Digibron.nl

Mededeling aan de abonnees

Bron: De Banier
Datum: donderdag 12 december 1957
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Het heeft het Hoofdbestuur grote moeite gekost om tot het besluit te komen om de abonnementsprijs van het officiële orgaan „De Banier" van de S.G.P. met ingang van het jaar 1958 te verhogen. Lang, zeer lang heeft het gedraald met het besluit om daartoe over te gaan. Tal van bladen hebben dit in de loop van 1957 reeds gedaan. De aboimementsprijs van „De Banier" is in 1957 dezelfde gebleven. Het is het laatste blad, waarbij de verhoging plaats vindt. Een hoge noodzaak heeft het Hoofdbestuur daartoe gedwongen. De kosten van het drukken en verzenden van het blad zijn echter dermate gestegen, dat het niet langer verantwoord is zulks na te laten. Wat de kosten van het drukken betreft, daarover behoeven wdj geen lang relaas ter verklaring van de gestegen kosten te geven. Een ieder kan bij eigen ervaring wel weten, hoe zeer de prijzen in de hoogte zijn gegaan, begrijpelijk ook die van het drukken van de bladen; wat de verzending betreft, de prijzen daarvan zijn door de verhoging van de posttarieven ook nog eens op een niet geringe vsdjze gestegen.

Het Hoofdbestuiur heeft te meer vrijmoedigheid gevonden om over te gaan tot een verhoging van de abonnementsprijs van twee centen per week, omdat „De Banier", gelet op de grootte van het blad, dan nog altijd in vergelijking met andere bladen een zeer lage abonnementsprijs heeft. Dit valt zeer gemakkelijk te bewijzen. Er zijn bladen, welke sledhts uit vier pagina's bestaan, welker abonnementsprijzen tot acht gulden per jaar toe met ingang van 1958 verhoogd zullen worden, hetgeen nog 'n kolossaal verschil in abonnementsprijs betreft, indien wij in aanmerking nemen, dat „De Banier" met acht pagina's uitkomt. Hierbij dient wel terdege in aanmerking genomen te worden, dat om des beginsels wil tal van advertenties in „De Banier" ter plaatsing moeten geweigerd worden. Het is zelfs van die aard, dat het Hoofdbestuur niet tot verhoging van de abonnementsprijs had behoeven over te gaan, indien alle bij de drukkerij aangeboden advertenties in „De Banier" geplaatst hadden kunnen worden. Dit alleen reeds zou een bron van inkomsten opgeleverd hebben, waardoor de exploitatie van „De Banier" zonder de verhoging van de abonnementsprijs geen verlies had opgeleverd. Tal van advertenties van rooms-katholieke zaken, benevens advertenties van andere zaken — vn] wijzen alleen maar op die, weUce televisietoestellen verkopen — zijn om des beginsels wdl ter plaatsing in „De Banier" geweigerd.

Wanneer men nu overweegt, dat abonnementsprijs van „De Banier" slechts twee cent per week verhoogil wordt, dan zal niemand kunnen ontkennen, dat de abonnementsprijs van , J)e Banier" in vergehjking met andere bladen nog altijd laag is. Bovendien zijn ei tal van 'S-G.P.-ers, wier financiële toestand het toelaat, boven de abonnementsprijs nog een extra-gift te zenden, Dit zou stelhg door het Hoofdbestuu#B ten zeerste op prijs worden gesteld Daarmede zou de S.G.P. zeer gediend zijn- Dan zou bijvoorbeeld het zenden van proefnummers van „De Banier" daaruit bekostigd kunnen worden. Hierbij zouden de kiesverenigingen de S.G.P zeer kunnen dienen, gelijk er ook kies verenigingen zijn, die gevraagd hebben proefnummers aan bepaalde door baar opgegeven adressen te zenden, met het resultaat dat daardoor abonnees van „De Banier" gewonnen zijn. Wij bevelen dit dan ook ten sterkste bij de kiesverenigingen van de S-G-P. aan. Zij mogen proefnummers bij de drukkerij van „D( Banier" aanvragen, welke de drukker! hun gaarne zal toezenden, in de verwachting, dat de personen, aan wi( proefnummers zijn toegezonden, door hen zullen worden opgezocht De kiesverenigingen, haar besturen en ledai; zullen daarmede een hoogst nuttige arbeid voor de S.G.P. kunnen verrichtea De S-G.P- bestaat uit bijna 300 kiesverenigingen. Indien eUce kiesvereniginj gemiddeld vijf abonnees kon verwerven dan zouden daardoor ongeveer 15( abonnees verkregen kunnen wordf De kiesverenigingen mochten bij alle lauwheid afleggen. Het koml toch nog maar al te veel voor, zoals oi gebleken is, dat zelfs bestuursleden \ een kiesvereniging niet eens op , .De I nier" geabonneerd zijn. Waren alle ! stU'Ursleden en leden van de S-G.P. ^ op „De Banier" geabonneerd, dan zou nu aangekondigde verhoging van df abonnementsprijs achterwege hebbei kunnen blijven. De S.G.P. toch vraa; van haar leden geen grote financiële offers. Integendeel. Zij stelt haar lectui tegen spotgoedkope prijzen beschikbaarj Het is dan ook alleen door hoge noo* zaak, dat het Hoofdbestuur zich gedvpongen gezien heeft de abonnementsprijs verhogen. Degenen, die gewoon zijn abonnementsprijs te gireren op de pos*i rekening van de N.V. „De Banier wordt verzocht met de verhoging vi ƒ 1.— per jaar met ingang van 1 janui 1958 rekening te wülen houden en v«« het halfjaarsaboimement ƒ 3.75 te wil' overmaken. Postgironummer van N-M „De Banier" is: 147759.