Digibron.nl

PARTIJNIEUWS

Bron: De Banier
Datum: donderdag 6 maart 1958
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

D.V. zaterdag 15 maart a.s. jaarvergadering van dit verband te Utrecht in & bouw „Vriendenkring Oudwijk", Brigil' tenstraat 1. Aanvang 2 uur. De aangesloten studie- en kiesverenigiagen zullen een circulaire ontvangen. Hofr wel het ons niet mogelijk is al de kiesveienigingen aan te schrijven, hopen \^i toch, dat alle leden der S.G.P., maar in zonderheid de besturen der kiesverei» gingen, als echte S.G.P.-ers de noodz» kelijkheid van ons Studieverband inzien Wij doen nogmaals een ernstig berosp op u om, wanneer er gelegenheid is, ii intieme kring onze beginselen en mefl zaken, die het staatkundig leven aangaaft na te speuren. Jongeren, blijft niet ac!> ter.

Is het u onmogelijk zaterdag 15 maait a.s. te komen en wenst u toch als studif of kiesvereniging tot het verband toe f treden, en u hierover voorlichting wenst uendt ons dan even een berichtje. Zo n» (Jig v\'illen wij ook een avond in uw mid- (je» komen. Verder verwachten wij u in groten getale op zaterdag 15 maart in Utrecht. Sprekers zijn: de voorzitter. Ds. Dorsman, en Ds. Abma. Pe agenda luidt als volgt: 1. Opening door de voorzitter, Ds. P. J. Dormsan. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslagen. 5. Bestuursverldezing. 6. Pauze (gez. kop koffie en inning kontributie). 7. Bespreking uitgave 'boekwerk. 8. Referaat van Ds. H. G. Abma, ^fed. Herv. perdikant te Monster. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het bestuur, H. GROOTHEDDE TvvaUo, O. Binnenweg 9, Tel. 06701-881