunnen de rateren van moedeloosheid en verdruking hoog rijzen. Soms zijn de bergen an bezwaren zó hoog, dat zij vrezen er lOoit meer overheen te komen. De oven an de beproeving kan zo heet gestookt rorden. Maar wat er ook gebeure, de leere Jezus beoont alle macht te bezit- •n in hemel en op aarde.

Hij zal eeuwig in vermogen. Voor Uw ogen. Zitten op Zijn troon, o Heer'. Psalm 61 : 6

n welke strijd dat voBc ook gewikkeld is, n welke diepten zij ook gezonken zijn, lie gezegende Christus staat op tot hun lulp en bevrijding. O, die eeuwige aaoht van Sions grote Koning. De heer- Jchappij is op Zijn schouders, lij verloste de jongelingen uit de oven e Babel. Hij bevrijdde de apostelen uit ie kerker. Hij kroont Zijn volk met goelertierenheid en barmhartigheden, zodat aj Zijn Naam prijzen,

'ijn zij ontrouw, Hij blijft getrouw; Hij tan Zichzelf niet verloochenen, veranderen zij telkens en telkens weer, Mj Hem is geen verandering, noch schaluw van omkering. Hij redt hen keer 'P keer.

Christus is een Beminde, Die nooit ver-, welkt, Die nooit ziek, zwak of oud wordt, "ij is altijd even kloek en fris Hij is ook "tijd bereidwillig om de twistzaak Zijns volks te twisten en hun recht uit te voe- '•«D. Hij heeft Zijn volk onveranderlijk W en stelt Zich voor dat volk in de bres W) God en mensen. Hij is een gewillige Zaligmaker en staat bij dag en bij nacht voor Zijn volk klaar. Hij is altijd werk- 2*am ten goede van Zijn volk.

In hun leven zullen zij het ervaren, dat Hij hun het goede niet zal onthouden; maar vooral ook in de ure des doods. De dag komt, dat ook Gods kinderen het tijdelijke met het eeuwige zuUen verwisselen. Die overgang uit de tijd naar de eeuwdgheid zullen zij moeten doorleven. O, al is die dood verslonden tot overwinning door Christus, nochtans kan die dood hen zo grimmig aanzien. Het is de laatste vijand, die teniet gedaan moet worden. Vrees en beven kan hun hart vervullen wanneer zij aan de dood denken. De vijand kan hun zoveel wijs maken en hen soms zo in de engte drijven. Maar die Christus, Wiens kiacht nooit afneemt, zal Zich ook dan betonen te zijn de Held, bij Wie God voor Israël hulp heeft beschoren. Hij zal al dat volk door de doodsjordaan brengen in het eeuwig Vaderhuis met zijn vele woningen. Wat Hij begon, zal Hij voleindigen. Hij betoont Zioh in leven en sterven, in nood en dood, de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde.

Hij nam Zijn Israël op. Hij droeg hen door de woestijn van het leven. Hij neemt hen op in de ure des doods. Hij draagt hen in de armen van Zijn Vader en zal Zijn eeuwige volheid eeuwig aan hen meedelen. Zijn liefhebbers doen beerven wat bestendig is, en al hun schatkameren vervullen. Dan, ja dan zal eeuwig worden bevestigd:

De vromen zullen U verhogen. Gezegend door Uw milde hand; D' oprechten zullen voor Uw ogen Steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140 : 13

Welk een allerdierbaarst en allervoortreffelijkst getuigenis gaf de bruid in deze tekst van die allervolmaaktste en allerschoonste Heere Jezus. Wat was zij rijk bevoorrecht, dat zij Hem als zodanig had leren kennen.

Welk een bemoedigend getuigenis heeft de bruid daarvoor gegeven voor Gods kerk, maar ook voor Gods kinderen in het bijzonder.

In Christus is de kerk verkoren van vóór de grondlegging der wereld. Door Zijn bloed heeft Hij die kerk verkregen, en door Zijn Geest wordt dat volk, dat in Hem begrepen is, vergadert. Geen klauw zal er achterblijven. Niet één zal er eenmaal ontbreken aan dat getal, dat God van eeuwigheid verordineerde.

Hoe benard de tijden ook zijn en hoe donker de toökomst ook is, Gods vnl en raad zal nooit verbroken worden. Christus zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivieren'tot aan de einden der aarde. Hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Want de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Zijn onveranderlijke heerschappij zal Hij bevestigen en bestendigen tegen al het woeden van satan, wereld en zonde. O, in Christus hgt de waarborg van de eeuwige zaligheid der uitverkorenen. Hij is de overste Leidsman en Voleinder des geloofs.

Maar wat ligt in dat getuigenis ook een sterke vertroosting voor het erfdeel des Heeren Heeren. AI gaat hun weg ook door de zee, zij zullen niet verdrinken. Al gaan zij door het vuur, dan zullen de vlammen hen niet verteren. In de bange bestrijdingen zal Hij hen staande houden.

Ja, wanneer dat volk voor Gods recht wordt gedagvaard, en zij stom voor God zuUen staan, dan zal Christus het steunsel van hun hart zijn. Hij zal hen opnemen, dragen en redden.

Ohristus eist als die grote Hemeladvofaat, op giond van Zijn verdiensten, de vrijspraak der Zijnen. Door Zijn gerechtigheid zullen zij verhoogd worden. Hij sterkt Zijn volk met de rechterhand Zijner gerechtigheid, en in het oordeel op de wolken des hemels zullen zij door Hem staande gehouden worden.

O, in welke vertwijfelingen dat volk soms komt. Hij zal hen beschermen in het grootste gevaar. Zijn kracht zal in hun zwakheid volbracht worden. Het is door de kracht van Christus, dat zij zullen overwinnen, dat 23] zullen triomferen, dat zij zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden in de weg der heiligmaking. Het is alleen door Hem, dat zij altijd goede moed hebben en dat zij het slijk der straten zullen treden.

Het is door Hem, dat in liun hart de vrees des doods wordt weggenomen, en dat zij, leunende en steunende op Zijn eeuwige kracht, zullen beleven: „Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel tot in eeuwigheid". Psalm 73 : 26. Ja, het is door Hem, door Hem alleen, dat zij in Zijn Naam geloven, dat zij Hem belijden en dat zij Hem verheffen als het hoogste van hun blijdschap. Ja, dat zij ook eenmaal Hem eeuwdg zuHen danken.

Helaas, helaas, wat wordt er in deze dagen weinig van Hem gehoord, gekend en beleefd.

Een ch-ristendom zonder Christus, een bolijdt-iiib zonder praktijk. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Maar och, wanneer het hart leeg van Christus is, hoe zal er dan ook van Hem gesproken worden?

Gr.-'Rapids Ds. W. C. LAMAIN