Digibron.nl

Veerdienst Middelharnis-Hellevoetsluis

Bron: De Banier
Datum: donderdag 12 september 1957
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Aniwoord op vragen van Ir. van Dis

Onlangs stelde de heer van Dis esn vijftal vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat inzake de moeilijkheden, welke bestonden bij de veerdienst Middelharnis-Hellevoetsluis, alsmede over de hoge tarieven, welke bij dit veer gelden. De minister heeft op deze vragen inmiddels geantwoord. Hoewel over deze antwoorden nog wel het één en ander zou op te merken zijn, vooral inzake de tarieven, die in vergelijking met die bij de veren in Zeeland wel uitermate hoog zijn — bij het veer voor Zeeu.wsch-Vlaanderen behoeft voor een auto slechts 80 cent te worden betaald! — zullen wij hiervan afzien en de vragen en de antwoorden direkt laten volgen.

VRAGEN VAN Ir. VAN DIS

(Ingezonden 25 fuli 1957) 1. Is het de minister bekend, dat door het uitvallen van één der veerboten het vervoer bij het veer Middelharnis- Hellevoetsluis zeer ernstige stagnatie ondervindt, waardoor arbeiders niet op tijd op hun werk kunnen zijn, chauffeurs urenlang moeten wachten en ook voor tal van zakenlieden en anderen veel kostbare tijd verloren gaat? 2. Heeft de minister er 'kennis van genomen, dat er scherpe kritiek uitgeoefend is op het beleid van de directie der R.T.M, wegens het niet aanvaarden van een haar reeds in April j.l. door de Rotterdamse Droogdok Mij. gedaan aanbod inzake het beschikbaar willen stellen van een grote boot, welke ook, naar het oordeel der scheepvaartinspectie, voor het beoogde doel zeer geschikt zou geweest zijn? 3. Indien vraag 2 bevestigend beantwoord wordt, is de minister dan bereid zijn oordeel er over uit te spreken, of in dit geval inderdaad van een ernstig verzuim der R.T.M.-directie sprake is geweest? 4. Wil de minister bevorderen, dat stappen ondernomen worden om in de huidige uiterst moeilijke situatie bij dit veer op korte termijn verbetering aan te brengen? 5. Is de minister voorts bereid het daarheen te leiden, dat de hoge kosten, welke bij dit veer op het autovervoer drukken — een retour bedraagt voor een personenauto thans circa ƒ 7.50 — verlaagd worden?

ANTWOORD

van de heer Mgera, minister van Verkeer en Waterstaat (Ingezonden 24 augustus 1957) 1. Het is ondergetekende bekend, dat het uitvallen van de veerboot „Stad Zierikzee" stagnatie in de veerdienst Middelharnis-Hellevoetsluis van de N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (R.T.M.) met zich heeft gebracht in die zin, dat niet het vervoer van arbeiders, doch wel het overzetten van auto's — zowel vrachtauto's als gewone auto's — vertraging ondervond. 2. De 2e vraag wordt bevestigend be­ antwoord. Opgemerkt zij, dat de boot, waarvan hier sprake is, door de Scheepvaartinspectie niet zonder meer voor het beoogde doel geschikt werd geacht. 3. Het is de ondergetekende uit een bespreking met de directie van de iRotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. (R.D.M.) en met de directie van de R.T.M, gebleken, dat tussen beide maatschappijen onderhandelingen zijn gevoerd om te komen tot een voor de eerstgenoemde bevredigende regeling voor het vervoer van haar van Goeree en Overflakkee afkomstige arbeiders. Bij bedoelde onderhandelingen is omtrent de verplichtingen, welke eDc der partijen op zich zou nemen, misverstand gerezen. Het valt te betreuren, dat de boot, waaromtrent het overleg tussen de R.D.M, en de R.T.M, gaande was, onverwachts aan een derde werd verkocht.

Zonder daarmede te kennen te geven, dat het in het algemeen op zijn weg zou liggen een oordeel uit te spreken over het commercieel beleid van de R.T.M, ter zake van haar onderhandelingen als de onderhavige, merkt de ondergetekende op, dat het hem niet is gebleken, dat de R.T.M, in ernstig verzuim is gebleven.

'*• De uitgevallen veerboot is inmiddels weer in de vaart gebracht. De boot, welke een defect aan de vuurgangen van de ketel had, is, ten einde de stagnatie tot het uiterste te beperken, voorlopig gerepareerd. Het ligt in het voornemen van de directie van de R.T.M, het definitief herstel te B doen geschieden wanneer de in aanbouw zijnde veerboot „Haringvliet" enige maanden in de vaart is. In verband hiermede ziet de ondergetekende geen aanleiding tot het doen van stappen. 5. De tarieven, welke in de veerdienst worden geheven voor het overzetten van auto's, en die stammen uit 1951, zijn, gelet op de exploitatielasten, welke op deze dienst drukken, niet te hoog. De ondergetekende kan daarom een verlaging van deze tarieven niet bevorderen.