Digibron.nl

VOOR DE JEUGD

Bron: De Banier
Datum: donderdag 28 maart 1957
Auteur: OOM KOOS
Pagina: 6

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Opnieuw kunnen we melding maken van een aantal nieuwe neven en nichten. Het zijn de volgenden: Betsy Lamme te H., Neeltje Lamme te H., Kees de Waard te Z., }anneke de Waard te Z. en ]an Waverijn te I. Allen zijn hartelijk welkom en zo de Heere wil en wij leven, hopen wij, dat deze neven en nichten nog vele jaren zullen meedoen met het oplossen der raadsels en het inzenden der oplossingen. We zouden nu kunnen overgaan tot het geven der nieuwe raadsels, indien wij nog niet wat te zeggen hadden aan onze nieuwe neef Jan Waverijn, en met hem teg-elijk aan anderen, die zich willen opgeven om met het inzenden der oplossingen te gaan meedoen. Jan heeft namelijk verzuimd om op de voorzijde van zijn brief het woord nieuw te plaatsen. De andere nieuwelingen hadden dit wel gedaan, en dit is ook sterk aan te bevelen, want dan valt het direct op, dat zich een nieuwe neef of lücht aanmeldt en wordt dit ook het vlugst in „De Banier" vermeld. Wie dus wil gaan meedoen, plaatse aan de voorzijde in de linker bovenhoek van de brief het woord NIEUW. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 486

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. Een koningszoon, die tegen zijn vader optond, maar gedood werd. b. De vader van Bileam. c. De grootvader van Juda van vaders zijde. d. De moeder van Jozef. e. De eerste hogepriester van Israël. f. De berg, waar Izak op het offeraltaar gelegd werd. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen? 2. Een tekstgedeelte uit het boek 'Richteren bestaat uit 38 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens: 20 2 6 34 35 is de persoon, met wie de Heere een verbond oprichtte en als teken gaf een boog in de wolken. 11 27 19 24 was iemand met harige handen. 10 28 31 22 13 dienen om het water tegen te houden. 26 15 17 is gelijk 1 25 32 is gelijk aan 14 9 38 is een metaal (Numeri 31). 7 30 5 21 37 29 betekent: met de toom besturen (van paarden). De eerste christenen hadden alle dingen 8 3 18 33 16 23 (Handelingen 2). 36 12 4 is een vat. 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het zestiende hoofdstuk van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. a. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart. b. En gij hebt uw hart niet vernederd. '"' c. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. d. En hun roest zal u zijn tot een getuigenis. e. Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. f. Want hij reisde zijn weg met blijdschap.

g. En gij zult gehaat worden van alle volken.

Ouderen: 1. Zoek uit de volgende zinnen een tekstgedeelte, dat voorkomt in het Evangelie van Joharmes tussen de hoofdstukken 10 en 13: , a. Want een opziener moet onberispelijk zijn b. Zij antwoordden en zeiden tot de koning. c. Armen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden. d. Simon, Jona's zoon, hebt gij Mij lief? e. Gij zult de Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken. f. Uw woord zij altijd in aangenaamheid. g. Al wat gij doet met woorden of met werken. h. Als Ik u uitzond zonder buidel en male en schoenen. 2. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 51 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 9 27 25 41 35 19 50 7 was een profeet, die schreef over cherubs en raderen. 8 17 33 51 is de naam van de persoon, die een stad met de naam Henoch bouwde. 20 6 18 40 36 43 42 is de naam van iemand, die door een jongeling ter aarde geveld werd. 46 28 26 was de vader van Jozua. 5 14 48 23 is een getal (Daniël 1). 16 31 1 38 betekent in erge mate. De 44 37 45 29 is een rivier in Nederland. 39 22 2 47 11 34 is de naam van een wereldstad in Europa. 30 4 3 15 10 komt van een dier (koe, kalf, gems enz.). 21 12 13 is de afkorting van waarnemend. 24 19 is een inhoudsmaat. 32 en 49 moeten geraden worden. 3. Maak uit

'MANNA - f HOJU

twee namen van profeten, voorkomend in het Oude Testament. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

OECOLAMPADIUS VIII.

Na Oecolampadius' terugkeer uit Bern maakte de Hervorming in de stad Bazel, waar hij al zes jaren het Evangelie verkondigd had, grote vorderingen. De mis werd er afgeschaft en de beelden uit de kerken verwijderd. Op de 23ste December van het jaar 1528 werd er door ongeveer driehonderd personen, die de Hervorming goed gezind waren, een verzoekschrift aan de raad van Bazel gezonden, dat als volgt luidde: „Geëerde, wijze en edelachtbare heren! wij, uw gehoorzame medeburgers, leden der gilden, komen tot u als tot onze geachte burgervaders, aan wie wij onderdanig willen zijn ten koste van al wat wij bezitten, zelfs van ons leven. Handhaaft de eer van God, de vrede en de rust der stad en laat door de roomse geestelijken met de hervormde leraars een redetwist houden. 2k) zij bewijzen, dat de mis goed is, wdUen wij haar vieren in onze kerken; maar als het blijkt, dat de mis een gruwel is, hoe zouden vwj dan daaraan kunnen getrouw blijven en terwille van de priesters Gods toom laden op ons en onze kinderen". Het is te begrijpen, dat deze gang van zaken een doorn in het oog was van Rome's priesters. Vooral één onder hen het niet na om de hervormingsgezinden op de vinnigste wijze te bekampen, waarbij het aan opruüng niet ontbrak. Het gevolg hiervan was, dat de protestanten door fanatieke roomsen niet met rust gelaten-werden, maar dat enkelen hunner zelfs werden mishandeld. Dit bracht de protestanten er toe om te eisen, dat de vijanden der Hervorming uit de grote en de kleine pad verwijderd zouden worden. Zij kregen ten antwoord, dat de senaat de volgende dag inzake deze eis een beslissing nemen zou. De protestanten waren met dit antwoord echter niet tevreden. Zij wilden onmiddelhjk antwoord hebben.

Om aan hun eis kracht bij te zetten, waren meer dan twaalfhonderd van hen op een plein tezamengekomen, wat tot gevolg had, dat de raad direct vergaderde om zich over de gedane eis te beraden. Terwijl de raad beraadslaagde, werd het in de stad al rumoeriger. De protestanten betrokken de wacht, gewapenden gingen door de straten, welke op verscheidene punten met kettingen afgesloten werden. Flambouwen werden aangestoken, kanonnen voor het stadhuis geplaatst, en de poorten, het tuighuis en de wallen bezet. Rome's aanhangers sloeg de schrik op het lijf. Zulk een krachtige actie van de zijde der protestanten hadden zij niet verwacht. De moed zonk hun in de schoenen, ook bij de roomse leden van de raad, van wie er velen de vlucht namen. Toen er 's middags nog geen besluit van de senaat bekend was, werd het volk ongeduldig. Een aantal mannen drong de Domkerk binnen, waar zich een kast met beelden er in bevond. Toen één hunner met zijn hellebaard de kast open brak, rolde één van die beelden er uit. Hiermede was het sein gegeven \ooi het vernielen van alle beelden. Of priesters al toesnelden om dit te verhinderen, het baatte niets. Het volk werd er slechts door aangezet om met nog meer vuur niet alleen de beelden, , _ maar ook de altaren en de schilderijen te verbrijzelen, zodat de priesters al spoedig het hazepad kozen, uit vrees dat ook zij een beurt zouden krijgen.

OOM KOOS