Digibron.nl

Het leven in ons land nog al duurder

Bron: De Banier
Datum: donderdag 3 oktober 1957
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Het is nu al zeker, dat bij aanneming van het verdrag de prijzen van koffie, thee en tabak aanmerkelijk zullen stijgen, terwijl ook door verschillende maatregelen alsdan de lonen zullen verhoogd moeten worden, wat stellig een stijging van de prijzen tengevolge zal hebben, hetgeen al zeer bevorderlijk zal zijn voor een nog verdere daling van de waarde van onze munt, de gulden. Dit betekent voor talloze Nederlanders, wij allen, een vermeerdering van de maatschappelijke jammer. Dit staat onvermijdelijk te wachten, als wij er op letten, dat buitensporig hoge tarieven zijn vastgesteld. Voor vlees 20 %, honing 30 %, bananen 20 %, zuidvruchten 12 k 20 %, koffie 16 %, suiker 80 %, cacaobonen 9 %, ruwe tabak 30 %, fosfor 15 %, duplex en triplex 15 %. Voor het Nederlandse volk — in het bijzonder voor de zogenaamde vergeten groepen, waartoe zo velen van onze landgenoten behoren — heeft dit een belangrijke stijging van de kosten van het levensonderhoud in, wat in feite voor allen, wier inkomsten niet verhoogd worden, het geval is. Het laat zich maar heel slecht verstaan, dat de Nederlandse delegatie zonder vooroverleg met de desbetreffende bedrijfstakken deze tarieven heeft goedgekeurd. Daarenboven zijn deze tarieven hoogst schadelijk voor onze handel. De instelling van een uniform buitentarief van 16 % voor de Indonesische koffie heeft ernstige gevolgen voor de handelsbetrekkingen met Indonesië, doordat deze koffie moet concurreren in prijs met de koffie uit de overzeese gebiedsdelen van Euromarktlanden, wat tot gevolg kan hebben, dat de Indonesische koffie geheel van de Eturomarkt verdrongen wordt, wat niet bevorderlijk is voor de verstandhouding tussen Nederland en Indonesië. Voor de cacaobonen, waarvan het buitentarief 9 percent bedraagt, geldt hetzelfde bezwaar. Wat de thee betreft, is het voor ons land van groot belang, dat het buitentarief daarvan laag blijft. Dit tarief is nog niet vastgesteld. Voorkomen dient te worden, dat het naar dezelfde maatstaf wordt vastgesteld als waarnaar koffie en cacaobonen en ook andere producten zijn vastgesteld. Aangaande de tabak zal het voorgenomen hoge buitentarief van 30 procent ongetwijfeld een ernstige slag toebrengen aan de Nederlandse tabak verwerkende industrieën en de groothandel in tabak. Hetzelfde geldt voor palmolie, waarvan het buitentarief nog niet is vastgesteld, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit hoog zijn. Ook dit zal een zeer nadelige uitwerking hebben op de verwerkende industrie en de groothandel hier te lande. Nu zou de toepassing van tariefcontingenten in een aantal gevallen een oplossing kunnen brengen voor de moeilijkheden, welke een gevolg zijn van het hoge buitentarief. Doch in wezen betekent dit een inbreuk op het stelsel van de Gemeenschappelijke Markt. Doch men zal er goed aan doen van de toepassing van de tariefcontingenten ter wille van Nederland geen grote verwachtingen te koesteren. In de kringen der industrie koestert men deze tenminste niet. Nu is in het Voorlopig Verslag aan de regering de vraag gericht of harerzijds een gefundeerde geruststellende verklaring in dit opzicht gegeven kan worden. Hoe het in deze ook moge uitvallen, het staat buiten enige kijf vast, dat bij aanneming van het verdrag van de Euromarkt het leven in Nederland aamnerkelijk duurder zal worden.